ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 เม.ย. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 19 ก.พ. 2558 10:50
Editdate : 19 ก.พ. 2558 10:50
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 เม.ย. 2558
09:00 - 16:00 น.

Registered : 19 มี.ค. 2558 15:26
Editdate : 24 มี.ค. 2558 09:33
สิ่งแวดล้อม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อปท.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439ต่อ306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 เม.ย. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 31 มี.ค. 2558 15:03
Editdate : 31 มี.ค. 2558 15:25
ประชุมผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 303-305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 เม.ย. 2558
13:00 - 16:30 น.

Registered : 1 เม.ย. 2558 14:51
Editdate : 1 เม.ย. 2558 14:51
การประชุมทางไกล (Video Conference) ทบทวนระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูลช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือผู้เกี่ยวข้อง สสจ. และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081-9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2557 14:34
Editdate : 13 มี.ค. 2558 14:49
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด0871955699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 มี.ค. 2558 10:24
Editdate : 11 มี.ค. 2558 10:24
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 2/2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย)
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2558
14:00 - 16:30 น.

Registered : 25 มี.ค. 2558 14:42
Editdate : 25 มี.ค. 2558 15:48
ถวายพระพรและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ประธานและเลขาคณะทำงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2558
13:00 - 16:30 น.

Registered : 27 มี.ค. 2558 11:37
Editdate : 27 มี.ค. 2558 11:37
ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนา Node Follow up สถานบริการในจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รอง ว. ,รพ.อต. , รพ.นำ้ปาด , รพ.ฟากท่า , รพ.บ้านโคก , กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ, กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 1 เม.ย. 2558 14:27
Editdate : 1 เม.ย. 2558 14:27
การจัดทำกรอบอัตรากำลังสายงานพยาบาล (FTE)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 1 เม.ย. 2558 14:45
Editdate : 1 เม.ย. 2558 15:24
ประชุมเตรียมพร้อมบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลช่วงเทศกาลสงกรานต
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเหล้าบุหรี่..สสอ.และรพช.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 23 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 เม.ย. 2558 - 8 เม.ย. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 มี.ค. 2558 10:10
Editdate : 2 เม.ย. 2558 16:56
การใช้โปรแกรม MS office (advanced)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูล/ผู้สนใจ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 เม.ย. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 เม.ย. 2558 08:30
Editdate : 3 เม.ย. 2558 08:30
vdo conference เรื่องบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 เม.ย. 2558
10:00 - 12:00 น.

Registered : 3 เม.ย. 2558 17:27
Editdate : 3 เม.ย. 2558 17:27
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลช่วงเทศกาลสงกรานต์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 2 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอนุรักษ์ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0806015622
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 เม.ย. 2558
13:00 - 14:00 น.

Registered : 7 เม.ย. 2558 16:01
Editdate : 7 เม.ย. 2558 16:01
เตรียมการออกตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการบังคับใช้กำหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 1 เม.ย. 2558 10:07
Editdate : 1 เม.ย. 2558 10:07
พิจารณาจัดสรรนักเรียนทุน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด202,316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 เม.ย. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 7 เม.ย. 2558 11:50
Editdate : 7 เม.ย. 2558 11:50
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 เม.ย. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 16 เม.ย. 2558 13:13
Editdate : 16 เม.ย. 2558 13:13
ประชุมคัดเลือกตำบลผู้สูงอายุต้นแบบ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายกฤษณ์ จันทร์เส็ง
เบอร์โทรผู้จัด081-5323661
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 เม.ย. 2558
10:00 - 12:00 น.

Registered : 19 ก.พ. 2558 10:52
Editdate : 16 เม.ย. 2558 15:46
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 เม.ย. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 17 เม.ย. 2558 09:24
Editdate : 17 เม.ย. 2558 09:24
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่ง 108/2557
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง , สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด รพ.ทุกแห่ง/สาธารณสุขทุกแห่ง
เป้าหมาย 36 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 เม.ย. 2558
08:00 - 14:00 น.

Registered : 25 มี.ค. 2558 10:30
Editdate : 25 มี.ค. 2558 10:30
ประชุมการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 เม.ย. 2558
08:00 - 12:00 น.

Registered : 10 เม.ย. 2558 10:35
Editdate : 10 เม.ย. 2558 10:35
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานประเมินพื่อเลื่อนเงินเดือน สสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 เม.ย. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 13:58
Editdate : 8 ธ.ค. 2557 13:58
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 เม.ย. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 16 เม.ย. 2558 13:51
Editdate : 16 เม.ย. 2558 13:51
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 เม.ย. 2558
13:00 - 16:30 น.

Registered : 17 เม.ย. 2558 09:02
Editdate : 17 เม.ย. 2558 09:02
ทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 เม.ย. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 มี.ค. 2558 16:16
Editdate : 20 มี.ค. 2558 16:16
ประชุมประจำเดือนทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 เม.ย. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มี.ค. 2558 09:38
Editdate : 30 มี.ค. 2558 09:38
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวันคุ้มครองผู้บริโภค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวภัทรนัน ไทยดี
เบอร์โทรผู้จัด0897061324
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 เม.ย. 2558
09:00 - 12:00 น.

Registered : 28 มี.ค. 2558 16:06
Editdate : 28 มี.ค. 2558 16:06
ประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์สั่งการ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 เม.ย. 2558
13:00 - 16:30 น.

Registered : 28 มี.ค. 2558 16:07
Editdate : 28 มี.ค. 2558 16:07
คณะกรรมการประเมินห้องฉุกเฉินคุณภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 เม.ย. 2558
10:00 - 12:30 น.

Registered : 2 เม.ย. 2558 14:05
Editdate : 2 เม.ย. 2558 14:35
ประชุมเจ้าหน้าที่ สสจ.อต.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. สสจ.ทุกท่าน
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 เม.ย. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 เม.ย. 2558 13:51
Editdate : 16 เม.ย. 2558 13:51
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 เม.ย. 2558
09:00 - 16:30 น.

Registered : 6 มี.ค. 2558 10:26
Editdate : 6 มี.ค. 2558 10:26
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง + ประชุมPlanfin
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 เม.ย. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 เม.ย. 2558 14:08
Editdate : 16 เม.ย. 2558 14:08
การประชุมนำเสนอหัวข้อผลงานประเมินสายงานพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 เม.ย. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 16 เม.ย. 2558 16:10
Editdate : 16 เม.ย. 2558 16:10
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 เม.ย. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2557 14:35
Editdate : 13 ต.ค. 2557 14:35
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด0871955699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 เม.ย. 2558 08:52
Editdate : 10 เม.ย. 2558 08:52
สรุปบทเรียนการซ้อมแผนอีโบล่า/โรคติดต่ออุบัติใหม่้
สถานที่จัด ห้องปรุชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่ออุบัติใหม่/อีโบล่า ใน สสอ./รพ.ทุกแห่ง /รพสต บางแห่ง
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
เมษายน 2558
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0029360


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am