ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
5 ม.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 24 ธ.ค. 2557 14:05
Editdate : 24 ธ.ค. 2557 14:05
พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.41)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ม.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ธ.ค. 2557 13:48
Editdate : 29 ธ.ค. 2557 16:00
ประชุมกรรมการข้อมูล
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ม.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 25 ธ.ค. 2557 15:48
Editdate : 25 ธ.ค. 2557 15:48
กีฬาสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพช,ศูนย์.,สสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ม.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 6 ม.ค. 2558 10:19
Editdate : 6 ม.ค. 2558 10:19
รับประเมินจัดระดับเทียบเคียงองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จ.พิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/ผู้รับผิดชอบงานองค์กรที่มีสมรรถนะสูงฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ม.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 22 ธ.ค. 2557 12:03
Editdate : 25 ธ.ค. 2557 11:06
พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือกฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด จุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์ฺ
เบอร์โทรผู้จัด0815527107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ม.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 29 ธ.ค. 2557 16:21
Editdate : 29 ธ.ค. 2557 16:21
พิจารณาค่าตอบแทน ช่วงเทศกาล ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการค่าตอบแทน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ม.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:17
Editdate : 5 ม.ค. 2558 15:10
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ม.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 8 ม.ค. 2558 10:57
Editdate : 8 ม.ค. 2558 10:57
การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธารสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกงานและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ม.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 9 ม.ค. 2558 09:12
Editdate : 9 ม.ค. 2558 09:12
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 304-305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ม.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 23 ธ.ค. 2557 09:52
Editdate : 23 ธ.ค. 2557 09:52
การดำเนินงานงบค่าเสื่อมและงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพ./สสอ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ม.ค. 2558
10:00 - 12:00 น.

Registered : 5 ม.ค. 2558 15:59
Editdate : 5 ม.ค. 2558 15:59
ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ.อต.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ม.ค. 2558
13:30 - 16:00 น.

Registered : 12 ม.ค. 2558 18:13
Editdate : 12 ม.ค. 2558 18:13
ประชุมติดตามผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2558,โครงการตามแผนฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง , รพศ.อต.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ม.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ม.ค. 2558 08:51
Editdate : 6 ม.ค. 2558 08:52
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งานการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ โรงพยาบาลทุกแห่ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081 9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ม.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 8 ม.ค. 2558 16:08
Editdate : 8 ม.ค. 2558 16:08
ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาค่าจ้างแรกบรรจุ พกส
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ม.ค. 2558
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ม.ค. 2558 15:25
Editdate : 7 ม.ค. 2558 15:27
ประชุมผู้ประสานงานการออกฝึกงานนักศึกษาพยาบาล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสานงานการออกฝึกงานนักศึกษาพยาบาล
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ม.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 22 ธ.ค. 2557 13:30
Editdate : 15 ม.ค. 2558 13:19
พิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด จุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์ฺ
เบอร์โทรผู้จัด0815527101
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ม.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 24 ธ.ค. 2557 15:32
Editdate : 24 ธ.ค. 2557 15:32
พิจารณาย้าย 3 สายงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพย์กรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ม.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 12 ม.ค. 2558 15:04
Editdate : 12 ม.ค. 2558 15:17
War room โรคไข้หวัดใหญ่
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอที่มีอัตราการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สูง 6 อำเภอ (เมือง,ตรอน,ท่าปลา,ลับแล,ทองแสนขัน,ฟากท่า) และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055499101 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ม.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ม.ค. 2558 12:27
Editdate : 15 ม.ค. 2558 13:14
วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ test
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย -
เป้าหมาย - คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ม.ค. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 25 ธ.ค. 2557 12:59
Editdate : 25 ธ.ค. 2557 12:59
พิจารณาย้าย แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาฯ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพย์กรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ม.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 7 ม.ค. 2558 15:25
Editdate : 7 ม.ค. 2558 15:26
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ม.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 19 ม.ค. 2558 12:02
Editdate : 19 ม.ค. 2558 12:03
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ม.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 13:24
Editdate : 8 ธ.ค. 2557 13:24
ประชมผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล รพช. สสอ.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ม.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 29 ธ.ค. 2557 10:23
Editdate : 29 ธ.ค. 2557 10:24
vdo conferene Polycom การประมาณค่า อายุคาดเฉลี่ย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย งานข้อมูลฯ, กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ม.ค. 2558 - 28 ก.พ. 2558
08:00 - 17:00 น.

Registered : 19 ม.ค. 2558 15:33
Editdate : 19 ม.ค. 2558 15:33
ปิดซ่อมบำรุง 21 มค. - 28 กพ 58
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ปิดซ่อมบำรุง 21 มค. - 28 กพ 58
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ม.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 13:51
Editdate : 8 ธ.ค. 2557 13:51
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ม.ค. 2558
10:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ม.ค. 2558 15:22
Editdate : 16 ม.ค. 2558 15:22
เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำเข้าข่ายกระทำผิดตาม พรบ.ควบคุมเคริื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าข่ายกระทำผิด
เป้าหมาย 3 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ม.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 พ.ย. 2557 12:46
Editdate : 21 พ.ย. 2557 12:46
ประชุมประจำเดือนทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ม.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 29 ธ.ค. 2557 09:27
Editdate : 29 ธ.ค. 2557 09:27
โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของหน่วยบริการปี 58
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหน่วยบริการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางนภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จัด205
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ม.ค. 2558 - 26 ธ.ค. 2557
09:00 - 10:00 น.

Registered : 22 ธ.ค. 2557 13:32
Editdate : 22 ธ.ค. 2557 13:32
รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่และจัดทำแฟ้มประวัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด จุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์
เบอร์โทรผู้จัด0815527107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ม.ค. 2558
08:30 - 16:00 น.

Registered : 6 ม.ค. 2558 16:21
Editdate : 6 ม.ค. 2558 16:21
ประชุมคณะทำงานงานปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานทุกอำเภอ
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 304-305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ม.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 22 ม.ค. 2558 09:15
Editdate : 22 ม.ค. 2558 09:15
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าฝ่ายบริหารและนักบัญชี/ผู้เกี่ยวข้องการจัดทำ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ม.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 26 ธ.ค. 2557 16:32
Editdate : 26 ธ.ค. 2557 16:32
ประชุมแนวทางการดำเนินงานทีม Primary GMP จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทีม Primary GMP จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ สสจ.อต. รพช. สสอ. สนง.เกษตร สนง.พัฒนาชุมชน
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานอาหาร คภส.
เบอร์โทรผู้จัดต่อ110
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ม.ค. 2558
08:00 - 12:00 น.

Registered : 20 ม.ค. 2558 08:55
Editdate : 20 ม.ค. 2558 08:55
พิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโคก
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ม.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ม.ค. 2558 15:41
Editdate : 20 ม.ค. 2558 16:07
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ม.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 23 ม.ค. 2558 10:56
Editdate : 23 ม.ค. 2558 10:56
ประชุมพิจารณาแนวทาง "การใช้งานโปรแกรมรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558"
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานละ 2 คน
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายรุ่งโรจน์ สุขลำ้เลิศ
เบอร์โทรผู้จัด055-411 439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ม.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:18
Editdate : 19 ม.ค. 2558 11:34
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลับแล
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
มกราคม 2558
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0028943


Last modified Friday, 01st August, 2014 @ 04:27pm