ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 พ.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 1 พ.ค. 2558 08:38
Editdate : 1 พ.ค. 2558 08:38
ประชุมพิจารณาการจ้าง พกส ลูกจ้างชั่วคราว
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณกรรมการ กวป
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 พ.ค. 2558
09:00 - 10:00 น.

Registered : 1 พ.ค. 2558 08:41
Editdate : 1 พ.ค. 2558 08:41
ประชุมการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. ผอ.รพศ ผอ.วิทยาลัยพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 พ.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 6 พ.ค. 2558 11:44
Editdate : 6 พ.ค. 2558 11:44
ประชุม SD
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รอง ส. และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 พ.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 19 ก.พ. 2558 10:53
Editdate : 28 เม.ย. 2558 16:07
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 พ.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 6 พ.ค. 2558 10:03
Editdate : 6 พ.ค. 2558 10:03
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 พ.ค. 2558
10:30 - 12:30 น.

Registered : 28 เม.ย. 2558 09:22
Editdate : 28 เม.ย. 2558 09:22
ประชุมผู้รับผิดชอบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 28 เม.ย. 2558 11:18
Editdate : 28 เม.ย. 2558 11:18
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รองหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรผู้จัด203
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 พ.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 28 เม.ย. 2558 15:51
Editdate : 28 เม.ย. 2558 15:51
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 พ.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 28 เม.ย. 2558 15:58
Editdate : 28 เม.ย. 2558 15:58
การบริหารการเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นวก.การเงินและับัญชี
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 13:59
Editdate : 8 ธ.ค. 2557 13:59
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ค. 2558
09:00 - 16:00 น.

Registered : 27 เม.ย. 2558 17:14
Editdate : 27 เม.ย. 2558 17:14
ประชุมคณะทำงานยาปลอดภัยในชุมชน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานยาปลอดภัยในชุมชนนำร่อง อ.เมือง และ อ.ลับแล
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 30 เม.ย. 2558 13:40
Editdate : 30 เม.ย. 2558 13:40
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ค. 2558
13:00 - 16:30 น.

Registered : 1 พ.ค. 2558 14:40
Editdate : 1 พ.ค. 2558 14:40
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ พตส. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาฯ พตส.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 13 พ.ค. 2558 17:18
Editdate : 13 พ.ค. 2558 17:18
ประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 พ.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 เม.ย. 2558 15:15
Editdate : 10 เม.ย. 2558 15:16
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 พ.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 8 พ.ค. 2558 09:50
Editdate : 8 พ.ค. 2558 09:50
เตรียมความพร้อมการนิเทศงาน คปสอ. ผสมผสานประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานและผู้นิเทศงานของทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 พ.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 19 ก.พ. 2558 10:53
Editdate : 19 ก.พ. 2558 10:53
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 พ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 เม.ย. 2558 15:28
Editdate : 20 เม.ย. 2558 15:28
ประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ชุดปฏิบัติการDMERT
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 พ.ค. 2558
14:00 - 16:00 น.

Registered : 6 พ.ค. 2558 09:59
Editdate : 8 พ.ค. 2558 15:02
ประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจเยี่ยมผู้ช่วย รมต.กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเตรียมรับการตรวจเยี่ยม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2558 - 20 พ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มี.ค. 2558 13:55
Editdate : 30 มี.ค. 2558 13:55
ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ใหม่
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จบใหม่
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด0895673248
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 30 เม.ย. 2558 11:03
Editdate : 30 เม.ย. 2558 11:03
การใช้โปรแกรมศูนย์ช่วยเหลือสังคม และโปรแกรมเด็กสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ผ่านเว็บ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สุขภาพจิต
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด น.ส.ปราณี มาทำมา
เบอร์โทรผู้จัด306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 พ.ค. 2558
11:00 - 12:00 น.

Registered : 19 พ.ค. 2558 10:05
Editdate : 19 พ.ค. 2558 10:05
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 เม.ย. 2558 15:17
Editdate : 28 เม.ย. 2558 11:26
ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 50 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 22 เม.ย. 2558 08:33
Editdate : 22 เม.ย. 2558 08:35
นิเทศงาน คปสอ.ผสมผสานประจำปี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สถานที่จัด คปสอ.ทุกแห่ง
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 11 พ.ค. 2558 10:24
Editdate : 12 พ.ค. 2558 09:35
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ(Service plan)จ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมคอนเวนชันฮอล์ รพ.อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการ(Service plan)จ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 พ.ค. 2558 09:25
Editdate : 21 พ.ค. 2558 09:25
การประมวลผล QOF จาก 43 แฟ้ม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทน สปสช., ตัวแทนกลุ่มงาน ส่งเสริม, NCD , คร. และอื่นที่เกี่ยวกับ QOF
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 เม.ย. 2558 08:52
Editdate : 10 เม.ย. 2558 08:52
สรุปบทเรียนการซ้อมแผนอีโบล่า/โรคติดต่ออุบัติใหม่้
สถานที่จัด ห้องปรุชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่ออุบัติใหม่/อีโบล่า ใน สสอ./รพ.ทุกแห่ง /รพสต บางแห่ง
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 เม.ย. 2558 14:48
Editdate : 21 พ.ค. 2558 16:00
ประชุมประจำเดือนทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากรจากรพศ./รพช.ทุกแห่ง/รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก/รพ.สต.ทุกแห่ง/เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 เม.ย. 2558 16:31
Editdate : 30 เม.ย. 2558 16:31
การจัดซื้อร่วมแลลดต้นทุนวัสดุการแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานวัสดุการแพทย์
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด น.ส.พิชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด109
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 7 พ.ค. 2558 12:23
Editdate : 7 พ.ค. 2558 15:25
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (รับรองคะแนนสอบข้อเขียน)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 9 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2558
11:00 - 12:00 น.

Registered : 21 พ.ค. 2558 14:38
Editdate : 21 พ.ค. 2558 14:38
การประชุม Video Conference การจัดบริการในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ทุกแห่ง , ตัวแทน รพ.สต. 9 อำเภอ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด089-9599739
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 22 เม.ย. 2558 08:35
Editdate : 30 เม.ย. 2558 16:17
นิเทศงาน คปสอ.ผสมผสานประจำปี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สถานที่จัด คปสอ.ทุกแห่ง
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 พ.ค. 2558 10:04
Editdate : 8 พ.ค. 2558 10:04
คกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 36 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 14 พ.ค. 2558 11:52
Editdate : 14 พ.ค. 2558 14:02
ประกวดคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวกัญญา บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 303-305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 19 พ.ค. 2558 13:32
Editdate : 19 พ.ค. 2558 13:32
การเลือกสถานที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนปีที่ ๒
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพย์กรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 18 พ.ค. 2558 15:41
Editdate : 18 พ.ค. 2558 15:41
สอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการบัญฑิตคืนถิ่น
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและคณะกรรมการสอบฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 เม.ย. 2558 16:39
Editdate : 28 เม.ย. 2558 16:39
การบริหารการเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นวก.การเงินและบัญชี
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 พ.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 18 พ.ค. 2558 09:50
Editdate : 18 พ.ค. 2558 09:50
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตาม พรบ.ดังกล่าว
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 มิ.ย. 2558 - 26 พ.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 20 พ.ค. 2558 13:16
Editdate : 20 พ.ค. 2558 13:16
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
สถานที่จัด ห้องประชุมสักใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตาม พรบ.ดังกล่าว
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
พฤษภาคม 2558
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0029615


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am