ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
21 ม.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2558
08:00 - 17:00 น.

Registered : 19 ม.ค. 2558 15:33
Editdate : 19 ม.ค. 2558 15:33
ปิดซ่อมบำรุง 21 มค. - 28 กพ 58
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ปิดซ่อมบำรุง 21 มค. - 28 กพ 58
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:18
Editdate : 30 ม.ค. 2558 11:12
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลับแล
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.พ. 2558
08:00 - 12:00 น.

Registered : 26 ม.ค. 2558 13:44
Editdate : 26 ม.ค. 2558 13:44
พิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโคก
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.พ. 2558
08:00 - 16:30 น.

Registered : 17 ธ.ค. 2557 14:18
Editdate : 29 ม.ค. 2558 15:20
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด พิชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ, รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัด109, 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.พ. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 29 ม.ค. 2558 15:24
Editdate : 29 ม.ค. 2558 15:24
ประชุมเตรียมการนิเทศงาน คปสอ. ผสมผสานประจำปี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน,เจ้าหน้าที่ผู้นิเทศ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 ม.ค. 2558 15:14
Editdate : 4 ก.พ. 2558 20:56
ชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ
สถานที่จัด รพ.ลับแล ห้องประชุมฟูบุญถึง
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
เป้าหมาย คปสอ.9 แห่ง,กลุ่มงาน สสจ. คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.พ. 2558
13:00 - 16:30 น.

Registered : 2 ก.พ. 2558 10:45
Editdate : 2 ก.พ. 2558 10:45
พิจารณาเข็มเชิดชูเกียรติ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาเข็มเชิดชูเกียรติ
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081 9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 ก.พ. 2558 11:10
Editdate : 3 ก.พ. 2558 11:10
ประชุมคณะทำงานและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย ๑๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภญ.จารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.พ. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 2 ก.พ. 2558 10:36
Editdate : 2 ก.พ. 2558 10:36
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.พ. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 4 ก.พ. 2558 16:12
Editdate : 4 ก.พ. 2558 16:12
ประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด จุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์ฺ
เบอร์โทรผู้จัด0815527107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.พ. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 27 ม.ค. 2558 14:54
Editdate : 27 ม.ค. 2558 14:54
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ พตส. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาฯ พตส.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.พ. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ก.พ. 2558 08:18
Editdate : 2 ก.พ. 2558 08:18
ประชุมแนวทางประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าพยาบาล
เป้าหมาย 24 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 13:54
Editdate : 19 ม.ค. 2558 11:47
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.พ. 2558
08:30 - 16:00 น.

Registered : 21 ม.ค. 2558 13:51
Editdate : 21 ม.ค. 2558 13:51
ประชุมเภสัชกรประจำเดือน ครั้งที่ 1/2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร สสจ. รพ.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กิติศักดิ์
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 ม.ค. 2558 09:57
Editdate : 23 ม.ค. 2558 09:57
นิเทศงานผสมผสาน คปสอ. ครั้งที่ 1/2558
สถานที่จัด คปสอ.ทุกแห่ง
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน,คปสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.พ. 2558
08:00 - 16:30 น.

Registered : 12 ก.พ. 2558 11:16
Editdate : 12 ก.พ. 2558 11:16
mou โครงการเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท และเครือข่านผู้ติดเชื้อ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 13:55
Editdate : 19 ม.ค. 2558 11:47
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.พ. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ก.พ. 2558 09:24
Editdate : 16 ก.พ. 2558 09:24
ประชุมติดตามการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สน.ควบคุมการบริโภคยาสูบ , จนท.สสจ.อต
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2558 - 27 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ม.ค. 2558 12:32
Editdate : 27 ม.ค. 2558 12:32
จนท. รพ.สต.ผู้ดูแลคลินิกเด็กสุขภาพดี(นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย)
สถานที่จัด ห้องนภาลัย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. รพ.สต.ผู้ดูแลคลินิกเด็กสุขภาพดี(นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย)
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0957710008
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2558
13:30 - 16:00 น.

Registered : 19 ก.พ. 2558 10:47
Editdate : 19 ก.พ. 2558 11:26
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ม.ค. 2558 14:24
Editdate : 27 ม.ค. 2558 14:24
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 1/2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย)
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.พ. 2558
08:00 - 12:00 น.

Registered : 10 ก.พ. 2558 13:49
Editdate : 10 ก.พ. 2558 13:49
ประชุมพิจารณาผลงานประเมิน ระดับชำนาญงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.พ. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ก.พ. 2558 08:26
Editdate : 24 ก.พ. 2558 08:47
เรื่อง การเสนอความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ.ทุกแห่ง , สสอ.ทุกแห่ง , ผู้แทนผอ.รพ.สต.1 แห่ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 26 ม.ค. 2558 14:05
Editdate : 26 ม.ค. 2558 14:13
ประชุมประจำเดือนทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.พ. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 25 ก.พ. 2558 09:00
Editdate : 25 ก.พ. 2558 09:00
ประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , กลุ่มงานบริหารฯ งานการเงิน, กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.พ. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:19
Editdate : 24 ก.พ. 2558 10:10
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ฟูบุญถึง ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลับแล
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.พ. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ม.ค. 2558 15:51
Editdate : 30 ม.ค. 2558 15:51
ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง การบันทึกบัญชีของหน่วยงานในสังกัด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าฝ่ายบริหารและนักบัญชี
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.พ. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 24 ก.พ. 2558 09:07
Editdate : 24 ก.พ. 2558 09:07
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 มี.ค. 2558 - 9 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 ก.พ. 2558 11:39
Editdate : 16 ก.พ. 2558 11:39
จองไว้สำหรับประชุม กวป. เดือน ก.พ. 58 (ซึ่งอาจเลื่อนจากวันที่ 27 ก.พ.58 เป็นวันนี้)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด0871955699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 มี.ค. 2558 - 18 ก.พ. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 12 ก.พ. 2558 14:47
Editdate : 12 ก.พ. 2558 14:47
กำหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะที่ 1
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศงาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด คณะที่ 1
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กุมภาพันธ์ 2558
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0029077


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am