ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ก.ค. 2557
10:00 - 12:00 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:42
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 09:59
ประชุมบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. + รองฯ + หน.กลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ก.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 มิ.ย. 2557 10:33
Editdate : 17 มิ.ย. 2557 10:33
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทันตกรรม เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 2
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก เครือข่ายบริการเขต 2
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 310, 311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ก.ค. 2557
08:00 - 14:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 09:02
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 09:02
การบริหารพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานมาตรการและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ก.ค. 2557 - 1 มิ.ย. 2557
09:00 - 16:00 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2557 17:42
Editdate : 30 มิ.ย. 2557 17:42
ปรับปรุงระบบโสตฯห้องประชุม/ติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมระบบเสียง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ก.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:13
Editdate : 23 มิ.ย. 2557 13:49
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ก.ค. 2557
08:30 - 16:00 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 14:16
Editdate : 23 มิ.ย. 2557 13:47
ประชุมคณะทำงานปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 เรื่องทีมพี่เลี้ยง/พัฒนา PCA+DHS
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-8952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 2 ก.ค. 2557 10:51
Editdate : 2 ก.ค. 2557 10:51
เตรียมงานวิชาการ เขต 2
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รอง นพ.สสจ.+คณะทำงานงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายนพดล ศรีทองอ่อน
เบอร์โทรผู้จัด218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 3 ก.ค. 2557 11:37
Editdate : 3 ก.ค. 2557 11:37
คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2557
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สสจ.อต. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 18 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางพิณทอง พอจิต
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:12
Editdate : 16 มิ.ย. 2557 10:12
ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 27 มิ.ย. 2557 09:14
Editdate : 27 มิ.ย. 2557 09:14
ประชุมพิจารณากำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเติมและพิจารณาภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ค. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 27 มิ.ย. 2557 15:56
Editdate : 27 มิ.ย. 2557 15:56
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ค. 2557
10:00 - 14:00 น.

Registered : 5 ก.ค. 2557 00:09
Editdate : 5 ก.ค. 2557 00:11
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน เชิญ นายแพทย์ สสจ. และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ One stop service ในแรงงานต่างด้าว เข้าร่วมประชุมทางไกล (Polycom)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นายแพทย์ สสจ. และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ One stop service ในแรงงานต่างด้าว เรื่อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันฯ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2557 19:27
Editdate : 23 มิ.ย. 2557 19:27
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย, จพ.แพทย์แผนไทย,ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติแผนไทยในหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.ค. 2557
09:30 - 16:00 น.

Registered : 26 มิ.ย. 2557 10:06
Editdate : 26 มิ.ย. 2557 10:06
ติดตามผลการดำเนินงานลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเภสัชกรทุกโรงพยาบาล
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด พิชชาภรณ์
เบอร์โทรผู้จัด109
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.ค. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ก.ค. 2557 19:35
Editdate : 7 ก.ค. 2557 19:35
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ เขตบริการสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเขต 2 ปี 2557
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายนพดล ศรีทองอ่อน
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.ค. 2557
08:30 - 16:00 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 14:23
Editdate : 16 มิ.ย. 2557 14:23
ประชุมสรุปผลการติดตามประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาและพื้นที่เป้าหมายสุขศึกษา
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการงานสุขศึกษา
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-8952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 11:07
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 11:07
รับคณะดูงานแพทย์แผนไทยจาก สสจ.สุโขทัย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะดูงานจากสสจ.สุโขทัย
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ค. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 18 มิ.ย. 2557 13:53
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 10:00
ประชุมบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. + รองฯ + หน.กลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ค. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2557 17:28
Editdate : 20 มิ.ย. 2557 17:52
ประชุมหารือเตรียมแนวทางการจัดทำแผนฯ ประจำปี 2558 และจัดลำดับปัญหาสาธารณสุข ปี 2557
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ฯ , รอง 4 ท่าน, หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ค. 2557
08:00 - 16:30 น.

Registered : 27 มิ.ย. 2557 22:04
Editdate : 27 มิ.ย. 2557 22:04
นิเทศติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการจัดระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มหญิงบริการ ปี ๒๕๕๗
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานและผู้ประสานงาน โครงการศูนย์บริการที่เป็นมิตร จาก สอวพ. และ สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นางสาววันทนา อองกุลนะ
เบอร์โทรผู้จัด0931395298
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557
08:30 - 17:00 น.

Registered : 18 มิ.ย. 2557 14:30
Editdate : 18 มิ.ย. 2557 14:30
การประชุมนำเสนอผลงาน อสม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง , คณะกรรมการ
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557
08:30 - 17:00 น.

Registered : 18 มิ.ย. 2557 14:33
Editdate : 18 มิ.ย. 2557 14:33
การประชุมนำเสนอผลงาน อสม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง , คณะกรรมการ
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557
08:30 - 17:00 น.

Registered : 18 มิ.ย. 2557 14:34
Editdate : 18 มิ.ย. 2557 14:34
การประชุมนำเสนอผลงาน อสม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม.ดีเด่น และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง , คณะกรรมการ
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ก.ค. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 2 ก.ค. 2557 09:28
Editdate : 2 ก.ค. 2557 09:28
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 13:21
Editdate : 16 มิ.ย. 2557 13:21
ประชุมMCH Board ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการMCH Board ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439ต่อ306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 2 ก.ค. 2557 09:26
Editdate : 2 ก.ค. 2557 09:26
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2557 11:19
Editdate : 3 ก.ค. 2557 11:19
พัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
สถานที่จัด ห้้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน NCD รพ./รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงาน CKD คลินิก/โภชนากร รพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 135 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด อัจแราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด089-8588990
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2557
09:00 - 14:00 น.

Registered : 17 มิ.ย. 2557 16:59
Editdate : 26 มิ.ย. 2557 10:13
ประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
เป้าหมาย ๑๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด จารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด0819734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 ก.ค. 2557 09:40
Editdate : 10 ก.ค. 2557 09:40
ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมความร่วมมือดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาว
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นส.สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด08 1962 5409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2557 08:27
Editdate : 25 มิ.ย. 2557 08:49
การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะนิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 11:10
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 11:13
พัฒนาข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานพัฒนาข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439ต่อ 306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2557 19:39
Editdate : 23 มิ.ย. 2557 19:39
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย, จพ.แพทย์แผนไทย,ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติแผนไทยในหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ก.ค. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 25 มิ.ย. 2557 09:03
Editdate : 25 มิ.ย. 2557 09:03
ประชุมเรื่องงบค่าเสื่อม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด งานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 11:08
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 11:08
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย, จพ.แพทย์แผนไทย,ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติแผนไทยในหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2557 14:41
Editdate : 30 มิ.ย. 2557 14:41
ประชุมประสานแผนงานทันตบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากรจากรพศ./รพช.ทุกแห่ง/รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก/รพ.สต.ทุกแห่ง/เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 310, 311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ค. 2557
08:00 - 12:00 น.

Registered : 7 ก.ค. 2557 13:21
Editdate : 10 ก.ค. 2557 15:45
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระงานเพื่อย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวูฒิเพิ่มชึ้น
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 8 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุข สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด204 , 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ค. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 10 ก.ค. 2557 16:49
Editdate : 10 ก.ค. 2557 16:49
ประชุมคณะกรรมการ NCD Board
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน NCD สสอ/รพ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด อัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด089-8588990
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ค. 2557
08:30 - 16:00 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 14:27
Editdate : 16 มิ.ย. 2557 14:36
ประชุมทีมพี่เลี้ยง/พัฒนาสรุปการเยี่ยมประเมิน PCA + DHS
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-8952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ค. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 10:01
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 10:28
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต./รองฯ นพ.สสจ.อต./หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ค. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 27 มิ.ย. 2557 10:47
Editdate : 27 มิ.ย. 2557 10:47
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าฝ่ายบริหารและนักบัญชี ผู้ที่เกี่่่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ค. 2557 - 30 ก.ค. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:14
Editdate : 16 มิ.ย. 2557 10:49
สำหรับคณะตรวจราชการรอบที่2/2557
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2557 11:30
Editdate : 3 ก.ค. 2557 11:30
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (MI)
สถานที่จัด ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน NCD/คลินิก DPAC ใน รพ.,สสอ,รพ.สต.
เป้าหมาย 140 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด อัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด089-8588990
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ก.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 2 ก.ค. 2557 11:16
Editdate : 2 ก.ค. 2557 11:16
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่TB clinic ทุกอำเภอ ,เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานวัณโรคระดับ สสอ.ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวัณโรครพ.สต. เมือง,พิชัย,ท่าปลา ที่มีผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นางระวี ยกบัตร
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กรกฏาคม 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0027875


Last modified Wednesday, 16th May, 2012 @ 04:58pm