ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ธ.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 30 พ.ย. 2558 18:06
Editdate : 30 พ.ย. 2558 18:06
ประชุมพิจารณางบประมาณรองรับตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 กล่มงาน,แผนพัฒนาระบบบริการ(Service Plan)รายสาขา
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , รองนพ.สสจ., หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน , ประธาน ,เลขานุการService Planทุกสาขา
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ธ.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2558 15:22
Editdate : 1 ธ.ค. 2558 15:22
ประชุมเรื่องงบประมาณประจำปี 2559(วาระ1.ติดตามผลเบิกจ่ายงบ ปี 2559 วาระ2.พิจารณาแผนฯรองรับตัวชี้วัด ปี2559)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ, กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ธ.ค. 2558
08:00 - 12:00 น.

Registered : 25 พ.ย. 2558 14:50
Editdate : 25 พ.ย. 2558 14:50
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์รองรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกอำเภอ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด0899599739
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ธ.ค. 2558
08:30 - 16:00 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2558 15:26
Editdate : 1 ธ.ค. 2558 15:26
ระดับจังหวัด พิจารณาแผนปฎิบัติการประจำปี 2559 รายกลุ่มงาน เสนอให้ผู้บริหารฯอนุมัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ, กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ธ.ค. 2558
08:30 - 16:00 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2558 20:08
Editdate : 1 ธ.ค. 2558 20:08
ประชุม war room ไข้เลือดออก
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นางสาววันทนา อองกุลนะ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ธ.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 26 พ.ย. 2558 14:51
Editdate : 26 พ.ย. 2558 14:51
แนวทางการดำเนินงานค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอก.รพ / สสอ. ทุกแห่ง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ธ.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2558 14:24
Editdate : 1 ธ.ค. 2558 14:24
ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก ปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 304-305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ธ.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 พ.ย. 2558 11:22
Editdate : 9 พ.ย. 2558 11:22
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการคัดกรองเชิงคุณภาพในกลุ่มเสี่ยงสูงวัณโรค
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค รพ.ทุกแห่ง รพ.ค่ายฯ เรือนจำจว.อต. ผู้ประสานงานวัณโรคทุกอำเภอ ผู้รับผิดชอบคลินิกเบาหวานความดันทุกรพ.
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด สคร.2 พิษณุโลก
เบอร์โทรผู้จัด089-9617282
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ธ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2558 15:29
Editdate : 1 ธ.ค. 2558 15:30
คณะทำงาน Service Plan พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 รายสาขา เพื่อเสนอให้ผู้บริหารฯอนุมัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน Service Plan จ.อต.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ธ.ค. 2558
08:00 - 12:00 น.

Registered : 27 พ.ย. 2558 11:34
Editdate : 27 พ.ย. 2558 11:34
ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก นวก.เชี่ยวชาญ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ธ.ค. 2558
09:00 - 16:00 น.

Registered : 2 พ.ย. 2558 15:53
Editdate : 2 พ.ย. 2558 15:53
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทย (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและจพ.สธ.แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ธ.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 23 พ.ย. 2558 11:51
Editdate : 23 พ.ย. 2558 11:51
พิจารณาย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ชำนาญการและนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ธ.ค. 2558
09:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2558 14:44
Editdate : 1 ธ.ค. 2558 14:44
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ธ.ค. 2558 - 23 ธ.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 ต.ค. 2558 11:54
Editdate : 19 ต.ค. 2558 11:54
สำรวจสภาวะทันต
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลการ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 ต.ค. 2558 11:56
Editdate : 19 ต.ค. 2558 14:13
สำรวจสภาวะทันต
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 ต.ค. 2558 14:36
Editdate : 19 ต.ค. 2558 14:36
สำรวจสภาวะทันตะ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณาสุข
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2558
08:00 - 16:30 น.

Registered : 19 ต.ค. 2558 14:53
Editdate : 19 ต.ค. 2558 14:55
สำรวจสภาวะทันตฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมกล่มงานทันตสาธารณสุข ชั้น 3
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ธ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 พ.ย. 2558 12:36
Editdate : 27 พ.ย. 2558 12:36
ประชุมประจำเดือนทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ธ.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2558 15:32
Editdate : 1 ธ.ค. 2558 15:32
คณะกรรมการMCH Board ระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการMCH Board ระดับจังหวัด
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439ต่อ306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ธ.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2558 14:06
Editdate : 13 ต.ค. 2558 14:08
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ. และประธาน อสม.จังหวัด/อำเภอ
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ธ.ค. 2558 - 30 ธ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2557 14:41
Editdate : 13 ต.ค. 2557 14:41
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด0871955699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
ธันวาคม 2558
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0030677


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am