ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
4 พ.ย. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 4 พ.ย. 2557 10:48
Editdate : 4 พ.ย. 2557 10:48
ประชุมการพิจารณากำหนดตำแหน่ง หน.สอ.(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สาธารณสุขอำเภอ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 พ.ย. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ย. 2557 14:26
Editdate : 3 พ.ย. 2557 14:26
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 พ.ย. 2557
10:00 - 12:00 น.

Registered : 29 ต.ค. 2557 16:35
Editdate : 29 ต.ค. 2557 16:35
คณะกรรมการจัดงานรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางรุ่งทิวา สุวรรณศรี
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 พ.ย. 2557
09:00 - 16:00 น.

Registered : 29 ต.ค. 2557 18:10
Editdate : 29 ต.ค. 2557 18:10
Vdo Polycom Conference HDC2 for Datacenter ใหม่
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ไอที
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ศูนย์คอมฯ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 พ.ย. 2557
10:00 - 12:00 น.

Registered : 4 พ.ย. 2557 12:48
Editdate : 4 พ.ย. 2557 12:48
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุผู้เข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 พ.ย. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 7 พ.ย. 2557 09:38
Editdate : 7 พ.ย. 2557 09:38
ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดงานฯ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางรุ่งทิวา สุวรรณศรี
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ย. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ต.ค. 2557 11:25
Editdate : 9 ต.ค. 2557 14:50
ประชุมเภสัชกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร รพ.และเจ้าหน้าที่ คภส.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ย. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ย. 2557 10:44
Editdate : 3 พ.ย. 2557 10:44
ชี้แจงอธิบายพิจารณาตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานสสจ.อต.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รอง ส.
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ย. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 4 พ.ย. 2557 13:42
Editdate : 4 พ.ย. 2557 13:51
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด0819625409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ย. 2557
14:00 - 16:00 น.

Registered : 10 พ.ย. 2557 10:15
Editdate : 10 พ.ย. 2557 10:15
ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ฝ่ายจัดหาทุน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ.ทุกแห่ง/ผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชน
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางรุ่งทิวา สุวรรณศรี
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ย. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 16 ต.ค. 2557 14:06
Editdate : 16 ต.ค. 2557 14:08
ดำเนินการคัดเลือดเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือก
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ย. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 3 พ.ย. 2557 10:45
Editdate : 3 พ.ย. 2557 10:45
ชี้แจงอธิบายพิจารณาตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานสสจ.อต.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รอง ส.
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ย. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 10 พ.ย. 2557 13:57
Editdate : 10 พ.ย. 2557 13:57
ฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 พ.ย. 2557
08:00 - 12:00 น.

Registered : 16 ต.ค. 2557 15:25
Editdate : 16 ต.ค. 2557 15:25
คัดกรองมะเร็งเต้านม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ.ทุกคน
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 พ.ย. 2557
08:00 - 12:00 น.

Registered : 16 ต.ค. 2557 15:27
Editdate : 16 ต.ค. 2557 15:27
คัดกรองเต้านม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ.ทุกคน
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 พ.ย. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 11 พ.ย. 2557 12:51
Editdate : 11 พ.ย. 2557 12:51
การจัดทำแผนงบลงทุนปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอก.รพ.ทุกแห่ง/ สสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ย. 2557
08:30 - 16:00 น.

Registered : 30 ต.ค. 2557 14:25
Editdate : 10 พ.ย. 2557 16:18
Training คณะกรรมการชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชมรมผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ย. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 3 พ.ย. 2557 10:46
Editdate : 7 พ.ย. 2557 16:14
ชี้แจงอธิบายพิจารณาตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานสสจ.อต.
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รอง ส.
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ย. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 12 พ.ย. 2557 15:02
Editdate : 12 พ.ย. 2557 15:56
พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของการจัดทำคำของบลงทุน ปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอก รพช/รพศ และ สสอ.ทุกแห่ง รองฯ นพ.สสจ.อต. (ช่วงบ่ายโมง) ส่วนช่วงเช้า หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055 421149 ต่อ 312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ย. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 13 พ.ย. 2557 09:52
Editdate : 13 พ.ย. 2557 09:52
เปียบเทียบปรับ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้กระทำผิด , พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ย. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 7 พ.ย. 2557 13:57
Editdate : 7 พ.ย. 2557 13:57
รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่และจัดทำแฟ้มประวัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการบรรจุใหม่
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ย. 2557
09:00 - 16:00 น.

Registered : 12 พ.ย. 2557 15:33
Editdate : 12 พ.ย. 2557 15:34
การจัดเก็บข้อมูล การแพทย์ฉุกเฉินตามตัวชี้วัดกระทรวง
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าหมาย 11 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 พ.ย. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 13 พ.ย. 2557 10:02
Editdate : 13 พ.ย. 2557 10:02
แนวทางการจัดทำแผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าฝ่ายบริหารและนักบัญชี/ผู้เกี่ยวข้องการจัดทำ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด งานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 ต.ค. 2557 14:08
Editdate : 16 ต.ค. 2557 14:08
รับรายงานตัีวเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ย. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 14 พ.ย. 2557 10:11
Editdate : 14 พ.ย. 2557 10:11
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ย. 2557 - 20 พ.ย. 2557
08:30 - 12:00 น.

Registered : 17 พ.ย. 2557 10:14
Editdate : 17 พ.ย. 2557 10:14
การพิจารณาสรุปผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558(งบ สป.รองรับตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ฯ , รอง 4 ท่าน, หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ย. 2557
08:00 - 15:00 น.

Registered : 24 ต.ค. 2557 12:05
Editdate : 24 ต.ค. 2557 12:05
ประชุมประจำเดือนทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 พ.ย. 2557
09:30 - 16:30 น.

Registered : 18 พ.ย. 2557 13:46
Editdate : 18 พ.ย. 2557 13:46
เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางมะลิวรรณ์ สวัสดิ์วงษ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ย. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 4 พ.ย. 2557 13:43
Editdate : 4 พ.ย. 2557 13:43
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด0819625409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ย. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 17 พ.ย. 2557 09:38
Editdate : 17 พ.ย. 2557 09:38
ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ย. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 17 พ.ย. 2557 10:56
Editdate : 17 พ.ย. 2557 10:56
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้าสถานีอนามัย)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ย. 2557 - 25 พ.ย. 2557
08:30 - 12:00 น.

Registered : 19 พ.ย. 2557 17:24
Editdate : 19 พ.ย. 2557 17:25
ประชุมพิจารณาแผนฯรองรับตามตัวชี้วัด ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ย. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 12 พ.ย. 2557 15:53
Editdate : 13 พ.ย. 2557 14:45
ประชุมพิจารณาย้ายข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุข) ชำนาญงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้สมัคร
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (นงนุช สิงห์ปาน)
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ย. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 13 พ.ย. 2557 14:47
Editdate : 13 พ.ย. 2557 14:47
ประชุมพิจารณาจัดสรรและกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (นงนุช สิงห์ปาน)
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ย. 2557
09:30 - 16:30 น.

Registered : 18 พ.ย. 2557 13:48
Editdate : 18 พ.ย. 2557 13:48
เปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ ๒
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางมะลิวรรณ์ สวัสดิ์วงษ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ย. 2557
08:30 - 12:00 น.

Registered : 19 พ.ย. 2557 11:37
Editdate : 19 พ.ย. 2557 11:37
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ พตส. และค่าตอบแทนพิเศษ ครั้ง ที่ 1 ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ พตส.
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ย. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 19 พ.ย. 2557 17:30
Editdate : 19 พ.ย. 2557 17:30
ประชุมพิจารณาแผนฯ รองรับตามตัวชี้วัด ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 312 , 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ย. 2557 - 28 พ.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 พ.ย. 2557 17:27
Editdate : 19 พ.ย. 2557 17:28
ประชุมพิจารณาแผนฯ รองรับตามตัวชี้วัด ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 พ.ย. 2557 16:18
Editdate : 20 พ.ย. 2557 16:18
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) และบุคลากรสาธารณสุข
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
พฤศจิกายน 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0028637


Last modified Friday, 01st August, 2014 @ 04:27pm