ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 มิ.ย. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 2 ต.ค. 2560 09:14
Editdate : 21 พ.ค. 2561 09:36
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.).
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มิ.ย. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 2 พ.ค. 2561 16:32
Editdate : 2 พ.ค. 2561 16:32
ประชุมกวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คปสอ. /กลุ่มงาน
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มิ.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 2 พ.ค. 2561 17:46
Editdate : 2 พ.ค. 2561 17:46
ปฐมนิเทศนักศึกษาจบใหม่
สถานที่จัด อาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาจบใหม่
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มิ.ย. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 25 พ.ค. 2561 13:42
Editdate : 1 มิ.ย. 2561 08:48
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 มิ.ย. 2561
13:30 - 16:30 น.

Registered : 4 มิ.ย. 2561 11:35
Editdate : 4 มิ.ย. 2561 11:36
สรุปผลการ try out คกก.พชอ.ลับเเล
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรหน่วยงานภายนอก (ทีมระเมินคณะกรรมการ พชอ.)
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด โชติณัฎฐ์ เเตงคง
เบอร์โทรผู้จัดภายใน ต่อ 305 โทรมือถือ 095 481 7233
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 มิ.ย. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 4 มิ.ย. 2561 11:37
Editdate : 4 มิ.ย. 2561 11:37
ประชุมสรุปการประเมิน พชอ.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สรุปการประเมิน พชอ.
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด093-5965145
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 มิ.ย. 2561
10:00 - 16:00 น.

Registered : 24 พ.ค. 2561 16:15
Editdate : 4 มิ.ย. 2561 08:57
ประชุมบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 132 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 มิ.ย. 2561
13:30 - 16:30 น.

Registered : 30 พ.ค. 2561 22:40
Editdate : 30 พ.ค. 2561 22:40
สรุปผลการเยี่ยมประเมินฯรพ.สต.ติดดาว
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงประเมินและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับจังหวัด
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
เบอร์โทรผู้จัดภายใน ต่อ 305 โทรมือถือ 095 481 7233
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 มิ.ย. 2561
14:00 - 16:30 น.

Registered : 31 พ.ค. 2561 17:13
Editdate : 31 พ.ค. 2561 17:14
ทบทวนแนวทางการพัฒนาservice plan
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯและผู้รับผิดชอบงาน service plan
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางชุตินันท์ ละลี
เบอร์โทรผู้จัด0840496372
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 มิ.ย. 2561
08:00 - 09:00 น.

Registered : 4 มิ.ย. 2561 08:40
Editdate : 4 มิ.ย. 2561 08:40
จัดสรรงบประมาณ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด0895673248
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มิ.ย. 2561 - 6 พ.ค. 2561
09:00 - 16:00 น.

Registered : 22 พ.ค. 2561 09:26
Editdate : 22 พ.ค. 2561 09:26
สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ นวก.การเงินและบัญชี
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านการคัดเลือก
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มิ.ย. 2561
09:00 - 11:00 น.

Registered : 22 พ.ค. 2561 11:35
Editdate : 22 พ.ค. 2561 11:40
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสรรหา
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
ชื่อผู้จัด นายสุทธิพงษ์ นาคมูล
เบอร์โทรผู้จัด0815965430
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มิ.ย. 2561
08:30 - 12:00 น.

Registered : 1 มิ.ย. 2561 15:37
Editdate : 1 มิ.ย. 2561 15:38
ประชุม VDO Conference การตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน คภส.
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มิ.ย. 2561
14:00 - 16:00 น.

Registered : 8 มิ.ย. 2561 11:01
Editdate : 8 มิ.ย. 2561 11:01
ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 1
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เป้าหมาย ๑๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภญ.ภัทรนัน ไทยดี
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มิ.ย. 2561
14:00 - 16:30 น.

Registered : 8 มิ.ย. 2561 13:00
Editdate : 8 มิ.ย. 2561 13:00
ประชุมพิจารณางบลงทุนฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ.ทุกแห่ง/ผู้รับผิดชอบเรื่อง งบลงทุน(กลุ่มยุทธ)
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายณัฎฐิกร อุปกิจ
เบอร์โทรผู้จัด0810395344
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 มิ.ย. 2561
08:00 - 12:00 น.

Registered : 10 พ.ค. 2561 09:22
Editdate : 4 มิ.ย. 2561 16:42
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ของกลุ่มวัยทำงาน จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด อาคารพัสดุชั้น2
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบวัยทำงาน สสอ./รพ.สต.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 มิ.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 พ.ค. 2561 09:06
Editdate : 15 พ.ค. 2561 09:06
รับการตรวจประเมิณพัฒนาสารสนเทศ จาก CIO เขต 2
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กรรมการ IT จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานข้อมูล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 มิ.ย. 2561
14:00 - 16:30 น.

Registered : 31 พ.ค. 2561 09:30
Editdate : 31 พ.ค. 2561 09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง การก่อสร้างอาคารพัสดุ คสล.1 ชั้น
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 มิ.ย. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 มิ.ย. 2561 11:17
Editdate : 7 มิ.ย. 2561 11:17
ประชุมCoreteam เด็ก
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเด็ก
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 มิ.ย. 2561
07:00 - 09:00 น.

Registered : 9 มิ.ย. 2561 15:15
Editdate : 9 มิ.ย. 2561 15:15
คณะกรรมการบริหารระบบงานสาธารณสุขและงบประมาณสำนักงานสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ สสจ.อต รองฯ 5 คน หัวหน้าก.ยุทธ์ เลขา 2
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด0863694239
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 มิ.ย. 2561
08:30 - 12:00 น.

Registered : 9 มิ.ย. 2561 15:20
Editdate : 9 มิ.ย. 2561 15:20
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (EB)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ,จนท.สสจ.,
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด0895673248
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 มิ.ย. 2561
14:00 - 16:30 น.

Registered : 12 มิ.ย. 2561 16:44
Editdate : 12 มิ.ย. 2561 16:44
ประชุม VDO Conference เรื่องข้อมูลคลินิกหมอครอบครัว
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ผู้รับผิดชอบงานคลินิกหมอครอบครัว
เป้าหมาย 3 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางจิตสวรรค์ ศรีสังข์
เบอร์โทรผู้จัด064 - 3528612
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
09:00 - 16:00 น.

Registered : 8 มิ.ย. 2561 09:47
Editdate : 8 มิ.ย. 2561 09:47
ประชุมผู้ปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ. รพช.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา
เบอร์โทรผู้จัด0898565152
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มิ.ย. 2561
08:00 - 18:00 น.

Registered : 8 มิ.ย. 2561 17:46
Editdate : 8 มิ.ย. 2561 17:46
ประชุม Core Team พัฒนาระบบงาน NCD
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานฯ สสจ. รพ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด0935965145
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 21 พ.ค. 2561 20:24
Editdate : 6 มิ.ย. 2561 16:19
คัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ในสังกัดสนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด ทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 23 พ.ค. 2561 16:37
Editdate : 23 พ.ค. 2561 16:37
อบรมการใช้คู่มือDSPM/DAIM สำหรับจนท.ใหม่และตัวแทน
สถานที่จัด อาคารพัสดุ ชั้น 2
กลุ่มเป้าหมาย ผุู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยฯ รพ.สต./รพช./สสอ./เทศบาล/รพ.ศูนย์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มิ.ย. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 12 มิ.ย. 2561 09:45
Editdate : 12 มิ.ย. 2561 09:45
ประชุมพิจารณาเงิน พ.ต.ส. ครั้งที่ 4/2561
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 25 พ.ค. 2561 14:36
Editdate : 25 พ.ค. 2561 14:37
การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ core team
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 6 มิ.ย. 2561 15:34
Editdate : 6 มิ.ย. 2561 15:34
ประชุมคณะทำงานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บทางดิ่ง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081 - 9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 มิ.ย. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 8 มิ.ย. 2561 15:49
Editdate : 8 มิ.ย. 2561 15:49
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.อาหาร พ.ศ.2522
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:30 น.

Registered : 24 พ.ค. 2561 14:42
Editdate : 24 พ.ค. 2561 14:42
เวทีประชุมนำเสนอผลงานและประกวดตำบลที่มีการจัดการสุขภาพแบบบูรณาการและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทีมเครือข่ายสุขภาพตำบล ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 32 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097 - 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 มิ.ย. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 6 มิ.ย. 2561 15:46
Editdate : 6 มิ.ย. 2561 15:47
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 มิ.ย. 2561
08:00 - 09:00 น.

Registered : 14 มิ.ย. 2561 14:20
Editdate : 14 มิ.ย. 2561 14:20
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบงานสาธารณสุขและงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ สสจ.อต รองฯ 5 คน หัวหน้าก.ยุทธ์ เลขา 2
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด0895673248
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:30 น.

Registered : 24 พ.ค. 2561 14:46
Editdate : 24 พ.ค. 2561 14:46
เวทีประชุมนำเสนอผลงานและประกวด "องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมฯ"ดีเด่นระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.ชมรม อสม.ระดับอำเภอ, จนท.ผู้รับผิดชอบงาน สช.ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 32 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097 - 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มิ.ย. 2561
08:30 - 12:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2561 15:14
Editdate : 19 มิ.ย. 2561 15:14
ประชุม Video Conference การแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ และผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นางสาววันทนา อองกุลนะ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 112, 116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 มิ.ย. 2561
08:00 - 17:00 น.

Registered : 4 มิ.ย. 2561 16:07
Editdate : 7 มิ.ย. 2561 16:32
ประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านโรคติดต่อ
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ของจังหวัดและอำเภอ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายอนุรักษ์ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0979216693
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 มิ.ย. 2561
15:00 - 16:30 น.

Registered : 21 มิ.ย. 2561 10:14
Editdate : 21 มิ.ย. 2561 10:14
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ, กลุ่มงาน คภส, กลุ่มงานส่งเสริม, กลุ่มงานทรัพย์ฯ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางผกามาศ ศิริ
เบอร์โทรผู้จัด081-0365299
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มิ.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 เม.ย. 2561 16:44
Editdate : 17 เม.ย. 2561 16:45
ประกวดจิตอาสาชุมชนดีเด่น เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
สถานที่จัด ห้องประชุมฟูบุญถึง รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย จิตอาสาชุมชนดีเด่น เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าหมาย ๖๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวภัทรนัน ไทยดี
เบอร์โทรผู้จัด055412227 หรือ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มิ.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 22 พ.ค. 2561 14:09
Editdate : 22 พ.ค. 2561 14:09
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน มิย.61
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตฯ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มิ.ย. 2561
10:00 - 12:00 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2561 09:57
Editdate : 20 มิ.ย. 2561 09:57
Vdo Conference เตรียมความพร้อมในการรองรับระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์ e-Donation
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กองบริหารการคลัง สป.
เบอร์โทรผู้จัดคุณธนาพร 02-590-1275
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 6 มิ.ย. 2561 10:35
Editdate : 6 มิ.ย. 2561 10:35
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง การบันทึกบัญชีของหน่วยงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหงวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี รพศ./รพช.ทุกแห่ง/นักจัดการฯ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 มิ.ย. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2561 08:57
Editdate : 20 มิ.ย. 2561 08:57
ประชุมพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 มิ.ย. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2561 09:52
Editdate : 20 มิ.ย. 2561 09:52
ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 3
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรกมารคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ดุสิต ทัพผดุง
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:30 น.

Registered : 22 มิ.ย. 2561 10:55
Editdate : 22 มิ.ย. 2561 10:55
เตรียมความพร้อมรับตรวจราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร /หน.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 มิ.ย. 2561
13:00 - 13:00 น.

Registered : 22 มิ.ย. 2561 11:54
Editdate : 22 มิ.ย. 2561 11:54
ประชุมไข้เลือดออก
สถานที่จัด อาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย 9 อำเภอ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด งานควบคุมโรค
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 มิ.ย. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 13 มิ.ย. 2561 16:13
Editdate : 13 มิ.ย. 2561 16:13
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 มิ.ย. 2561
08:30 - 09:30 น.

Registered : 22 มิ.ย. 2561 08:54
Editdate : 22 มิ.ย. 2561 08:56
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบงานสาธารณสุขและงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ สสจ อต รอง 5 ท่าน หัวหน้าก.ยุทธ์ รองหัวหน้าก.ยุทธ์
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด0895673248
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:30 น.

Registered : 4 มิ.ย. 2561 16:34
Editdate : 4 มิ.ย. 2561 16:34
รับตรวจราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ/สสอ/รพ
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:30 น.

Registered : 4 มิ.ย. 2561 16:35
Editdate : 4 มิ.ย. 2561 16:35
ตรวจราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ/สสอ/รพ
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:30 น.

Registered : 4 มิ.ย. 2561 16:36
Editdate : 4 มิ.ย. 2561 16:36
ตรวจราชการรอบ1
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ/สสอ/รพ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:30 น.

Registered : 4 มิ.ย. 2561 16:37
Editdate : 4 มิ.ย. 2561 16:37
ตรวจราชการ1/2561
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น1
กลุ่มเป้าหมาย สสจ/สสอ/รพ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มิ.ย. 2561
08:00 - 17:00 น.

Registered : 22 มิ.ย. 2561 09:32
Editdate : 22 มิ.ย. 2561 09:32
ประชุมราชการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานและผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายกิตณัฏฐกร คำแก้ว
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 112, 116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มิ.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ต.ค. 2560 08:59
Editdate : 2 ต.ค. 2560 08:59
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มิ.ย. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2561 10:08
Editdate : 20 มิ.ย. 2561 10:08
Vdo Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 6/2561
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
มิถุนายน 2561
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0008461


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am