ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ธ.ค. 2559
11:00 - 13:00 น.

Registered : 25 พ.ย. 2559 10:57
Editdate : 25 พ.ย. 2559 10:57
พิจารณา ผอ.รพ.สต.ห้วยผึ้ง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทรัยากรบุุคคล
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 28 พ.ย. 2559 09:19
Editdate : 28 พ.ย. 2559 09:19
VDO Conference การคัดเลือกนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์แพทย์ รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 28 พ.ย. 2559 09:30
Editdate : 28 พ.ย. 2559 09:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพศ./รพช. สสอ. สสจ.อต.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ยุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ธ.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 13:57
Editdate : 25 พ.ย. 2559 15:17
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางอมรรัตน์ จันทร์สุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 28 พ.ย. 2559 09:43
Editdate : 28 พ.ย. 2559 09:43
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ กรณีอุบัติเหตุหมู่
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง สสจ.อต. และ รพ.อต.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอนุรักษ์. มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0979216693
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ธ.ค. 2559
09:30 - 12:00 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2559 08:50
Editdate : 1 ธ.ค. 2559 08:50
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ธ.ค. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 10:59
Editdate : 12 ก.ย. 2559 10:59
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ธ.ค. 2559
09:30 - 12:00 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 13:58
Editdate : 5 ธ.ค. 2559 20:05
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางอมรรัตน์ จันทร์สุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2559 08:51
Editdate : 1 ธ.ค. 2559 08:52
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ธ.ค. 2559
08:30 - 09:30 น.

Registered : 5 ธ.ค. 2559 11:43
Editdate : 5 ธ.ค. 2559 11:43
Vdo Conference ความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานยาเสพติด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท. ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ธ.ค. 2559
09:30 - 12:00 น.

Registered : 5 ธ.ค. 2559 15:01
Editdate : 5 ธ.ค. 2559 15:01
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ธ.ค. 2559 - 9 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ย. 2559 09:50
Editdate : 3 พ.ย. 2559 09:50
ประชุมการใช้เครื่ิองพ่นสารเคมี
สถานที่จัด ห้องประชุมฟูบุญถึง รพ ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด วันทนา อองกุลนะ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 24 พ.ย. 2559 10:27
Editdate : 2 ธ.ค. 2559 09:45
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมคอนเวชั่น1รพ.อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร , กลุ่มงาน , ผู้รับผิดชอบงานจัดทำแผนฯระดับจังหวัด,ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด มินตราภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ธ.ค. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 29 พ.ย. 2559 16:09
Editdate : 1 ธ.ค. 2559 10:48
เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการซ้อมแผนระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด น.ส.ปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จัด086-215-4050
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ธ.ค. 2559 - 9 ธ.ค. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ต.ค. 2559 14:48
Editdate : 30 ต.ค. 2559 14:48
พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
สถานที่จัด ห้องฟูบุญถึง รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย สสอ./รพศ./รพช.
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ธ.ค. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 27 ต.ค. 2559 09:35
Editdate : 27 ต.ค. 2559 09:35
ประชุมงบเหมาจ่ายรายหัวที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ. สสอ.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 5 ธ.ค. 2559 13:07
Editdate : 9 ธ.ค. 2559 09:44
จะจัดประชุม VDO Conferenceชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ธ.ค. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 10:59
Editdate : 12 ก.ย. 2559 10:59
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 13:59
Editdate : 6 ธ.ค. 2559 14:06
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางอมรรัตน์ จันทร์สุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ธ.ค. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ต.ค. 2559 17:07
Editdate : 3 พ.ย. 2559 17:08
อบรมปฏิบัติการ จัดทำผลงาน R2R
สถานที่จัด ห้องประชุมฟู บุญถึง รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสธ. จังหวัด อำเภอ ตำบล
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด0819625409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 25 พ.ย. 2559 14:30
Editdate : 25 พ.ย. 2559 14:30
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปี 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปี 2560
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ธ.ค. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 9 ธ.ค. 2559 09:46
Editdate : 9 ธ.ค. 2559 09:46
ประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.ทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด หน.วิศณุ
เบอร์โทรผู้จัด0877375911
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ต.ค. 2559 11:56
Editdate : 24 พ.ย. 2559 14:51
VDO Conference (ศูนย์แพทย์) กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 พ.ย. 2559 13:37
Editdate : 11 พ.ย. 2559 13:47
นำเสนอแผนงานคุณธรรมองหน่วยงานในสังกัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรหน่วยงานในสังกัด
เป้าหมาย 75 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ธ.ค. 2559
08:00 - 14:00 น.

Registered : 25 พ.ย. 2559 14:23
Editdate : 25 พ.ย. 2559 14:24
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านการคัดเลือกและคระกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มทรัพยกรมนุษย์
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ธ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 9 ธ.ค. 2559 13:37
Editdate : 9 ธ.ค. 2559 13:37
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 และการบันทึกข้อมูล บสต.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สำนักบริหารการสาธารณสุข
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักบริหารการสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ธ.ค. 2559 - 16 ธ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 11 พ.ย. 2559 10:02
Editdate : 11 พ.ย. 2559 10:02
ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2560
สถานที่จัด ห้องประชุมบอลลูม โรงแรมสีหราช
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข รพ, สสอ, รพสต ทุกแห่ง
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 112
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 28 พ.ย. 2559 10:39
Editdate : 28 พ.ย. 2559 10:39
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ปี 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพ.อุตรดิตถ์ ,รพช.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 303
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ธ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 28 พ.ย. 2559 11:15
Editdate : 28 พ.ย. 2559 11:15
MCH Board ระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการMCH Board ระดับจังหวัด
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ307
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ธ.ค. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 11:00
Editdate : 12 ก.ย. 2559 11:00
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 พ.ย. 2559 10:04
Editdate : 11 พ.ย. 2559 10:04
ซ้อมแผนโรคติดต่ออุบัติใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมบอลลูม โรงแรมสีหราช
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 112
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 พ.ย. 2559 12:00
Editdate : 21 พ.ย. 2559 12:00
การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ของ สคร.9
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สื่อมวลชน/วิทยุ/เครือข่ายสื่อสารสุขภาพ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด สคร.9
เบอร์โทรผู้จัด081-2847491
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ธ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ธ.ค. 2559 09:06
Editdate : 9 ธ.ค. 2559 09:06
ประชุม LTC
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน LTC
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนงนุช ทองคำนุช
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ธ.ค. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 13:59
Editdate : 20 ต.ค. 2559 13:59
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางอมรรัตน์ จันทร์สุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ธ.ค. 2559 - 21 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ต.ค. 2559 11:25
Editdate : 31 ต.ค. 2559 11:25
ประชุมวิชาการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กปฐมวัย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ธ.ค. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 9 ธ.ค. 2559 09:53
Editdate : 9 ธ.ค. 2559 09:53
ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ สสจ รพ อุตรดิตถ์ ลับแล ทองแสนขัน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ดุสิต ทัพผดุง
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2558 10:12
Editdate : 6 ธ.ค. 2559 17:09
ประชุมนำเสนอService plan
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร,ประธานและเลขา Service Plan 14 สาขา
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 24 พ.ย. 2559 12:06
Editdate : 24 พ.ย. 2559 14:50
Vdo conference ติดตามผลการดำเนินด้านข้อมูลสุขภาพ HDC ครั้งที่ 12 เรื่อง 1. พัฒนาการเด็ก 2. ติดตามวัคซีน(OPV3 MMRและตัวอื่นๆ) 3. ILL สาเหตุการตาย 4. ติดตามความครบถ้วนของข้อมูล HDC ข้อมูลประชากร
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.+ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง + ผู้ดูแลฐานข้อมูล+คร.+ส่งเสริม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ต.ค. 2559 09:35
Editdate : 31 ต.ค. 2559 09:07
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดแรงงานต่างด้าวได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ
สถานที่จัด ห้องประชุมฟูบุญถึง โรงพยาบาลลับแล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต./สสช.
เป้าหมาย 112 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ธ.ค. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 31 ต.ค. 2559 10:56
Editdate : 31 ต.ค. 2559 10:56
ประชุมบูรณาการท้องซ้ำ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ธ.ค. 2559
08:00 - 15:00 น.

Registered : 9 ธ.ค. 2559 15:20
Editdate : 9 ธ.ค. 2559 15:20
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านการคัดเลือกและคระกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มทรัพยกรมนุษย์
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ต.ค. 2559 09:28
Editdate : 27 ต.ค. 2559 09:28
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว และกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โรงพยาบาล/สสอ.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ต.ค. 2559 12:48
Editdate : 28 ต.ค. 2559 12:48
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 พ.ย. 2559 11:34
Editdate : 26 พ.ย. 2559 11:19
การโฆษณาอาหารและยาในสถานีวิทยุ
สถานที่จัด ห้องประชุมฟู บุญถึง ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย สถานีวิทยุ
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กิติศักดิ์ อ่อนปาน
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ธ.ค. 2559 13:55
Editdate : 9 ธ.ค. 2559 15:01
ประชุมนำเสนอสรุปผลงานประจำปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร,หน.กลุ่มงาน/งาน,รอง หน.กลุ่มงาน
เป้าหมาย 27 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด0819625409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2559 09:33
Editdate : 8 ธ.ค. 2559 09:33
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มการโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2559 09:34
Editdate : 8 ธ.ค. 2559 09:34
เครือข่าย Sepsis
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน Sepsis
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ธ.ค. 2559 - 27 ธ.ค. 2559
08:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ต.ค. 2559 14:46
Editdate : 30 ต.ค. 2559 14:46
พัฒนาคุณภาพการให้สาเหตุการตาย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์/พยาบาล/นายทะเบียนท้องถิ่น
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ธ.ค. 2559 - 27 ธ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 พ.ย. 2559 09:31
Editdate : 10 พ.ย. 2559 09:31
ประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระบาดวิทยา NCD
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.อรรถเกียรติ ศนย.NCD,นพ.จามร รพ.ลับแล,สคร.2 พล., ผู้รับผิดชอบงาน NCD
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด0935965145
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 14:01
Editdate : 6 ธ.ค. 2559 14:00
บอร์ดรูม,นำเสนอสรุปผลงานประจำปี 59
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 27 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 9 ธ.ค. 2559 14:50
Editdate : 9 ธ.ค. 2559 14:50
ประชุมนำเสนอสรุปผลงานประจำปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สสจ.อต.
เป้าหมาย 85 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ย. 2559 08:54
Editdate : 1 ธ.ค. 2559 14:49
ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษา
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาล
เป้าหมาย ๒๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ธ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 9 ธ.ค. 2559 15:03
Editdate : 9 ธ.ค. 2559 15:03
กวป
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก. กวป
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ธ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 11 พ.ย. 2559 11:29
Editdate : 26 พ.ย. 2559 11:17
ประชุมเภสัชกรจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร รพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ธ.ค. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ธ.ค. 2559 13:16
Editdate : 6 ธ.ค. 2559 13:16
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี รพ.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
ธันวาคม 2559
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0002970


Last modified Wednesday, 07th December, 2016 @ 07:45am