ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ต.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:15
Editdate : 8 ก.ย. 2557 15:40
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด0871955699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ต.ค. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 15 ก.ย. 2557 11:20
Editdate : 15 ก.ย. 2557 11:20
จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการบรรจุใหม่
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ต.ค. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 1 ต.ค. 2557 14:17
Editdate : 1 ต.ค. 2557 14:17
แฟ้มประวัติข้าราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ต.ค. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 10:21
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 10:21
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต./รองฯ นพ.สสจ.อต./หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ต.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 1 ต.ค. 2557 14:00
Editdate : 1 ต.ค. 2557 14:00
ชี้แจงการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลัง(รพ.ตรอน)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.ตรอน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ต.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.ย. 2557 15:34
Editdate : 9 ก.ย. 2557 15:34
ประชุมพิจารณาผลงานประเมินตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ต.ค. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 6 ต.ค. 2557 10:53
Editdate : 6 ต.ค. 2557 10:53
VDO conference ขอหารือและลงมติในเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.....
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร สสจ. รพ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด คภส.
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ต.ค. 2557
14:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ต.ค. 2557 15:05
Editdate : 6 ต.ค. 2557 15:05
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 3 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ต.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 7 ต.ค. 2557 13:55
Editdate : 7 ต.ค. 2557 14:40
กำหนดตัวชี้วัดระดับจังหวัดงาน NCD ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงาน NCD +คปสอ.เมือง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด อัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด089-8588990
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ต.ค. 2557
08:30 - 16:00 น.

Registered : 8 ต.ค. 2557 15:57
Editdate : 8 ต.ค. 2557 15:57
ประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 304-305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ต.ค. 2557
08:30 - 12:00 น.

Registered : 13 ต.ค. 2557 11:45
Editdate : 13 ต.ค. 2557 11:45
หารือเรื่องการจัดณณรงค์ตรวจเต้านมเฉลิมประเกรียติฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ประธานอสม.ประจำอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ต.ค. 2557
08:30 - 12:00 น.

Registered : 13 ต.ค. 2557 14:56
Editdate : 13 ต.ค. 2557 14:56
ประชุมระบบ VDO Conference (Poly com)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานประกันสุขภาพ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ต.ค. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ต.ค. 2557 11:32
Editdate : 10 ต.ค. 2557 10:54
ขอเชิญเตรียมประชุมเตรียมงานคัดกรองมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกรียติ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง ประธานอสม. ผู้รับผิดชอบงานภาคประชาชน
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด งาน NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ต.ค. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 8 ต.ค. 2557 09:46
Editdate : 8 ต.ค. 2557 09:46
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และอนามัยงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 304-305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ต.ค. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ต.ค. 2557 10:51
Editdate : 3 ต.ค. 2557 10:51
ประชุม NCD Board
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ NCD Board
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด อัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด089-8588990
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ต.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 16 ต.ค. 2557 14:04
Editdate : 16 ต.ค. 2557 14:04
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือก
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ต.ค. 2557
08:30 - 16:00 น.

Registered : 20 ต.ค. 2557 09:58
Editdate : 20 ต.ค. 2557 09:58
ประชุมชี้แจงดัชนีชี้วัดงานสุขภาพช่องปากปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 310, 311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ต.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.ย. 2557 12:24
Editdate : 19 ก.ย. 2557 12:24
ประชุมประสานแผนงานทันตบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 310, 311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ต.ค. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 10:24
Editdate : 22 ต.ค. 2557 16:28
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต./รองฯ นพ.สสจ.อต./หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ต.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 27 ต.ค. 2557 09:37
Editdate : 27 ต.ค. 2557 09:37
สอบสวนกระทำความผอดตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ , ผู้กระทำผิดฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ต.ค. 2557
10:00 - 12:00 น.

Registered : 21 ต.ค. 2557 13:33
Editdate : 21 ต.ค. 2557 13:33
ประชุมเปรีบยเทียบปรับ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ พ.ศ.2551
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ต.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 24 ต.ค. 2557 10:08
Editdate : 24 ต.ค. 2557 10:14
เปิดซองสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเปิดซอง และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางมะลิวรรณ์ สวัสดิ์วงษ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ต.ค. 2557
09:00 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ย. 2557 14:49
Editdate : 17 ก.ย. 2557 14:49
ข้อหารือกรณีร้องเรียนของสภาการพยาบาล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ต.ค. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 10 ต.ค. 2557 15:34
Editdate : 10 ต.ค. 2557 15:34
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย ปี 2557
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าฝ่ายบริหารและนักบัญชี/ผู้เกี่ยวข้องการจัดทำ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ต.ค. 2557
09:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ต.ค. 2557 10:14
Editdate : 24 ต.ค. 2557 10:14
เปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางมะลิวรรณ์ สวัสดิ์วงษ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ต.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 14 ต.ค. 2557 14:16
Editdate : 14 ต.ค. 2557 14:16
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ต.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:16
Editdate : 16 มิ.ย. 2557 10:16
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ต.ค. 2557
11:00 - 12:00 น.

Registered : 6 ต.ค. 2557 14:48
Editdate : 13 ต.ค. 2557 11:29
การพิจารณาย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการภายในจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ต.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ต.ค. 2557 08:58
Editdate : 27 ต.ค. 2557 08:58
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของ สสอ.และประธาน อสม.ระดับจังหวัด
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ต.ค. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 29 ต.ค. 2557 13:49
Editdate : 29 ต.ค. 2557 13:49
ประชุมคณะกรรมการService Provider Board จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , รอง 4 ท่าน, กลุ่มงานในสสจ., สสอ. ทุกแห่ง, รพ.ทุกแห่ง,ประธานSP.11สาขา
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
ตุลาคม 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0028509


Last modified Friday, 01st August, 2014 @ 04:27pm