ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2557 17:44
Editdate : 24 ก.ค. 2557 09:21
ประชุมพิจารณาจัดลำดับปัญหาสาธารณสุขเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหารฯ รอง 4 ท่าน , หัวหน้ากลุ่มงาน , สสอ.ทุกแห่ง, รพ.ทุกแห่ง ,ตัวแทน รพ.สต.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055 - 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ส.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ก.ค. 2557 09:17
Editdate : 18 ก.ค. 2557 09:17
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ส.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 26 ก.ค. 2557 15:37
Editdate : 26 ก.ค. 2557 15:37
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชกาาร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:50
Editdate : 24 ก.ค. 2557 09:23
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2557 08:44
Editdate : 24 ก.ค. 2557 09:24
ประชุมคณะกรรมการService Provider Board จ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหาร, รอง 4 ท่าน , สสอ.ทุกแห่ง, ผอ.รพ.ทุกแห่ง,หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 18 ก.ค. 2557 10:12
Editdate : 18 ก.ค. 2557 10:12
ตรวจสอบข้อมูลงบการเงินหน่วยบริการ ปี 57
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางนภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 20 ก.ค. 2557 11:13
Editdate : 20 ก.ค. 2557 11:13
ประชุมวิทยากรจัดอบรมFR
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทยากรจัดอบรมFR
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 28 ก.ค. 2557 09:16
Editdate : 28 ก.ค. 2557 09:16
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 ก.ค. 2557 14:29
Editdate : 1 ก.ค. 2557 14:29
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ครูอนามัยครู นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานเด็กวัยเรียน สสอ.และรพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด0957710008
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 13:23
Editdate : 16 มิ.ย. 2557 13:23
อบรมตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมายตำบลนมแม่ปี2557ทุกอำเภอ
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439ต่อ306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.ค. 2557 15:18
Editdate : 22 ก.ค. 2557 15:25
การให้ความรู้การกำหนดอาหารผู้ป่วยโรคไต
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพช.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 18 มิ.ย. 2557 13:54
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 10:02
ประชุมบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. + รองฯ + หน.กลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 ก.ค. 2557 14:39
Editdate : 1 ก.ค. 2557 14:40
ประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557
สถานที่จัด อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เช่น ครู จนท.สธ.จาก รพ.สต.,รพ.และสสอ.ทุกแห่ง นักโภชนาการ รพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 140 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด0957710008
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ก.ค. 2557 09:35
Editdate : 27 ก.ค. 2557 09:35
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ส.ค. 2557 01:43
Editdate : 1 ส.ค. 2557 01:43
อบรมการประเมินผลโครงการฯ จนท.อำเภอ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.อำเภอ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นพดล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ส.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 11:18
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 11:22
ประชุมพัฒนาข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะพัฒนาข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439ต่อ306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ส.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 18 ก.ค. 2557 17:39
Editdate : 27 ก.ค. 2557 09:34
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ส.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ส.ค. 2557 01:47
Editdate : 1 ส.ค. 2557 01:49
อบรมการประเมินผลโครงการฯ จนท.อำเภอ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.อำเภอ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นพดล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ส.ค. 2557 - 19 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2557 17:36
Editdate : 21 ก.ค. 2557 17:10
จังหวัดร่วมกับอำเภอ ประชุมจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , รอง 4 ท่าน, กลุ่มงานในสสจ., สสอ. ทุกแห่ง, รพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 150 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ส.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ส.ค. 2557 13:36
Editdate : 1 ส.ค. 2557 13:36
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทันตกรรม เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 2
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก เครือข่ายบริการเขต 2
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 ส.ค. 2557 09:56
Editdate : 1 ส.ค. 2557 10:10
project evaluation
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.อำเภอ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นพดล ศรีทองอ่อน
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 ก.ค. 2557 15:44
Editdate : 15 ก.ค. 2557 15:44
ประชุมชี้แจงเกณฑ์/แนวทางการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนคณะกรรมการและผู้รับการประเมิน รพ. , รพ.สต.
เป้าหมาย 90 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 11:10
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 11:10
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย, จพ.แพทย์แผนไทย,ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติแผนไทยในหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ส.ค. 2557 - 26 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2557 17:16
Editdate : 1 ส.ค. 2557 10:09
ประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรม เขียนเว็บไซต์ และ MySQL
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ สสอ./รพช./กลุ่มงาน ใน สสจ.อต.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 18 มิ.ย. 2557 13:55
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 10:03
ประชุมบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. + รองฯ + หน.กลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2557 19:32
Editdate : 23 มิ.ย. 2557 19:32
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย, จพ.แพทย์แผนไทย,ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติแผนไทยในหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ส.ค. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:14
Editdate : 16 มิ.ย. 2557 10:14
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2557 08:44
Editdate : 23 มิ.ย. 2557 08:44
ประชุมคณะกรรมการService Provider Board จ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหาร, รอง 4 ท่าน , สสอ.ทุกแห่ง, ผอ.รพ.ทุกแห่ง,หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
สิงหาคม 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0028031


Last modified Friday, 01st August, 2014 @ 04:27pm