ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 พ.ย. 2560 - 3 พ.ย. 2560
08:30 - 18:30 น.

Registered : 17 ก.ย. 2560 12:29
Editdate : 17 ก.ย. 2560 12:29
ประชุมเชิงปฏิบัติกรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(ปี 2561-2565) ครั้งที่ 3
สถานที่จัด โรงแรมสีหราช / ต้นทองรีสอร์ท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , รอง นพ.สสจ.อต. 5 ท่าน, กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน , รพ. 9 แห่ง , สสอ. 9 แห่ง, ตัวแทน รพ.สต. 9 อำเภอ
เป้าหมาย 115 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 พ.ย. 2560
14:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ต.ค. 2560 14:32
Editdate : 30 ต.ค. 2560 14:32
VDO Conference ชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการใช้ฐานข้อมูลการเกิดและการตายรายบุคคล ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.งานข้อมูล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรผู้จัดนางเดือนเพ็ญ โยเฮือง : 0 2590 1491
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 พ.ย. 2560
14:00 - 16:30 น.

Registered : 27 ต.ค. 2560 16:13
Editdate : 27 ต.ค. 2560 16:13
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผอก.โรงพยาบาลทองแสนขัน2
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 พ.ย. 2560 - 3 พ.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ต.ค. 2560 13:52
Editdate : 3 พ.ย. 2560 08:11
ประชุมการจัดทำแผน Planfin 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี รพ.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 พ.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ต.ค. 2560 14:34
Editdate : 30 ต.ค. 2560 14:34
Vdo Conference แนวทางการพัฒนาระบบ One Stop Service ในศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กบส
เบอร์โทรผู้จัดนางสาวทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง โทร 025901639
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 พ.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ต.ค. 2560 14:42
Editdate : 31 ต.ค. 2560 10:12
Vdo Conference การประชุมเพื่อกำกับติดตามงานศศค.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ประชุมร่วมกันระหว่าง สบพช.กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 37 แห่ง
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สบพช.
เบอร์โทรผู้จัดนายสรศักดิ์ ฮับซัน โทร 025901979
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ย. 2560 12:34
Editdate : 17 ก.ย. 2560 12:34
การประชุมมอบนโยบายและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561
สถานที่จัด โรงแรมสีหราช
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , รองนพ.สสจ.อต. 5 ท่าน , หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน , รพ. 9 แห่ง , สสอ. 9 แห่ง , รพ.สต.89 แห่ง
เป้าหมาย 150 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 พ.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 1 พ.ย. 2560 14:59
Editdate : 1 พ.ย. 2560 14:59
ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 พ.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 1 พ.ย. 2560 15:18
Editdate : 1 พ.ย. 2560 15:19
ประชุมปฐมภูมิ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ./ผอ.รพช.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางสุมาลี มีศิริพันธุ์
เบอร์โทรผู้จัด0643528612
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 พ.ย. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 6 พ.ย. 2560 09:28
Editdate : 6 พ.ย. 2560 09:28
ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-8952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 พ.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 2 พ.ย. 2560 15:34
Editdate : 2 พ.ย. 2560 15:34
ประชุมการเกษียณหนังสือ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ธุรการฝ่าย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานเลขาฯ
เบอร์โทรผู้จัด108
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 พ.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 6 พ.ย. 2560 17:13
Editdate : 6 พ.ย. 2560 17:13
Vdo conference สื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เบอร์โทรผู้จัดผุสชา Tel.064 323 5939
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 พ.ย. 2560 - 9 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ต.ค. 2560 13:15
Editdate : 30 ต.ค. 2560 13:15
ประชุมศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย งานส่งเสริม + ENV + NCD
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ก.ยุทธ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 พ.ย. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 7 พ.ย. 2560 14:12
Editdate : 7 พ.ย. 2560 14:12
ติดตามภารกิจกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด0935965145
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ก.ย. 2560 14:38
Editdate : 28 ก.ย. 2560 14:38
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล TBCM Online
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัณโรค
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด0931391966
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 พ.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 3 พ.ย. 2560 15:21
Editdate : 3 พ.ย. 2560 15:21
เปิดซอง e-bidding
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเปิดซองและผู้ยื่นซองเสนอราคา
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรผู้จัด309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 พ.ย. 2560
11:00 - 16:30 น.

Registered : 6 พ.ย. 2560 17:16
Editdate : 6 พ.ย. 2560 17:16
Vdo conference โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรผู้จัดคุณวีรพงษ์ 086-364-5288
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 พ.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 8 พ.ย. 2560 11:00
Editdate : 8 พ.ย. 2560 11:00
ประชุมนำเสนอตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานคภส.,อนว,ทันต,NCD, ประกันฯ,บริหาร
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ก.ยุทธ์
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 ก.ย. 2560 14:14
Editdate : 19 ก.ย. 2560 14:14
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 4 พ.ย. 2560 11:04
Editdate : 6 พ.ย. 2560 09:09
นำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ปีงบประมาณ 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 7 พ.ย. 2560 09:00
Editdate : 7 พ.ย. 2560 09:00
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสอบสวนวินัย
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 พ.ย. 2560 10:07
Editdate : 8 พ.ย. 2560 17:07
สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นวก.สธ.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก. และผู้เข้าสอบ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ย. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 10 พ.ย. 2560 17:03
Editdate : 10 พ.ย. 2560 17:03
นำเสนอแผนทางการเงิน (Planfin)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี รพศ./รพช.ทุกแห่ง/นักจัดการฯ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 13 พ.ย. 2560 11:36
Editdate : 13 พ.ย. 2560 11:36
นำเสนอตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานภายใน สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ต.ค. 2560 13:28
Editdate : 8 พ.ย. 2560 17:05
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ย. 2560
13:30 - 16:00 น.

Registered : 9 พ.ย. 2560 11:10
Editdate : 9 พ.ย. 2560 11:10
ประชุมเจ้าหน้าที่บ้านพัก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในบ้านพัก
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายสมรัก อ่อนดี
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ย. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 9 พ.ย. 2560 15:02
Editdate : 9 พ.ย. 2560 15:02
ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.ของ สสจ./สสอ./รพช./ท.เมืองฯ/ทต.ศรีพนมมาศ
เป้าหมาย 21 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-924-7552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 13 พ.ย. 2560 15:52
Editdate : 13 พ.ย. 2560 15:52
ประชุมตรวจแผนทางการเงิน Planfin 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 พ.ย. 2560 19:08
Editdate : 13 พ.ย. 2560 19:12
นำเสนอ KPI ตามยุทธศาสตร์สสจ.อต.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร,หน.กลุ่มงาน,ผู้ปฏิบัติกลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด0819625409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 พ.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 2 พ.ย. 2560 15:16
Editdate : 14 พ.ย. 2560 16:58
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสอบสวนวินัย และพยาน
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 พ.ย. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 10 พ.ย. 2560 09:12
Editdate : 10 พ.ย. 2560 09:12
ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561และพิจารณางบรายกลุ่มงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ,รอง นพ.สสจ.อต.,หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 พ.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 14 พ.ย. 2560 16:45
Editdate : 14 พ.ย. 2560 16:45
vdo Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี อุทกภัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ. รพศ. รพท. และเขตบริการสุขภาพ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
เบอร์โทรผู้จัด02-590-1771 คุณพิศภัตร
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 30 ต.ค. 2560 10:02
Editdate : 30 ต.ค. 2560 10:30
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย
สถานที่จัด รร.สีหราช
กลุ่มเป้าหมาย จนท
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด คร
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 2 พ.ย. 2560 15:17
Editdate : 14 พ.ย. 2560 16:58
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสอบสวนวินัย และพยาน
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 9 พ.ย. 2560 17:55
Editdate : 10 พ.ย. 2560 09:06
ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561และพิจารณางบรายกลุ่มงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด มินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ย. 2560
14:00 - 16:30 น.

Registered : 14 พ.ย. 2560 16:59
Editdate : 14 พ.ย. 2560 16:59
vdo Conference การจัดทำแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากร สธ.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรผู้จัดคุณลลิดา เจริญวรรณยิ่ง 02-590-1385
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.ย. 2560 11:30
Editdate : 15 ก.ย. 2560 11:30
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 พ.ย. 2560 10:04
Editdate : 7 พ.ย. 2560 10:04
คัดเลือกสาธารณสุขอำเภอและพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 9 พ.ย. 2560 17:56
Editdate : 14 พ.ย. 2560 11:09
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ.แห่งละ 1 คน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด มินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 14 พ.ย. 2560 17:16
Editdate : 14 พ.ย. 2560 17:16
Vdo Conference การลงทะเบียนสำหรับ PCC และแนวทางการดำเนินงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
เบอร์โทรผู้จัดสุจิตรา 097-2141014
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ย. 2560
14:00 - 16:30 น.

Registered : 17 พ.ย. 2560 09:10
Editdate : 17 พ.ย. 2560 09:10
ประชุมเดิน วิ่ง ปั่น
สถานที่จัด ห้องกลุ่มงาน NCD เดิม ชั้น 1
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางสุภาภรณ์ เชียงพันธุ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 304
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 พ.ย. 2560
09:00 - 14:30 น.

Registered : 16 พ.ย. 2560 16:18
Editdate : 16 พ.ย. 2560 16:18
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (Executive board)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด สมยงค์ พรหมฝาย
เบอร์โทรผู้จัด084-180-1558
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ย. 2560
15:00 - 16:00 น.

Registered : 30 ต.ค. 2560 09:05
Editdate : 21 พ.ย. 2560 12:48
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 16 พ.ย. 2560 11:27
Editdate : 16 พ.ย. 2560 11:27
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สสจ. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 ธ.ค.2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน คภส.และการเงิน ของสสจ.
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด เกศนี คำมี
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 110
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ย. 2560
10:00 - 16:30 น.

Registered : 20 พ.ย. 2560 14:15
Editdate : 20 พ.ย. 2560 14:15
ประชุมชี้แจงโปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานควบคุมงบประมาณ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 พ.ย. 2560 20:09
Editdate : 20 พ.ย. 2560 20:09
ประชุมนำเสนอWBS/KPI
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร,หน.กลุ่มงาน,ผู้ปฏิบัติกลุ่มงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ย. 2560
14:00 - 16:00 น.

Registered : 21 พ.ย. 2560 13:14
Editdate : 21 พ.ย. 2560 13:14
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ งาน TO BE NUMBER ONE
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-8952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ย. 2560
14:30 - 16:00 น.

Registered : 21 พ.ย. 2560 13:15
Editdate : 21 พ.ย. 2560 13:15
ประชุมเตรียมความพร้อม To be No 1
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด303
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ย. 2560
09:30 - 16:00 น.

Registered : 13 พ.ย. 2560 15:58
Editdate : 17 พ.ย. 2560 09:54
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและพยานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ย. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 20 พ.ย. 2560 20:08
Editdate : 20 พ.ย. 2560 20:08
ประชุมนำเสนอWBS/KPI
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร,หน.กลุ่มงาน,ผู้ปฏิบัติกลุ่มงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด055411409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 พ.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 พ.ย. 2560 21:22
Editdate : 16 พ.ย. 2560 21:23
ประชุมนำเสนอหัวข้อการประเมินผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 ต.ค. 2560 15:29
Editdate : 19 ต.ค. 2560 15:35
ประชุมพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ปี 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 6 พ.ย. 2560 17:19
Editdate : 6 พ.ย. 2560 17:19
Vdo conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 9/2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจัาหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ย. 2560
13:30 - 16:30 น.

Registered : 21 พ.ย. 2560 08:38
Editdate : 21 พ.ย. 2560 08:38
แนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด0899599739
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 พ.ย. 2560 13:29
Editdate : 7 พ.ย. 2560 13:29
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี ๒๕๖๑
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ./รพ. ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ สสอ. ประธานและเลขานุการชมรม อสม.ระดับจังหวัด
เป้าหมาย ๓๑ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน ร่วมกับ สบส.เขต ๒
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 พ.ย. 2560 10:31
Editdate : 14 พ.ย. 2560 17:09
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 14 พ.ย. 2560 17:13
Editdate : 14 พ.ย. 2560 17:13
Vdo Conference คณะกรรมการ การจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต (RHP.)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรผู้จัดคุณเฉลิมพล 02-590-1205 , 1375
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 พ.ย. 2560
10:00 - 12:00 น.

Registered : 6 พ.ย. 2560 17:21
Editdate : 17 พ.ย. 2560 10:14
Vdo conference ชี้แจงแผนตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กองตรวจราชการ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 พ.ย. 2560
08:30 - 16:00 น.

Registered : 15 พ.ย. 2560 15:56
Editdate : 15 พ.ย. 2560 15:56
ประชุมขับเคลื่อนป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานฯและสคร.2
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 พ.ย. 2560
09:30 - 16:00 น.

Registered : 22 พ.ย. 2560 14:07
Editdate : 22 พ.ย. 2560 14:07
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสอบสวนวินัยและพยานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 พ.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 พ.ย. 2560 09:51
Editdate : 20 พ.ย. 2560 09:51
ประชุม ทำ pmqa หมวด1+หมวด5 และลักษณะองค์การ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทีมนำ+ผู้อบรมจากการworkshop ที่ จ.เชียงราย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ยุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
พฤศจิกายน 2560
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0006053


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am