ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 มี.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2559 10:12
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 10:12
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มี.ค. 2560
08:30 - 16:00 น.

Registered : 7 ก.พ. 2560 11:30
Editdate : 7 ก.พ. 2560 11:30
service plan
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.service plan
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มี.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 22 ก.พ. 2560 13:22
Editdate : 22 ก.พ. 2560 13:22
VDO Conference เรื่อง การเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.งานเภสัชสาธารณสุข
เป้าหมาย 3 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อย.
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 25 ก.พ. 2560 13:17
Editdate : 25 ก.พ. 2560 13:17
vdo conference ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (MOPH 4.0)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. และ ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัดคุณจิราภรณ์ สิงหเสนี 02 590 2348
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 มี.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 21 ก.พ. 2560 10:30
Editdate : 21 ก.พ. 2560 10:30
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ./รพ. และประธาน อสม.จังหวัด
เป้าหมาย 21 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 22 ก.พ. 2560 07:00
Editdate : 22 ก.พ. 2560 07:00
ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ดุสิต ทัพผดุง
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 มี.ค. 2560
09:00 - 14:00 น.

Registered : 27 ก.พ. 2560 11:32
Editdate : 27 ก.พ. 2560 11:32
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทรผู้จัด105
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 มี.ค. 2560
08:00 - 17:00 น.

Registered : 13 ก.พ. 2560 15:37
Editdate : 2 มี.ค. 2560 20:59
ประชุมจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานด้านวัสดุทันตกรรม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 มี.ค. 2560
08:00 - 17:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2560 00:41
Editdate : 15 ก.พ. 2560 00:43
ประชุมจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทั่วไป
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานด้านวัสดุทั่วไป
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 มี.ค. 2560
08:00 - 12:00 น.

Registered : 24 ก.พ. 2560 12:13
Editdate : 24 ก.พ. 2560 12:13
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ใหดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 26 ก.พ. 2560 18:10
Editdate : 26 ก.พ. 2560 18:10
ฟื้นฟูความรู้การใช้คู่มือ DSPM/DAIMและการบันทึกข้อมูลพัฒนาการในแฟ้มSpecailPP
สถานที่จัด ห้องประชุมฟูบุญถึง ชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล
กลุ่มเป้าหมาย จนทผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจาก.รพ.สต. รพช. สสอ. รพศ เทศบาล รพ.ค่าย
เป้าหมาย 110 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0957710008
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 มี.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 2 มี.ค. 2560 11:04
Editdate : 2 มี.ค. 2560 11:04
คณะทำงานบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 มี.ค. 2560
11:00 - 12:00 น.

Registered : 3 มี.ค. 2560 15:15
Editdate : 3 มี.ค. 2560 15:15
VDO Conference การบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท. ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สนย
เบอร์โทรผู้จัด0 2590 1379
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มี.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 22 ก.พ. 2560 10:47
Editdate : 22 ก.พ. 2560 10:47
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2560 12:02
Editdate : 1 มี.ค. 2560 12:02
จัดทำ reference price วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานบริหารจัดการด้านวัสุงิทยาศาตร์การแพทย์
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กิติศักดิ์ อ่อนปาน
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 4 มี.ค. 2560 12:35
Editdate : 4 มี.ค. 2560 12:35
รับการตรวจนิเทศ จากเขตสุขภาพที่ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด สสจ.อต
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มี.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 6 มี.ค. 2560 11:57
Editdate : 6 มี.ค. 2560 11:57
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกลุ่มผู้บริหาร
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รอง นพ.สสจ.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ก.พ. 2560 13:49
Editdate : 4 มี.ค. 2560 12:33
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูวจอต.,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นพสสจ.อต
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 22 ก.พ. 2560 14:40
Editdate : 1 มี.ค. 2560 16:37
ประชุมคณะทำงาน service plan สาขาพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สถานที่จัด ห้องประชุมฟู บุญถึง รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน service plan สาขาพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 มี.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 1 มี.ค. 2560 16:39
Editdate : 1 มี.ค. 2560 16:40
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมฟู บุญถึง รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2559 10:14
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 10:14
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.พ. 2560 14:44
Editdate : 9 ก.พ. 2560 14:44
ประชุมรับการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 1
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.พ. 2560 14:46
Editdate : 9 ก.พ. 2560 14:46
ประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.พ. 2560 14:47
Editdate : 9 ก.พ. 2560 14:47
ประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 3
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.พ. 2560 14:47
Editdate : 9 ก.พ. 2560 14:47
ประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 4
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.พ. 2560 14:49
Editdate : 9 ก.พ. 2560 14:49
ประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 5
สถานที่จัด ห้องประชุมสักใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.พ. 2560 14:50
Editdate : 9 ก.พ. 2560 14:50
ประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 6
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 9 ก.พ. 2560 10:29
Editdate : 8 มี.ค. 2560 14:30
นำเสนอสไลด์ตรวจราชการรอบ1 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะตรวจราชการฯ
เป้าหมาย 70 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ยุทธ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 6 มี.ค. 2560 13:06
Editdate : 6 มี.ค. 2560 13:06
นิเทศงาน CHRO
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะนิเทศฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 6 มี.ค. 2560 13:07
Editdate : 6 มี.ค. 2560 13:07
นิเทศงาน CHRO 2
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะนิเทศฯ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 มี.ค. 2560
13:30 - 16:00 น.

Registered : 8 มี.ค. 2560 13:46
Editdate : 8 มี.ค. 2560 13:46
รับคณะตรวจฯคณะ3
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะตรวจราชการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 31 ต.ค. 2559 10:52
Editdate : 30 ม.ค. 2560 08:35
ตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 มี.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 9 มี.ค. 2560 10:20
Editdate : 10 มี.ค. 2560 08:35
การประชุมถ่ายทอดนโยบายและการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผลิตยาสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการใช้ยาในเขตบริการสุขภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ประธานขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร ผู้รับผิดชอบงานผลิตยาสมุนไพร
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด0998634415
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.พ. 2560 11:07
Editdate : 21 ก.พ. 2560 11:07
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 27 ก.พ. 2560 14:44
Editdate : 27 ก.พ. 2560 14:44
ประชุมทบทวนหลักสูตร MCI
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 มี.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 9 มี.ค. 2560 16:02
Editdate : 9 มี.ค. 2560 16:02
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 มี.ค. 2560
14:00 - 16:30 น.

Registered : 13 มี.ค. 2560 08:55
Editdate : 13 มี.ค. 2560 08:55
คณะพัฒนางานวิชาการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มี.ค. 2560 - 14 ก.พ. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 21 ก.พ. 2560 09:06
Editdate : 21 ก.พ. 2560 09:06
คณะอนุกรรมการการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและคณะอนุกรรมการ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มี.ค. 2560 - 14 ก.พ. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 22 ก.พ. 2560 14:59
Editdate : 22 ก.พ. 2560 14:59
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรร
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ./รพช ทุกแห่ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นันทยา อ่อนคง
เบอร์โทรผู้จัด0928578754
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มี.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 28 ก.พ. 2560 16:08
Editdate : 28 ก.พ. 2560 16:08
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเปิดซอง ,ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางอุไรวรรณ
เบอร์โทรผู้จัด309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มี.ค. 2560
09:00 - 14:00 น.

Registered : 7 มี.ค. 2560 14:02
Editdate : 7 มี.ค. 2560 14:02
ประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานและรองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด0877375911
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มี.ค. 2560 - 15 ก.พ. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ม.ค. 2560 09:28
Editdate : 17 ก.พ. 2560 13:25
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สสจ.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กฤษณ์ จันทร์เส็ง
เบอร์โทรผู้จัด0815323661
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 2 มี.ค. 2560 17:26
Editdate : 2 มี.ค. 2560 17:26
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มี.ค. 2560
13:30 - 16:00 น.

Registered : 7 มี.ค. 2560 15:34
Editdate : 7 มี.ค. 2560 15:34
ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 3/2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจัาหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2559 11:04
Editdate : 21 ธ.ค. 2559 11:04
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 มี.ค. 2560
08:30 - 12:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2560 16:29
Editdate : 1 มี.ค. 2560 16:29
ให้ถ้อยคำ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาล
เป้าหมาย คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 มี.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2560 17:01
Editdate : 1 มี.ค. 2560 17:01
ประชุมติดตามการดำเนินงาน ITA
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 33 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 17 ก.พ. 2560 11:47
Editdate : 17 ก.พ. 2560 11:47
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสหวิชาชีพระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานสหวิชาชีพระดับจังหวัด
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด0905209596
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 26 ก.พ. 2560 18:19
Editdate : 26 ก.พ. 2560 18:19
อบรมพัฒนานัดจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher)
สถานที่จัด ห้องประชุมฟูบุญถึง ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลับแล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน สพป. สสอ. รพช./รพศ./เทศบาล นักโภชนาการ รพ./ ตัวแทนครูพละอำเภอละ 2 คน
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางน้อมจิตร เรียงสี
เบอร์โทรผู้จัด0897024090
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 มี.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 9 มี.ค. 2560 14:06
Editdate : 9 มี.ค. 2560 14:06
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 มี.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 13 มี.ค. 2560 10:13
Editdate : 13 มี.ค. 2560 10:13
ประชุมผลการดำเนินงานงานเสพติดประจำเดือน มีนาคม 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน โรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 9 มี.ค. 2560 16:01
Editdate : 9 มี.ค. 2560 16:01
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มี.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 11 มี.ค. 2560 10:28
Editdate : 11 มี.ค. 2560 10:28
ประชุมบริหารกองทุนประกันสังคม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารกองทุน/ รพศ/รพช/สสอ.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มี.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 13 มี.ค. 2560 08:07
Editdate : 13 มี.ค. 2560 08:07
สอบข้อเขียนพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มี.ค. 2560
13:00 - 17:00 น.

Registered : 13 มี.ค. 2560 08:10
Editdate : 13 มี.ค. 2560 08:10
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 13 มี.ค. 2560 15:50
Editdate : 13 มี.ค. 2560 15:50
Vdo conference ศูนย์เทคติดตั้งและใช้งานระบบ Jhosp โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 มี.ค. 2560
09:00 - 14:30 น.

Registered : 14 มี.ค. 2560 16:47
Editdate : 14 มี.ค. 2560 16:47
ประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานและรองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด0877375911
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มี.ค. 2560
08:00 - 16:30 น.

Registered : 7 มี.ค. 2560 10:46
Editdate : 7 มี.ค. 2560 10:46
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวทางและระบบการดำเนินงานป้องกันการ เสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานจมน้ำ สสอ/รพช./รพศ. และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 27 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 มี.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ต.ค. 2559 12:00
Editdate : 3 มี.ค. 2560 15:15
VDO Conference (ศูนย์แพทย์) กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.พ. 2560 10:37
Editdate : 8 ก.พ. 2560 10:37
ประชุมผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการ)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการสปา
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
เบอร์โทรผู้จัด0998634415
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 มี.ค. 2560 10:22
Editdate : 3 มี.ค. 2560 10:22
การพยาบาลฃุมชน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลในชุมชน รพ. และ รพ.สต.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 27 ม.ค. 2560 12:20
Editdate : 27 ม.ค. 2560 12:20
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 มี.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 17 ก.พ. 2560 14:32
Editdate : 17 ก.พ. 2560 14:32
ประชุมการบริหารการเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี รพศ./รพช.ทุกแห่ง/นักจัดการฯ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 มี.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 15 มี.ค. 2560 12:32
Editdate : 15 มี.ค. 2560 12:32
ประชุมการวางแผนอัตรากำลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 มี.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 มี.ค. 2560 14:27
Editdate : 15 มี.ค. 2560 14:27
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 มี.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 23 มี.ค. 2560 10:13
Editdate : 23 มี.ค. 2560 11:54
ประชุม PMQA
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.PMQA
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 มี.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 23 มี.ค. 2560 11:50
Editdate : 23 มี.ค. 2560 11:52
ประชุมพิจารณา PMQA หมวด 3
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 พ.ย. 2559 13:46
Editdate : 11 พ.ย. 2559 13:46
คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานเด่น
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และผู้นำเสนอ
เป้าหมาย 54 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 มี.ค. 2560 10:00
Editdate : 17 มี.ค. 2560 10:00
การประชุม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังโรค
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.2 พิษณุโลก
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 มี.ค. 2560 14:05
Editdate : 20 มี.ค. 2560 14:05
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2560 09:41
Editdate : 15 ก.พ. 2560 10:55
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกายภาพบำบัด ห้องปฏิบัติการเทคนิิคการแพทย์ รังสีวินิจฉัย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการเทคนิิคการแพทย์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด พิชชาภรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด0905209596
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2560 09:49
Editdate : 15 ก.พ. 2560 10:47
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกายภาพบำบัด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกายภาพบำบัด
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด พิชชาภรณ์ งานคุ้มครองฯ
เบอร์โทรผู้จัด0905209596
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 มี.ค. 2560
08:00 - 16:30 น.

Registered : 16 ก.พ. 2560 13:54
Editdate : 16 ก.พ. 2560 13:54
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการรังสีวินิจฉัย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภญ.พิชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0905209596
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 มี.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 20 มี.ค. 2560 13:58
Editdate : 20 มี.ค. 2560 13:58
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มี.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2559 11:31
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 11:31
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มี.ค. 2560
13:00 - 17:00 น.

Registered : 25 ก.พ. 2560 22:14
Editdate : 25 ก.พ. 2560 22:14
ประชุมเภสัชกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯและหน.ภก.รพ.ทุกแห่ง/ผู้แทน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มี.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 มี.ค. 2560 10:24
Editdate : 3 มี.ค. 2560 10:24
มาตรฐานการพยาบาล QA
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน QA รพ. รพ.สต.
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 มี.ค. 2560 14:08
Editdate : 15 มี.ค. 2560 14:08
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2560 16:35
Editdate : 1 มี.ค. 2560 16:35
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย ๑๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 2 มี.ค. 2560 09:01
Editdate : 2 มี.ค. 2560 09:01
นำเสนอการฝึกงานของ นศ.วสส. อำเภอลับแล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นศ.วสส.และ จนท.สังกัด สสจ.
เป้าหมาย 39 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 , 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 10 มี.ค. 2560 17:05
Editdate : 10 มี.ค. 2560 17:12
พัฒนาสาเหตุการตาย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อปท.,สสจ.,
เป้าหมาย 70 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 มี.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 14 มี.ค. 2560 16:31
Editdate : 14 มี.ค. 2560 16:31
ประชุมประจำเดือนผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ./รพ. และประธาน อสม.จังหวัด
เป้าหมาย 21 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 มี.ค. 2560
08:30 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2560 10:12
Editdate : 15 ก.พ. 2560 10:12
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.กวป
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 มี.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2560 16:36
Editdate : 1 มี.ค. 2560 16:36
ประชุมคณะทำงานและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย ๑๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
มีนาคม 2560
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0004008


Last modified Thursday, 26th January, 2017 @ 06:51pm