ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
31 ส.ค. 2560 - 3 ก.ย. 2560
08:30 - 18:00 น.

Registered : 19 ก.ค. 2560 09:45
Editdate : 30 ส.ค. 2560 22:50
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5ปี (ปี 2561-2565)ครั้งที่ 2
สถานที่จัด รร.ต้นทอง รีสอร์ท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ,จนท.สสจ., ตัวแทน รพ., ตัวแทนสสอ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2560 10:15
Editdate : 7 ส.ค. 2560 12:45
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.กวป
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 23 ส.ค. 2560 12:37
Editdate : 23 ส.ค. 2560 12:37
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ย. 2560
09:00 - 13:00 น.

Registered : 1 ก.ย. 2560 14:01
Editdate : 1 ก.ย. 2560 14:01
Vdo Conference ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปีงบประมาณ 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จน.แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กรมการแพทย์แผนไทยฯ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ย. 2560
08:30 - 14:30 น.

Registered : 25 เม.ย. 2560 16:34
Editdate : 25 เม.ย. 2560 16:34
ประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และรองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด055411439-210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 ส.ค. 2560 11:09
Editdate : 3 ส.ค. 2560 11:30
ประชุมระบบการจ่ายตรงงาน EMS
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081-9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ย. 2560
08:00 - 12:00 น.

Registered : 17 ส.ค. 2560 15:04
Editdate : 17 ส.ค. 2560 15:06
ประชุมเภสัชกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานเภสัชฯ
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ย. 2560
12:00 - 16:00 น.

Registered : 17 ส.ค. 2560 15:10
Editdate : 17 ส.ค. 2560 15:10
ประชุม RDU
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ RDU
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานเภสัชฯ
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 28 ส.ค. 2560 15:55
Editdate : 28 ส.ค. 2560 15:55
ประชุมคณะกรรมการ CFO
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ CFO/ผอก.รพ.ทุกแห่ง/นักบัญชี รพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ย. 2560 - 12 ก.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ก.ย. 2560 15:46
Editdate : 6 ก.ย. 2560 15:46
ประชุมคณะทำงานCore Teamพิจารณาแผนยุทธศาสตร์สสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานCore Team สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 29 ส.ค. 2560 14:05
Editdate : 29 ส.ค. 2560 14:05
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสอบสวนวินัย และพยาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ต.ค. 2559 13:17
Editdate : 7 ต.ค. 2559 13:17
VDO Conference (ศูนย์แพทย์) กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ย. 2560
08:30 - 14:30 น.

Registered : 25 เม.ย. 2560 16:35
Editdate : 25 เม.ย. 2560 16:35
ประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และรองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด055411439-210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ย. 2560 - 15 ก.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ก.ค. 2560 16:22
Editdate : 27 ก.ค. 2560 16:22
เชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบระบบฐานข้อมูล HDC ด้วยโปรแกรม Hosxp และการใช้งานในโปรแกรมอื่นๆฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 11 ก.ย. 2560 10:16
Editdate : 11 ก.ย. 2560 10:16
สอบสวนวินัยร้ายแรง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสอบสวนวินัย และพยาน
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ย. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 7 เม.ย. 2560 10:50
Editdate : 7 เม.ย. 2560 10:50
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำเดือน กันยายน 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน โรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 21 ก.ค. 2560 11:32
Editdate : 21 ก.ค. 2560 11:32
ประชัมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันนบุคลากร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงายทันต
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 4 ก.ย. 2560 15:08
Editdate : 4 ก.ย. 2560 15:08
ประชุมคณะกรรมการสืบสวน
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสืบสวน
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ค. 2560 09:35
Editdate : 18 ก.ค. 2560 15:53
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 ส.ค. 2560 12:47
Editdate : 17 ก.ย. 2560 12:14
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอาเซียนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561
สถานที่จัด ห้องคัทรียา 1 โรงแรมฟรายเดย์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , ผู้รับผิดชอบงานอาเซียน รพ.ทุกแห่ง , สสอ. ทุกแห่ง
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ย. 2560
08:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ก.ย. 2560 09:11
Editdate : 6 ก.ย. 2560 09:22
ประชุมเตรียมสรุปผลงานประจำปี2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ย. 2560
08:00 - 12:00 น.

Registered : 11 ก.ย. 2560 17:05
Editdate : 18 ก.ย. 2560 09:04
ประชุมเตรียมสรุปผลงานประจำปี2560 .
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ย. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2560 11:09
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:30
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 ส.ค. 2560 17:02
Editdate : 7 ส.ค. 2560 17:02
ประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2561/ Defend งบประมาณ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ,จนท.สสจ., ตัวแทน รพ., ตัวแทนสสอ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.ย. 2560 12:03
Editdate : 19 ก.ย. 2560 12:03
ประชุมเตรียมความพร้อมวันที่ 22 กย. 60
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/รองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ย. 2560
08:30 - 14:30 น.

Registered : 25 เม.ย. 2560 16:36
Editdate : 25 เม.ย. 2560 16:36
ประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และรองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด055411439-210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ย. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 18 ก.ย. 2560 14:43
Editdate : 18 ก.ย. 2560 14:43
การจัดทำแผนปฐมภูมิ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย 10
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางจิตรสวรรค์ ศรีสังข์
เบอร์โทรผู้จัด0
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 17 ส.ค. 2560 13:52
Editdate : 17 ส.ค. 2560 13:52
ประชุม PTC จังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ PTC
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานเภสัชฯ
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2560
08:30 - 15:00 น.

Registered : 21 ส.ค. 2560 08:50
Editdate : 13 ก.ย. 2560 10:51
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานข้อมูลพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2560 - 22 ก.ย. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 25 ส.ค. 2560 16:10
Editdate : 25 ส.ค. 2560 16:10
ประชุมคณะกรรมการ ม.41
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2560
09:30 - 12:00 น.

Registered : 11 ก.ย. 2560 15:03
Editdate : 11 ก.ย. 2560 15:03
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.ค. 2560 09:48
Editdate : 19 ก.ค. 2560 09:48
ประชุม Defend งบประมาณ/แผนปฏิบัติการปี 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ.อต. และคป.สอ. 9 แห่ง
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ย. 2560 10:50
Editdate : 3 ก.ย. 2560 10:52
ประชุมการบริหารการเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี รพศ./รพช.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.ย. 2560
08:00 - 00:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2560 13:41
Editdate : 17 ก.ย. 2560 01:51
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเชิดชูเกียรติบุคคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2560 (มีจัดแสดงบูท แพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต-ฮาร์ดแวร์, ปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
สถานที่จัด ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้สนใจ (มีจัดแสดงบูท แพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต-ฮาร์ดแวร์ ระบบAuthentication / MikroTik / Accesspoint /CentalLog Server/ ServerRoom /CentalStats Analytics /ปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สสจ.อุตรดิตถ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.ค. 2560 09:58
Editdate : 12 ก.ย. 2560 15:38
ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 ส.ค. 2560 11:44
Editdate : 16 ส.ค. 2560 11:44
ประชุมวิชาการ World Pharmacist Day
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในจังหวัด
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กิติศักดิ์ อ่อนปาน
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 18 ก.ย. 2560 11:56
Editdate : 19 ก.ย. 2560 16:40
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 7 ส.ค. 2560 14:34
Editdate : 7 ส.ค. 2560 14:34
ประชุมการบริหารการเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอก.รพศ./รพช.ทุกแห่ง นวก.บัญชี
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ก.ย. 2560 15:54
Editdate : 6 ก.ย. 2560 15:54
ประชุมนำเสนอ แผนปฏิบัติการ/โครงการ ปี 2561 ให้ผู้บริหารฯพิจารณารายกลุ่มงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต., รอง นพ.สสจ.อต. , หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 23 ส.ค. 2560 03:40
Editdate : 23 ส.ค. 2560 03:40
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้เรื่องปัญหาความรุนแรงใน เด็กและสตรีการประเมินคัดกรอง และการส่งต่อแก่รพ.สต.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานOSCC ในรพ.สต.
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด ปรานี มาทำมาและผกามาศ ศิริ
เบอร์โทรผู้จัด0895634255
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 25 ส.ค. 2560 16:05
Editdate : 25 ส.ค. 2560 18:10
คณะกรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พตส.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พตส.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ย. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 7 ก.ย. 2560 12:42
Editdate : 8 ก.ย. 2560 10:47
อบรมการทำสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ (งานสุขศึกษา)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าที่หน้า
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานพัฒน์+ส่งเสริม
เบอร์โทรผู้จัด303
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ย. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 16 ก.ย. 2560 14:06
Editdate : 16 ก.ย. 2560 14:06
ประชุมเภสัชกรจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 4 ตึกใหม่ รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร สสจ. หน.เภสัช รพศ. รพช.
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กิติศักดิ์ อ่อนปาน
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2560 10:16
Editdate : 15 ก.พ. 2560 10:16
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.กวป
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 13:11
Editdate : 5 เม.ย. 2560 13:25
ประชุม กวป..
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 2 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กันยายน 2560
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0005536


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am