ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ก.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2558 10:07
Editdate : 16 มิ.ย. 2559 09:58
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอก.รพศ/รพท./คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 21 มิ.ย. 2559 16:16
Editdate : 21 มิ.ย. 2559 16:16
คณะกรรมการบริจาคโลหิต
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ค. 2559
08:30 - 10:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2559 07:32
Editdate : 3 ก.ค. 2559 07:32
morning talk
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด108
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 4 ก.ค. 2559 10:27
Editdate : 4 ก.ค. 2559 10:27
(VDO Conference) เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 255
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯของจังหวัด
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ดุสิต
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 4 ก.ค. 2559 16:49
Editdate : 4 ก.ค. 2559 16:49
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด055414033 ต่อ 304-305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 22 มิ.ย. 2559 07:49
Editdate : 22 มิ.ย. 2559 07:49
การบริหารจัดการพลังงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ.,รพ.ชและคณะกรรมการ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ก.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 14 มิ.ย. 2559 09:53
Editdate : 16 มิ.ย. 2559 10:09
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนและสถานประกอบการภาคเอกชน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยในรพ. สสอ. และตัวแทนสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการภาคเอกชน
เป้าหมาย 28 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานการแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 9 มิ.ย. 2559 10:08
Editdate : 4 ก.ค. 2559 14:22
ประชุมเตรียมความพร้อมประชุมไทยลาว
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง สสจ.อต.,คปสอ.บ้านโคก,คปสอ.น้ำปาด
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 27 มิ.ย. 2559 10:35
Editdate : 27 มิ.ย. 2559 10:35
ประชุมทีมวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระบบการบัญชาการเหตุการณ์(ICS)ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครู ข
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทีมวิทยากรICS จังหวัดอุตรดิตถ์ ครู ก
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด น.ส.ปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จัด0862150450
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 4 ก.ค. 2559 13:41
Editdate : 4 ก.ค. 2559 13:41
ประชุมสรุปตรวจสอบภายในฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สสจ.รพช.สสอ.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา
เบอร์โทรผู้จัด055411439
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ค. 2559
09:30 - 12:00 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2558 15:35
Editdate : 21 ธ.ค. 2558 15:35
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 11 ก.พ. 2559 10:52
Editdate : 11 ก.พ. 2559 10:52
VDO Conference ปัญหาและข้อเสนอการดำเนินการเกี่ยวกับการโฆษณา
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ค. 2559 - 11 มิ.ย. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2559 10:17
Editdate : 24 มิ.ย. 2559 10:23
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS) ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครู ข จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ รพ.และ สสอ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด ปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จัด0862150450
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2559 10:22
Editdate : 24 มิ.ย. 2559 10:23
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS)ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครู ข จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ รพ. และ สสอ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด ปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จัด0862150450
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2559 10:26
Editdate : 24 มิ.ย. 2559 10:26
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS)ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครู ข จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ รพ. และ สสอ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด ปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จัด0862150450
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2558 15:41
Editdate : 15 ธ.ค. 2558 15:41
VDO Conference กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.ค. 2559
10:30 - 12:00 น.

Registered : 4 ก.ค. 2559 10:39
Editdate : 4 ก.ค. 2559 10:39
ประชุมเครือข่ายนักยุทธ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และบุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ค. 2559 - 14 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 มิ.ย. 2559 16:49
Editdate : 6 มิ.ย. 2559 16:49
เอดส์ในแม่และเด็ก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด พลิศวัชร์ เปลี่ยนอำรุง
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ค. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 7 ก.ค. 2559 13:58
Editdate : 7 ก.ค. 2559 13:58
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทย (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและจพ.สธ.แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ค. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 13 ก.ค. 2559 10:06
Editdate : 13 ก.ค. 2559 10:06
การจัดทำแผนงบลงทุน 5 ปี
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ./ผอก.รพศ/รพช./สสอ.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 14 ก.ค. 2559 08:38
Editdate : 14 ก.ค. 2559 08:38
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 พ.ค. 2559 12:25
Editdate : 27 พ.ค. 2559 12:30
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ค. 2559
09:30 - 10:00 น.

Registered : 4 ก.ค. 2559 11:37
Editdate : 14 ก.ค. 2559 13:43
สวดมนต์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ สสจ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ค. 2559
13:30 - 15:30 น.

Registered : 5 ก.ค. 2559 10:14
Editdate : 5 ก.ค. 2559 10:22
สรุปผลการติดตามควบคุมกำกับและการเฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต พิษณุโลก
เป้าหมาย ุ6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภญ.จารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ค. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 13 ก.ค. 2559 15:57
Editdate : 13 ก.ค. 2559 15:58
ประชุม VDO Conference เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ./หน.สอ.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ค. 2559
08:30 - 10:00 น.

Registered : 5 ก.ค. 2559 09:47
Editdate : 5 ก.ค. 2559 09:47
Morning talk
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานเลขา
เบอร์โทรผู้จัด108
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.พ. 2559 16:34
Editdate : 19 ก.พ. 2559 16:34
ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รองฯนพ.สสจ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม การเงิน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานแผนงาน กลุ่มงานยุทธ์ฯ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.ค. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2559 09:44
Editdate : 30 มิ.ย. 2559 09:44
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและนักบัญชี
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.ค. 2559
09:30 - 12:00 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2559 14:52
Editdate : 22 ก.ค. 2559 00:12
VDO Conference ระบบข้อมูล HDC Clound กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 วาระ ดังนี้ 1.พัฒนาการเด็ก 2 ติดตามวัคซีน 3. ข้อมูลทรัพยากร (GIS Health)4.ความครบถ้วนของข้อมูล HDC 5.ผลการจัดส่งข้อมูล HDC 6.การปรับปรุงข้อมูล ประชากร 7. ข้อมูล HDC on Cloud
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯด้านข้อมูล จนท.IT/ข้อมูล (มีติดตามวัคซีน OPV3 เพื่อให้100%ทั้งประเทศ)วาระ ดังนี้ 1.พัฒนาการเด็ก 2 ติดตามวัคซีน 3. ข้อมูลทรัพยากร (GIS Health)4.ความครบถ้วนของข้อมูล HDC 5.ผลการจัดส่งข้อมูล HDC 6.การปรับปรุงข้อมูล ประชากร 7. ข้อมูล HDC on Cloud
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ค. 2559
08:30 - 10:00 น.

Registered : 5 ก.ค. 2559 09:41
Editdate : 5 ก.ค. 2559 09:41
Morning talk
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ี่หัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานเลขา
เบอร์โทรผู้จัด108
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ค. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 22 ก.ค. 2559 13:31
Editdate : 22 ก.ค. 2559 13:31
ประชุมเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนด้านบริหารกำลังคน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ค. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2559 10:29
Editdate : 20 มิ.ย. 2559 10:29
การจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องจ.อุตรดิตถ์ สุโขทัย
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 22 ก.ค. 2559 16:26
Editdate : 22 ก.ค. 2559 16:26
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 8 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.ค. 2559
08:00 - 17:00 น.

Registered : 25 ก.ค. 2559 11:43
Editdate : 25 ก.ค. 2559 11:43
การจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องจ.อุตรดิตถ์ สุโขทัย
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081 9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ค. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 10 มิ.ย. 2559 15:46
Editdate : 27 มิ.ย. 2559 11:14
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง การบันทึกบัญชีของหน่วยงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักจัดการงานทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.ค. 2559
14:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.ค. 2559 10:52
Editdate : 21 ก.ค. 2559 10:52
ประชุมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2558 14:19
Editdate : 13 ต.ค. 2558 14:19
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ. และประธาน อสม.จังหวัด/อำเภอ
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2558 10:08
Editdate : 28 ธ.ค. 2558 10:08
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอก.รพศ/รพท./คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 22 ก.ค. 2559 16:28
Editdate : 22 ก.ค. 2559 16:28
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 22 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ค. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 26 ก.ค. 2559 11:28
Editdate : 26 ก.ค. 2559 11:28
ประชุม VDO Conference การใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลใหม่
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทรัยากรบุุคคล
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 28 ก.ค. 2559 15:26
Editdate : 28 ก.ค. 2559 15:26
ประชุม broad room
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด108
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ส.ค. 2559 - 15 ก.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 26 ก.ค. 2559 13:14
Editdate : 26 ก.ค. 2559 13:14
ประชุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.
เป้าหมาย 18 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กรกฏาคม 2559
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0001848


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am