ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
4 ม.ค. 2560
09:30 - 12:00 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 13:58
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 10:06
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 20 ธ.ค. 2559 16:19
Editdate : 20 ธ.ค. 2559 16:19
ประชุม service plan ทันตะ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 26 ธ.ค. 2559 15:10
Editdate : 26 ธ.ค. 2559 15:10
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รจนา คำชม
เบอร์โทรผู้จัด310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ม.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 30 ธ.ค. 2559 09:44
Editdate : 30 ธ.ค. 2559 09:44
ประชุมพิจารณาการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ม.ค. 2560
10:00 - 12:00 น.

Registered : 30 ธ.ค. 2559 17:30
Editdate : 30 ธ.ค. 2559 17:30
Vdo Conference บรรยายพิเศษเรื่อง การบูรณาการแผนและการดำเนินงานการพัฒนาวัยเด็กและวัยสูงอายุ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท. ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2559 15:14
Editdate : 28 ธ.ค. 2559 15:04
สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้สมัคร
เป้าหมาย 17 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ม.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 5 ม.ค. 2560 15:54
Editdate : 9 ม.ค. 2560 09:07
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 6 ม.ค. 2560 12:35
Editdate : 6 ม.ค. 2560 12:35
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ม.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ต.ค. 2559 11:58
Editdate : 7 ต.ค. 2559 11:58
VDO Conference (ศูนย์แพทย์) กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ม.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 30 ต.ค. 2559 14:59
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 10:07
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 11 พ.ย. 2559 15:35
Editdate : 11 พ.ย. 2559 15:35
ประชุมคณะอนุกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด เกศนี คำมี
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 110
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ม.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 6 ม.ค. 2560 11:08
Editdate : 6 ม.ค. 2560 11:08
หารือ เพ่ือเตรียมการประชุมเพศคุยได้ในครอบครัว
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ครู ก
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ม.ค. 2560
13:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ม.ค. 2560 15:16
Editdate : 11 ม.ค. 2560 11:00
ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการค่าตอบแทน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2559 10:17
Editdate : 21 ธ.ค. 2559 10:17
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 29 ธ.ค. 2559 13:16
Editdate : 4 ม.ค. 2560 15:00
กำหนดเกณฑ์การตัดสินคลิปวีดีโอ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 30 ธ.ค. 2559 15:18
Editdate : 30 ธ.ค. 2559 15:18
โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาสถานการณ์ สังเคราะห์รูปแบบและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา Hospice care ในประเทศไทย"
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ม.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ม.ค. 2560 11:02
Editdate : 6 ม.ค. 2560 15:17
ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการค่าตอบแทน
เป้าหมาย 90 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ม.ค. 2560
14:00 - 16:00 น.

Registered : 12 ม.ค. 2560 11:37
Editdate : 12 ม.ค. 2560 11:41
เตรียมความพร้อมงานกาชาด
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ.อต.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ม.ค. 2560 - 18 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 29 พ.ย. 2559 14:20
Editdate : 20 ธ.ค. 2559 10:06
ประชุมอบรม 43 แฟ้ม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร และ จนนท บันทึกข้อมุล
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ม.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 12 ม.ค. 2560 12:48
Editdate : 12 ม.ค. 2560 14:45
VDO conference การบังคับใช้กฎหมาย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ม.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ม.ค. 2560 15:13
Editdate : 6 ม.ค. 2560 15:13
ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการค่าตอบแทน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ม.ค. 2560
08:00 - 16:30 น.

Registered : 13 ม.ค. 2560 10:43
Editdate : 13 ม.ค. 2560 10:43
ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขา ระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น ๑๐สาขา ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ม.ค. 2560 13:27
Editdate : 16 ม.ค. 2560 13:27
ประชุมหารือการจัดคนลงกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลชุมชน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทรัยากรบุุคคล
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ม.ค. 2560 - 16 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ม.ค. 2560 13:34
Editdate : 16 ม.ค. 2560 13:34
ประชุมหารือการจัดคนลงกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลชุมชน
สถานที่จัด ห้องประชุมสักใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทรัยากรบุุคคล
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ม.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 30 ต.ค. 2559 15:00
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 10:07
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ม.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2559 15:11
Editdate : 17 ม.ค. 2560 10:47
Vdo conference คุณภาพข้อมูล43แฟ้ม HDC ครั้งที่ 13 เรื่อง 1. สำนักตรวจฯ KPI 2. วัคซีน(OPV3 MMR 3. ILL สาเหตุการตาย 4.ความครบถ้วนของข้อมูล HDC ข้อมูลประชากร ,พระ 5.การคำนวนBMIในncdscreen (ตัดข้อมูลวันที่ 13 มค.60)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.+ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง + ผู้ดูแลฐานข้อมูล+คร.+ส่งเสริม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 317
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ม.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 17 ม.ค. 2560 10:53
Editdate : 17 ม.ค. 2560 10:53
Vdo Conference การสอบ OSCE
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ม.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 18 ม.ค. 2560 08:53
Editdate : 18 ม.ค. 2560 08:53
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ม.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ต.ค. 2559 17:08
Editdate : 3 พ.ย. 2559 17:08
อบรมปฏิบัติการ จัดทำผลงาน R2R
สถานที่จัด ห้องประชุมฟู บุญถึง รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ตำบล
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด0819625409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 22 ธ.ค. 2559 08:41
Editdate : 22 ธ.ค. 2559 08:41
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างประจำ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ม.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2560
08:30 - 16:00 น.

Registered : 23 ธ.ค. 2559 13:57
Editdate : 23 ธ.ค. 2559 13:57
ประชุม SRRT
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ม.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 9 ม.ค. 2560 11:02
Editdate : 9 ม.ค. 2560 11:02
ประชุมผู้รับผิดชอบงานตาต้อกระจก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพศ.รพช..สสอ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ม.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 9 ม.ค. 2560 17:26
Editdate : 9 ม.ค. 2560 17:26
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ม.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 18 ม.ค. 2560 14:29
Editdate : 18 ม.ค. 2560 14:29
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ/พยาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานนิติกร
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ม.ค. 2560
10:00 - 12:00 น.

Registered : 18 ม.ค. 2560 16:29
Editdate : 18 ม.ค. 2560 16:29
Vdo conference หารือแนวทางการดำเนินงานตาม ฉ.11 ฉ.12
สถานที่จัด ห้องประชุมสักใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ ฉ.11 ฉ.12
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 22 ธ.ค. 2559 16:34
Editdate : 22 ธ.ค. 2559 16:34
พิจารณากลั่นกรองโครงการงบอุดหนุนNGOด้านโรคเอดส์ระดับเขตในจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2560
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายNGO และคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด ศรัณยู แก้วสุวรรณ
เบอร์โทรผู้จัด0900564428
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 9 ม.ค. 2560 17:25
Editdate : 9 ม.ค. 2560 17:25
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 พ.ย. 2559 13:59
Editdate : 11 พ.ย. 2559 13:59
การประเมินคุณธรมและความโปร่งใสฯ ITA
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 33 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 10 ม.ค. 2560 16:28
Editdate : 10 ม.ค. 2560 16:28
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ย. 2559 08:58
Editdate : 3 พ.ย. 2559 08:58
ประชุมกฎหมายสถานพยาบาลและโฆษณาพยาบาล
สถานที่จัด ห้องคอนเวนชั่นโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่
เป้าหมาย ๑๐๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ม.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 30 ธ.ค. 2559 15:30
Editdate : 30 ธ.ค. 2559 15:30
ประชุมคณะกรรมการ CFO
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 4 ม.ค. 2560 12:06
Editdate : 4 ม.ค. 2560 12:06
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานข้อมูลข่าวสาร
เบอร์โทรผู้จัด315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ม.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 30 ต.ค. 2559 15:00
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 10:08
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ม.ค. 2560 - 26 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 ธ.ค. 2559 09:35
Editdate : 16 ธ.ค. 2559 09:35
ประชุมการใช้ฟลูออไรด์วานิชและการแปรงฟันคุณภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข
เป้าหมาย 55 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตฯ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ม.ค. 2560 - 26 ม.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 10 ม.ค. 2560 11:23
Editdate : 10 ม.ค. 2560 11:23
เชิญมาให้ถ้อยคำ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าข่ายกระทำผิด ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ม.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 30 ธ.ค. 2559 15:36
Editdate : 30 ธ.ค. 2559 15:38
ประชุมการจัดเก็บรายได้
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพช./รพศ.
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ม.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 12 ม.ค. 2560 11:16
Editdate : 12 ม.ค. 2560 11:16
คัดเลือกชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด (ALS, BLS, FR)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 303
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ม.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 18 ม.ค. 2560 09:56
Editdate : 18 ม.ค. 2560 10:11
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 2 ธ.ค. 2559 14:37
Editdate : 2 ธ.ค. 2559 14:37
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ม.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ธ.ค. 2559 15:29
Editdate : 30 ธ.ค. 2559 15:29
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี รพ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 4 ม.ค. 2560 16:00
Editdate : 4 ม.ค. 2560 16:04
ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Stragegy)และโรคเอดส์และทิศทางการดำเนินงานยุติวัณโรคและโรคเอดส์จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมสีหราช
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัณโรครพ.สต.ทุกแห่ง รพ.และสสอ.ทุกแห่ง พมจ.เรือนจำฯ รพ.ค่ายพิชัย นักสังคมสงเคราะห์รพ.อต. ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ทุกรพ.
เป้าหมาย 130 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นางระวี ยกบัตร
เบอร์โทรผู้จัด089 - 9617282
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ม.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 6 ม.ค. 2560 10:19
Editdate : 6 ม.ค. 2560 10:19
ประชุมคณะกรรมการ NCD Board
สถานที่จัด ห้องประชุม สสอ.เมือง
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ NCD Board
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด0935965145
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ม.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 6 ม.ค. 2560 16:09
Editdate : 6 ม.ค. 2560 16:09
พิจารณาประเมินผลงานตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 26 ธ.ค. 2559 14:48
Editdate : 30 ธ.ค. 2559 10:07
ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์การดำเนินงานควบคุมโรค จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการรพ. และผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของรพ.และสสอ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 10 ม.ค. 2560 16:29
Editdate : 10 ม.ค. 2560 16:29
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ม.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 18 ม.ค. 2560 16:16
Editdate : 18 ม.ค. 2560 16:16
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ม.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2558 10:13
Editdate : 28 ธ.ค. 2558 10:13
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอก.รพศ/รพท./คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ม.ค. 2560
15:00 - 16:30 น.

Registered : 18 ม.ค. 2560 10:12
Editdate : 18 ม.ค. 2560 10:12
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
มกราคม 2560
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0003407


Last modified Wednesday, 07th December, 2016 @ 07:45am