ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
9 ก.ย. 2559
09:30 - 12:00 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2558 15:37
Editdate : 21 ธ.ค. 2558 15:37
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 21 ส.ค. 2559 15:25
Editdate : 21 ส.ค. 2559 15:25
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 10 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.ย. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 1 ก.ย. 2559 10:56
Editdate : 1 ก.ย. 2559 10:56
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ./รพ. และประธาน อสม.จังหวัด
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ย. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 19 ก.พ. 2559 16:35
Editdate : 12 ก.ย. 2559 10:19
ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รองฯนพ.สสจ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม การเงิน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานแผนงาน กลุ่มงานยุทธ์ฯ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ย. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ก.ย. 2559 15:56
Editdate : 2 ก.ย. 2559 15:56
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตรากำลังเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง เป็นพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ย. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 11:08
Editdate : 12 ก.ย. 2559 11:08
ประชุมแม่บ้าน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ย. 2559
10:00 - 12:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 14:46
Editdate : 12 ก.ย. 2559 14:46
ขอเชิญประชุม Video Conference เรื่อง การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสซิก้า
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ,รอง นพ.สสจ ,หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ย. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 14:46
Editdate : 12 ก.ย. 2559 14:46
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ย. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2558 15:48
Editdate : 15 ธ.ค. 2558 15:48
VDO Conference กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ย. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 14 ม.ค. 2559 15:00
Editdate : 30 ส.ค. 2559 09:34
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทย (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและจพ.สธ.แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ย. 2559
13:00 - 14:30 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 09:17
Editdate : 16 ก.ย. 2559 15:22
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขาฯ
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ย. 2559
10:00 - 12:00 น.

Registered : 16 ก.ย. 2559 08:49
Editdate : 16 ก.ย. 2559 08:49
ประชุม war room ไข้เลือดออก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด วันทนา อองกุลนะ
เบอร์โทรผู้จัด0956288141
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ย. 2559
09:00 - 13:00 น.

Registered : 16 ก.ย. 2559 13:05
Editdate : 16 ก.ย. 2559 15:29
ประชุม CF
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอก.รพศ/รพช/สสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ย. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 16 ก.ย. 2559 15:30
Editdate : 16 ก.ย. 2559 15:30
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 25 ก.ค. 2559 18:46
Editdate : 27 ก.ค. 2559 12:47
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 1
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 30 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ย. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.ย. 2559 16:57
Editdate : 20 ก.ย. 2559 09:17
ประชุมคณะกรรมการ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ประชุมคณะกรรมการ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 10:21
Editdate : 13 ก.ย. 2559 13:40
ประชุมมอบหมายภารกิจคณะทำงานกิจกรรม ปั่นฟิน อิน ลับแล
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ใน สสจ.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.ย. 2559 11:50
Editdate : 19 ก.ย. 2559 11:50
การพิจารณางบลงทุนในส่วนของ 10%
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผล.รพ. ทุกแห่ง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2559
08:30 - 17:00 น.

Registered : 9 ก.ย. 2559 10:15
Editdate : 9 ก.ย. 2559 10:15
การจัดทำแผนงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ปี 2560 ในระดับจังหวัด, อำเภอ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081 9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 14 ก.ย. 2559 10:11
Editdate : 14 ก.ย. 2559 10:11
ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด055411439-202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 16 ก.ย. 2559 09:57
Editdate : 16 ก.ย. 2559 09:57
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 3ปี 3ล้านเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานฯ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 19 ก.ย. 2559 14:17
Editdate : 19 ก.ย. 2559 14:17
ประชุมพิจารณา ผอ.รพ.สต.
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 20 ก.ย. 2559 16:03
Editdate : 20 ก.ย. 2559 16:03
เตรียมงานปั่นจักรยาน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดงานฯ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด093-5965145
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ย. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.ย. 2559 08:15
Editdate : 21 ก.ย. 2559 08:15
vdo conference การติดตามงานกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 29 ส.ค. 2559 16:51
Editdate : 17 ก.ย. 2559 17:28
VDO Conference ระบบข้อมูล HDC Clound 43แฟ้ม ครั้งที่ 9 (Freeze วันที่ 16 กย.) โดยนโยบายรองปลัดฯ 1.ให้ส่ง43files ให้ตรบตรงตามเวลา100% และ 2.จะดูคุณภาพรายแฟ้ม เริ่ม 1 ตค. 2559 เป็นต้นไป ในทุกสถานบริการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท.จนท.ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ทุกแห่งทั่วประเทศ ติดตาม 1.งานพัฒนาการ 2.งาน OPV3 MMR 3.งานระบบ HDC 43 files ข้อมูลประชากร
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.ค. 2559 14:20
Editdate : 15 ก.ค. 2559 14:20
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน กย.59
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานทันตสาธารณสุข สสจ.อต.
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 24 ส.ค. 2559 10:21
Editdate : 24 ส.ค. 2559 10:21
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล IS
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอนุรักษ์ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0979216693
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ย. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ก.ย. 2559 09:20
Editdate : 19 ก.ย. 2559 11:05
VDO Conference ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเกี่ยวกับคดีทางการแพทย์ ข้อเสนอแนะในการบังคับใช้กฎหมายปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ย. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 09:18
Editdate : 12 ก.ย. 2559 09:18
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด218, 108
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ย. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 13 ก.ย. 2559 15:42
Editdate : 13 ก.ย. 2559 15:42
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูวจอต.,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นพสสจ.อต
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ย. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 20 ก.ย. 2559 12:05
Editdate : 20 ก.ย. 2559 12:05
ประชุมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 ,316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ย. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 26 ส.ค. 2559 14:43
Editdate : 26 ส.ค. 2559 14:43
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี รพ. และ รพ.สต.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ย. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 27 ก.ย. 2559 09:30
Editdate : 27 ก.ย. 2559 09:50
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 ก.ย. 2559 08:36
Editdate : 7 ก.ย. 2559 08:36
สรุปกิจกรรมความปลอดภัยด้านยาในชุมชน
สถานที่จัด ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดารา
กลุ่มเป้าหมาย อสม. ผู้นำชุมชน
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 ก.ย. 2559 08:37
Editdate : 7 ก.ย. 2559 08:37
สรุปกิจกรรมความปลอดภัยด้านยาในชุมชน
สถานที่จัด ้ห้องประชุม รพ.สต.น้ำพี้
กลุ่มเป้าหมาย อสม. ผู้นำชุมชน
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ก.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2558 14:22
Editdate : 13 ต.ค. 2558 14:22
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ. และประธาน อสม.จังหวัด/อำเภอ
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ก.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2558 10:10
Editdate : 28 ธ.ค. 2558 10:10
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอก.รพศ/รพท./คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ก.ย. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 7 ก.ย. 2559 08:34
Editdate : 22 ก.ย. 2559 21:58
เภสัชกรจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ทุกแห่ง และ กลุ่มงาน คภส. สสจ.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ก.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ก.ย. 2559 11:18
Editdate : 20 ก.ย. 2559 11:18
พิจารณาย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการและย้าย จ.18 ภายในจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาย้ายฯ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพย์กรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ต.ค. 2559 - 5 ก.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 20 ก.ย. 2559 12:09
Editdate : 20 ก.ย. 2559 12:11
ประชุมรับมอบนโยบายของนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด ทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กันยายน 2559
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0002179


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am