ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
29 มิ.ย. 2558 - 1 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 เม.ย. 2558 08:20
Editdate : 2 มิ.ย. 2558 08:01
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะตรวจราชการ,กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ก.ค. 2558
13:00 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2558 13:57
Editdate : 30 มิ.ย. 2558 13:57
VDO Conference เตรียมความพร้อม MER-COV ณ ห้องประชุม ภูสอยดาว
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุธ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ก.ค. 2558
10:00 - 12:00 น.

Registered : 25 มิ.ย. 2558 13:43
Editdate : 25 มิ.ย. 2558 13:43
ประชุมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ก.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 26 มิ.ย. 2558 10:23
Editdate : 26 มิ.ย. 2558 10:23
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสอ. และประธาน อสม.จังหวัด
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ก.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 2 ก.ค. 2558 09:18
Editdate : 2 ก.ค. 2558 09:18
ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจคุณภาพข้อมูล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2557 14:36
Editdate : 22 พ.ค. 2558 21:20
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด0871955699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 11 มิ.ย. 2558 10:00
Editdate : 11 มิ.ย. 2558 10:00
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.อาหาร พ.ศ.2522
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตาม พรบ.ดังกล่าว
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 17 มิ.ย. 2558 13:26
Editdate : 17 มิ.ย. 2558 13:26
ซ้อมแผนไข้หวัดเมอร์ส
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายจรูญ เทพจันทร์
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 ก.ค. 2558 16:46
Editdate : 1 ก.ค. 2558 16:46
ประชุมชี้แจงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้การสื่อสารกับผู้ปกครองเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเด็ก รพ.อุตรดิตถ์และโรงพย่าบาลทองแสนขัน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0957710008
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2558
09:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2558 16:05
Editdate : 1 ก.ค. 2558 18:22
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม เรื่อง ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558(กลุ่มงานช่วงเช้า/ รพ.,กลุ่มงานช่วงบ่าย)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 1 ก.ค. 2558 09:33
Editdate : 1 ก.ค. 2558 09:33
การเก็บข้อมูล ITA internal
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สสจ.ทั้งหมด
เป้าหมาย 110 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ก.ค. 2558 11:10
Editdate : 2 ก.ค. 2558 11:13
ตรวจการใช้จ่ายเงิน สปสช.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานประกัน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกัน
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 มิ.ย. 2558 09:54
Editdate : 25 มิ.ย. 2558 09:54
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 3/2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย)
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 4 มิ.ย. 2558 13:57
Editdate : 18 มิ.ย. 2558 10:19
พัฒนาระบบบริการศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ(psychosocial clinic)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานpsychosocial clinicในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด ปรานี มาทำมา /รัชดาวรรณ จ่าหมื่นไวย
เบอร์โทรผู้จัด0895634255
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 14:10
Editdate : 8 ธ.ค. 2557 14:10
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 29 มิ.ย. 2558 09:14
Editdate : 29 มิ.ย. 2558 09:14
พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับเครื่องราช ปี 56
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพย์กรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 2 ก.ค. 2558 14:51
Editdate : 2 ก.ค. 2558 14:51
ปรชุมคณะกรรมการ พตส. / พนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204,316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.ค. 2558
09:00 - 14:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2558 08:58
Editdate : 19 มิ.ย. 2558 08:58
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.ค. 2558
09:00 - 16:30 น.

Registered : 29 มิ.ย. 2558 10:06
Editdate : 29 มิ.ย. 2558 10:07
ภาระงาน สสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการวิเคราะห์ภาระงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด0817249103
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ค. 2558 - 17 ก.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ก.ค. 2558 11:06
Editdate : 2 ก.ค. 2558 11:06
ตรวจการใช้จ่ายเงิน สปสช.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประกันสุขภาพ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกัน
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 2 ก.ค. 2558 11:35
Editdate : 2 ก.ค. 2558 11:35
ประชุมการจัดซื้อยาร่วมจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดซื้อร่วมจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด น.ส.พิชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด109
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 2 ก.ค. 2558 11:35
Editdate : 2 ก.ค. 2558 11:35
ประชุมการจัดซื้อยาร่วมจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดซื้อร่วมจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด น.ส.พิชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด109
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 พ.ค. 2558 14:15
Editdate : 28 พ.ค. 2558 14:15
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตอบโต้ภัยพิบัติด้านการแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สสจ/รพ/สสอ
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 1 ก.ค. 2558 18:01
Editdate : 1 ก.ค. 2558 18:01
คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 36 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 เม.ย. 2558 13:34
Editdate : 28 เม.ย. 2558 13:34
การบริหารจัดการสิทธิทุกสิทธิ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์ , ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลทุกแห่ง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อุตรดิตถ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2558 16:06
Editdate : 30 มิ.ย. 2558 16:06
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ค. 2558 - 24 ก.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2558 17:29
Editdate : 3 ก.ค. 2558 17:29
ตรวจการใช้จ่ายเงิน สปสช
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานประกัน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกัน
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2558 08:49
Editdate : 16 มิ.ย. 2558 08:49
ประชุมยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานประจำโรงพยาบาล สสอ. รพ.สต. อปท.
เป้าหมาย 212 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2558 16:02
Editdate : 30 มิ.ย. 2558 16:02
เตรียมความพร้อมประชุมไทยลาว
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง,คปสอ.บ้านโคก,คปสอ.น้ำปาด,
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 14:11
Editdate : 8 ธ.ค. 2557 14:11
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 26 มิ.ย. 2558 11:46
Editdate : 26 มิ.ย. 2558 11:46
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ก.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ก.ค. 2558 09:56
Editdate : 2 ก.ค. 2558 09:56
รายงานผลการดำเนินงานการใช้พลังงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ค. 2558
09:00 - 16:30 น.

Registered : 26 มิ.ย. 2558 16:36
Editdate : 26 มิ.ย. 2558 16:36
คัดเลือก พกส.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือกฯ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด0817249103
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ค. 2558
13:00 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2558 12:45
Editdate : 30 มิ.ย. 2558 12:45
ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง การบันทึกบัญชีของหน่วยงานในสังกัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2558 17:32
Editdate : 3 ก.ค. 2558 17:34
ตรวจการใช้จ่ายเงิน สปสช.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 26 มิ.ย. 2558 16:40
Editdate : 30 มิ.ย. 2558 16:32
ประชุมรับรองผล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือกฯ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด0817249103
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2558 16:30
Editdate : 30 มิ.ย. 2558 16:30
ภาระงาน สสจ. ครั้งที่ 3
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการวิเคราะห์ภาระงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด0817249103
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ก.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2557 14:37
Editdate : 13 ต.ค. 2557 14:37
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด0871955699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ก.ค. 2558
09:00 - 14:30 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2558 09:53
Editdate : 15 มิ.ย. 2558 09:53
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รองนพ.สสจ., หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, สสอ., ผอ.รพ.ทุกแห่ง, วิทยาลัยพยาบาลฯ, เรือนจำจังหวัด, รพ.ค่ายฯ, เทศบาลเมืองฯ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
เบอร์โทรผู้จัด0 5541 1439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กรกฏาคม 2558
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0029891


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am