ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
3 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 25 พ.ค. 2560 09:37
Editdate : 25 พ.ค. 2560 09:43
นิเทศงาน คปสอ.ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด รพ.ท่าปลา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 13 มิ.ย. 2560 15:07
Editdate : 13 มิ.ย. 2560 15:07
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ. นักบัญชี รพ./ สสอ./ รพ.สต.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2560 09:31
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 09:31
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2560 14:50
Editdate : 23 มิ.ย. 2560 14:50
คัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:09
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:09
นิเทศงาน คปสอ.ท่าปลา
สถานที่จัด อ.ท่าปลา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ คปสอ.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 25 พ.ค. 2560 09:41
Editdate : 3 ก.ค. 2560 14:20
นิเทศงาน คปสอ. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด สสอ.เมืองอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 มิ.ย. 2560 12:35
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:17
ประชุมนำเสนอผลงานและประกวด อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขา ระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 มิ.ย. 2560 12:47
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:15
ประชมนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ค. 2560 - 4 มิ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 มิ.ย. 2560 12:49
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:14
ประชุมนำเสนอผลงาน อสม.
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 มิ.ย. 2560 12:58
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:16
ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:10
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:10
นิเทศงาน คปสอ.เมือง
สถานที่จัด อ.เมือง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ คปสอ.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.ค. 2560
08:30 - 14:30 น.

Registered : 25 เม.ย. 2560 16:28
Editdate : 25 เม.ย. 2560 16:28
ประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และรองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด055411439-210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 25 พ.ค. 2560 09:42
Editdate : 25 พ.ค. 2560 09:42
นิเทศงาน คปสอ. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด สสอ.ทองแสนขัน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.ค. 2560
14:00 - 16:00 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2560 13:52
Editdate : 16 มิ.ย. 2560 13:52
ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2560 08:13
Editdate : 23 มิ.ย. 2560 08:15
ประชุม DOT Meeting TB ฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเอดส์ ระดับอำเภอ และตำบล
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางระวี ยกกะบัตร
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 112
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:14
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:14
ประชุมขับเคลื่อนคนไทยสุขภาพ 4.0
สถานที่จัด อ.เมือง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 25 พ.ค. 2560 09:45
Editdate : 3 ก.ค. 2560 14:21
นิเทศงาน คปสอ. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 มิ.ย. 2560 12:50
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:19
ประกวด อสม.ดีเด่น
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2560 15:23
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:24
ประชุมคัดเลือก อสม. ดีเด่น
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097--9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2560 15:25
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:25
ประชุม คัดเลือก อสม. ดีเด่น
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2560 15:26
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:26
ประชุมคัดเลือกอสม. ดีเด่น
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:15
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:15
นิเทศงาน คปสอ.ลับแล
สถานที่จัด อ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน คปสอ.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ค. 2560
09:00 - 14:00 น.

Registered : 5 มิ.ย. 2560 15:58
Editdate : 5 มิ.ย. 2560 15:58
พรบ.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:17
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:17
นิเทศงาน คปสอ.ตรอน
สถานที่จัด อ.ตรอน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ คปสอ.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2560 11:45
Editdate : 6 ก.ค. 2560 10:23
VDO Conferrence เด็กปฐมวัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด งานส่งเสริม
เบอร์โทรผู้จัด0897024090
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2560 14:18
Editdate : 3 ก.ค. 2560 16:12
ประชุมติดตามงบประมาณ ปี 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงบประมาณของกลุ่มงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด 312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2560 14:27
Editdate : 3 ก.ค. 2560 14:27
นิเทศงาน คปสอ. ผสมผสาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด รพ.ตรอน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.พ. 2560 11:09
Editdate : 21 ก.พ. 2560 11:09
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 27 มิ.ย. 2560 09:12
Editdate : 27 มิ.ย. 2560 09:12
ประชุม DOT Meeting TB ฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเอดส์ ระดับอำเภอ และตำบล
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 112
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 27 มิ.ย. 2560 09:18
Editdate : 27 มิ.ย. 2560 09:18
ประชุมคณะกรรมการ CFO
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ CFO
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 4 ก.ค. 2560 10:22
Editdate : 4 ก.ค. 2560 11:08
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2560 10:15
Editdate : 20 มิ.ย. 2560 10:15
ประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานมาตรฐานงานสุขศึกษา งานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะักรรมการประเมินงานฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นันทยา อ่อนคง
เบอร์โทรผู้จัด0928578754
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2560 11:52
Editdate : 20 มิ.ย. 2560 11:52
สอบข้อเขียนพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 12 ก.ค. 2560 09:47
Editdate : 12 ก.ค. 2560 09:49
ปรึกษาหารือการสรุปผลงานรอบ 9 เดือน และเตรียมการรับตรวจราชการรอบที่ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่ม
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2559 11:09
Editdate : 21 ธ.ค. 2559 11:09
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:19
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:19
พัฒนาศักยภาพ
สถานที่จัด เขาค้อ เพรชบูรณ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าพนักงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบการบริการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 12 ก.ค. 2560 11:22
Editdate : 12 ก.ค. 2560 11:22
ประชุมบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ค. 2560
09:30 - 14:30 น.

Registered : 12 ก.ค. 2560 13:47
Editdate : 12 ก.ค. 2560 13:47
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (Executive board)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต. ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางสมยงค์ พรหมฝาย
เบอร์โทรผู้จัด0841801558
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ค. 2560
08:00 - 16:30 น.

Registered : 22 มิ.ย. 2560 11:02
Editdate : 22 มิ.ย. 2560 11:02
ประชุม DOT Meeting TB ฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเอดส์ ระดับอำเภอ และตำบล
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด ระวี ยกกะบัตร
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 112
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 11 ก.ค. 2560 15:34
Editdate : 11 ก.ค. 2560 15:34
Video Conference พัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ. รพช. รพ. ทุกแห่ง
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 307
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 27 มิ.ย. 2560 11:02
Editdate : 27 มิ.ย. 2560 11:02
ประชุมโปรแกรมระบบส่งต่อ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 303
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:24
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:24
ตรวจเยี่ยม HA รพ.ฟากท่า
สถานที่จัด ฟากท่า
กลุ่มเป้าหมาย รพ.ฟากท่า
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2560 11:04
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 15:29
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2560
08:00 - 15:00 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2560 16:47
Editdate : 15 มิ.ย. 2560 16:49
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้ และผู้รับผิดชอบงานตั้งครรภ์ไม่พร้อม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด ปรานี มาทำมา
เบอร์โทรผู้จัด0895634255
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2560 15:38
Editdate : 11 ก.ค. 2560 13:22
สอบข้อเขียนพนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:27
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:27
ตรวจเยี่ยม HA รพ.ลับแล
สถานที่จัด ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย รพ.ลับแล
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2560
14:00 - 16:00 น.

Registered : 13 ก.ค. 2560 14:01
Editdate : 13 ก.ค. 2560 14:01
VDO conferance การจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ปี2560 ด้านอาหารปลอดภัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงาน คภส.
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด เกศนี คำมี
เบอร์โทรผู้จัด110
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2560
09:30 - 15:00 น.

Registered : 13 ก.ค. 2560 14:55
Editdate : 13 ก.ค. 2560 16:43
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ค. 2560
08:30 - 14:30 น.

Registered : 25 เม.ย. 2560 16:29
Editdate : 11 ก.ค. 2560 13:30
ผู้บริหารใช้ห้องเพื่อเซ็นหนังสือ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และรองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานเลขาฯ
เบอร์โทรผู้จัด218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2560 11:24
Editdate : 19 มิ.ย. 2560 11:24
ประชุมจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองทุน EMS
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ รพ.อุตรดิตถ์, รพช.ทุกแห่ง ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081-9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:32
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:32
นำเสนอผลการดำเนินงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ต.ค. 2559 13:15
Editdate : 14 ก.ค. 2560 10:43
VDO Conference (ศูนย์แพทย์) กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 7 เม.ย. 2560 10:44
Editdate : 7 เม.ย. 2560 10:44
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน โรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 18 ก.ค. 2560 14:58
Editdate : 18 ก.ค. 2560 14:58
ประชุมรับนักศึกษาฝึกงานด้านเภสัชกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกาฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลลับแล
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลลับแล
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวภัทรนัน ไทยดี
เบอร์โทรผู้จัด098 26202005
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ค. 2560
09:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ก.ค. 2560 08:53
Editdate : 20 ก.ค. 2560 08:53
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 26 พ.ค. 2560 11:54
Editdate : 12 ก.ค. 2560 12:08
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2560 15:39
Editdate : 14 ก.ค. 2560 10:44
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งนักจัดการ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 08:33
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 08:33
ประชุมชี้แจง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ (รพ.พิชัย) โดยศูนย์อนามัยฯ
สถานที่จัด รพ.พิชัย
กลุ่มเป้าหมาย รพ.พิชัย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 ก.ค. 2560 09:45
Editdate : 12 ก.ค. 2560 11:46
ประชุมนำเสนอผลงาน9เดือน ปี 60.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 20 ก.ค. 2560 09:38
Editdate : 20 ก.ค. 2560 09:38
ประชุมการพัฒนาระบบ HIS โรงพยาบาล
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ IT
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ก.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 14 มิ.ย. 2560 12:03
Editdate : 14 มิ.ย. 2560 12:03
sp สาขาจักษุ สัญจร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ. รพช. รพศ สสอ อปท.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ก.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 5 ก.ค. 2560 16:39
Editdate : 19 ก.ค. 2560 08:18
การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทำการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของรพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายกิติศักดิ์ อ่อนปาน
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 12 ก.ค. 2560 11:47
Editdate : 12 ก.ค. 2560 13:31
ประชุมนำเสนอผลงาน 9 เดือน ปี 60
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 14 มิ.ย. 2560 14:57
Editdate : 7 ก.ค. 2560 09:40
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2560 11:43
Editdate : 30 มิ.ย. 2560 11:43
อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สสจ.อตทุกคน
เป้าหมาย 128 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานเลขาฯ
เบอร์โทรผู้จัด218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 20 ก.ค. 2560 16:26
Editdate : 20 ก.ค. 2560 16:26
VDO conferenee คนต่างด้าว
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ก.ค. 2560 11:12
Editdate : 24 ก.ค. 2560 11:12
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเรือนจำ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด น.ส.อภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2560 17:29
Editdate : 24 ก.ค. 2560 17:29
สรุปผลงาน 9 เดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2560 17:36
Editdate : 24 ก.ค. 2560 17:36
สรุปผลงาน 9 เดือน .
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ค. 2560
09:30 - 12:00 น.

Registered : 11 ก.ค. 2560 08:45
Editdate : 13 ก.ค. 2560 10:31
ประชุม VDO Conference การติดตามผลการดำเนินงานระบบ HDC
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่งานข้อมูลข่าวสาร
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2560 17:30
Editdate : 24 ก.ค. 2560 17:30
กรรมการคอมพิวเตอร์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานข้อมูล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2560 10:15
Editdate : 5 เม.ย. 2560 13:31
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.กวป
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ก.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 13:09
Editdate : 5 เม.ย. 2560 13:24
ประชุม กวป..
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ก.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ค. 2560 09:34
Editdate : 17 ก.ค. 2560 09:34
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ก.ค. 2560
14:00 - 16:00 น.

Registered : 18 ก.ค. 2560 15:56
Editdate : 18 ก.ค. 2560 15:56
ประชุมส่งต่อ ครั้ง ที่ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ก.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ก.ค. 2560 16:59
Editdate : 25 ก.ค. 2560 08:37
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กรกฏาคม 2560
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0005174


Last modified Thursday, 26th January, 2017 @ 06:51pm