ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 มิ.ย. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 3 พ.ค. 2559 14:27
Editdate : 3 พ.ค. 2559 14:27
ปฐมนิเทศบุคลากรสำเร็จการศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาใหม่
เป้าหมาย 61 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มิ.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 12 พ.ค. 2559 18:04
Editdate : 12 พ.ค. 2559 18:05
สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้สมัคร
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มิ.ย. 2559 - 4 มิ.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 17 พ.ค. 2559 16:10
Editdate : 17 พ.ค. 2559 16:10
ตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่าย งบ สปสช. ของ สตง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สตง.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 มิ.ย. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 4 เม.ย. 2559 13:44
Editdate : 4 เม.ย. 2559 13:44
คัดเลือกบทละคร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานและคณะกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 พ.ค. 2559 13:33
Editdate : 15 พ.ค. 2559 13:33
ประชุมคณะทำงาน Service plan ติดตามผลงานตัวชี้วัด ปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร,ประธาน,เลขานุการ,ผู้ช่วยเลขาฯทุกสาขา
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 มิ.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 มิ.ย. 2559 09:24
Editdate : 1 มิ.ย. 2559 09:24
ตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่าย งบ สปสช. ของ สตง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ สตง.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 มิ.ย. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 4 เม.ย. 2559 13:40
Editdate : 4 เม.ย. 2559 13:40
ประชุมคัดเลือกวีดีโอคลิป "ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานและคณะกรรมการ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 มิ.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 12 พ.ค. 2559 18:05
Editdate : 12 พ.ค. 2559 18:05
สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้สมัคร
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 มิ.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 30 พ.ค. 2559 16:53
Editdate : 30 พ.ค. 2559 16:56
คณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต, รองนพ.สสจ.อต., หัวหน้ากลุ่มงานทุกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มิ.ย. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 4 เม.ย. 2559 13:42
Editdate : 4 เม.ย. 2559 13:42
ประชุมคณะทำงาน ประกวดละครเวที
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 มิ.ย. 2559 - 8 มิ.ย. 2559
08:00 - 17:00 น.

Registered : 4 พ.ค. 2559 10:19
Editdate : 4 พ.ค. 2559 10:19
การประชุมการจัดการความรู้
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายพิศิษฐ์ พวงนาค
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 มิ.ย. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 2 มิ.ย. 2559 10:02
Editdate : 2 มิ.ย. 2559 10:02
การประชุมทางไกล VDO Conference
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 303
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มิ.ย. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2558 15:40
Editdate : 15 ธ.ค. 2558 15:40
VDO Conference กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มิ.ย. 2559 - 9 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 พ.ค. 2559 11:25
Editdate : 23 พ.ค. 2559 11:26
การอบรมผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล IS
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล IS
เป้าหมาย 27 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอนุรักษ์ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0979216693
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 มิ.ย. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 14 ม.ค. 2559 14:53
Editdate : 2 มิ.ย. 2559 09:51
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทย (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและจพ.สธ.แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 22 พ.ค. 2559 15:00
Editdate : 22 พ.ค. 2559 15:00
อบรมเชิงปฏิบัติกสรการใช้งานโปรแกรมระบบสารบรรณสาสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ. รพช.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด สาริสา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 มิ.ย. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 27 พ.ค. 2559 11:15
Editdate : 27 พ.ค. 2559 11:15
ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินรบบสุขภาพระดับอำเภอ DHS-PCA
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด0898952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 มิ.ย. 2559
10:00 - 12:00 น.

Registered : 8 มิ.ย. 2559 13:51
Editdate : 8 มิ.ย. 2559 13:51
Video conference มอบนโยบายการดำเนินงาน QSC
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ., ผอ.รพ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 3 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 มิ.ย. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 11 ก.พ. 2559 10:50
Editdate : 11 ก.พ. 2559 10:50
VDO Conference ปัญหาคดีการให้บริการทางการแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มิ.ย. 2559
14:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2558 15:34
Editdate : 8 มิ.ย. 2559 09:57
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มิ.ย. 2559
09:30 - 16:30 น.

Registered : 27 พ.ค. 2559 08:44
Editdate : 27 พ.ค. 2559 08:44
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มิ.ย. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 1 มิ.ย. 2559 09:36
Editdate : 1 มิ.ย. 2559 09:36
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 304
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มิ.ย. 2559 - 16 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 22 พ.ค. 2559 15:02
Editdate : 22 พ.ค. 2559 15:03
อบรมเชิงปฏิบัติกสรการใช้งานโปรแกรมระบบสารบรรณสาสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ. รพ.สต.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด สาริสา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มิ.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 มิ.ย. 2559 20:45
Editdate : 5 มิ.ย. 2559 14:24
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มิ.ย. 2559
10:00 - 12:00 น.

Registered : 13 มิ.ย. 2559 17:26
Editdate : 13 มิ.ย. 2559 17:26
ลงมติเรื่องร้องเรียน
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เป้าหมาย คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 มิ.ย. 2559
09:30 - 16:30 น.

Registered : 7 มิ.ย. 2559 08:57
Editdate : 7 มิ.ย. 2559 08:57
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 มิ.ย. 2559
09:30 - 12:00 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2559 09:00
Editdate : 15 มิ.ย. 2559 09:00
ประชุมพิจารณา(ร่าง)สรุปการปรับงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ,รองนพ.สสจ., หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 มิ.ย. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2559 09:07
Editdate : 15 มิ.ย. 2559 09:07
ประชุมพิจารณาจัดลำดับแผนลงทุนฯและสรุปแผนลงทุนระยะ 5 ปี(2561-2565)จ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องคอนเฟอร์เร็นต์ 1 รพ.อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ,สสอ.,ประธานคณะService planฯ,เลขาฯ,ผู้ช่วยเลขาฯ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 มิ.ย. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2559 10:08
Editdate : 15 มิ.ย. 2559 10:08
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รพ.อต.,รพ.ลับแล,รพ.ค่ายฯ,ทต.หัวดง,อบต.ผามูบ,อบต.ศรีพนมมาศ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จัด0862150450
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 มิ.ย. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 11 เม.ย. 2559 10:54
Editdate : 1 มิ.ย. 2559 15:37
คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ คณะทำงาน
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภญ.รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 มิ.ย. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 22 เม.ย. 2559 12:26
Editdate : 22 เม.ย. 2559 12:26
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 มิ.ย. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 31 พ.ค. 2559 15:32
Editdate : 31 พ.ค. 2559 15:32
ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินรบบสุขภาพระดับอำเภอ DHS-PCA
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด0898952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มิ.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.พ. 2559 16:33
Editdate : 19 ก.พ. 2559 16:33
ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รองฯนพ.สสจ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม การเงิน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานแผนงาน กลุ่มงานยุทธ์ฯ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มิ.ย. 2559
09:30 - 16:30 น.

Registered : 31 มี.ค. 2559 14:28
Editdate : 31 มี.ค. 2559 14:28
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มิ.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 17 มิ.ย. 2559 10:06
Editdate : 17 มิ.ย. 2559 10:06
ประชุมคณะทำงานต้อนรับอำนวยความสะดวก และยานพาหนะ ตรวจราชการรอบ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 มิ.ย. 2559
09:00 - 14:30 น.

Registered : 27 พ.ค. 2559 10:49
Editdate : 27 พ.ค. 2559 10:49
ประชุุมประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาและหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กรรมการ/ครู
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นันทยา อ่อนคง
เบอร์โทรผู้จัด0947043737
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ธ.ค. 2558 10:30
Editdate : 23 พ.ค. 2559 08:26
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะที่ 1 งานควบคุมโรค
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศงาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด คณะที่ 1
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ธ.ค. 2558 10:31
Editdate : 23 พ.ค. 2559 08:25
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะที่ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศงาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด คณะที่ 2
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ธ.ค. 2558 10:35
Editdate : 18 ธ.ค. 2558 10:35
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะที่ 3
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศงาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด คณะที่ 3
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ธ.ค. 2558 10:36
Editdate : 23 พ.ค. 2559 08:23
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะที่ 4
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศงาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด คณะที่ 4
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 พ.ค. 2559 08:28
Editdate : 23 พ.ค. 2559 08:28
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะที่ 1 ศูนย์อนามัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้นิเทศงาน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด คณะที่ 1
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มิ.ย. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2559 10:16
Editdate : 20 มิ.ย. 2559 10:19
รณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ./รพ./จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0813793035
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 มิ.ย. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 19 พ.ค. 2559 15:36
Editdate : 22 มิ.ย. 2559 16:14
VDO Conference ระบบข้อมูล HDC Clound กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 จะ Freeze ข้อมูล วันที่ 16/6/2559 มีติดตาม opv3 ,person,งาน refer,งานพัฒนการเด็ก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯด้านข้อมูล จนท.IT/ข้อมูล ของทุกกลุ่มงานที่ใช้ข้อมูลจากระบบ HDC 43 แฟ้ม (มีติดตามวัคซีน OPV3 เพื่อให้100%ทั้งประเทศ) จนท.งาน Refer จนท.พัฒนาการเด็ก(ส่งเสริม) จนท.ดูแฟ้ม person
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 มิ.ย. 2559 - 24 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 พ.ค. 2559 08:19
Editdate : 23 พ.ค. 2559 08:22
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
สถานที่จัด คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 4 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สสจ.,รพศ.,ผอ.รพช.,สสอ.
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 มิ.ย. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 21 มิ.ย. 2559 11:22
Editdate : 21 มิ.ย. 2559 11:22
VDO conferance เรื่อง การอนุญาตด้านอาหารผ่านระบบ Auto E-submission
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.งานอาหาร สสจ.อต.
เป้าหมาย 3 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด เกศนี
เบอร์โทรผู้จัด110
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มิ.ย. 2559
09:30 - 16:30 น.

Registered : 31 มี.ค. 2559 14:29
Editdate : 31 มี.ค. 2559 14:29
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มิ.ย. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 11 พ.ค. 2559 15:42
Editdate : 11 พ.ค. 2559 15:42
ประชุมการบริหารการเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักจัดการโรงพยาบาลและนักบัญชีโรงพยาบาล
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มิ.ย. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 20 มิ.ย. 2559 11:43
Editdate : 20 มิ.ย. 2559 11:43
พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลบ้านด่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มิ.ย. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 23 มิ.ย. 2559 13:04
Editdate : 23 มิ.ย. 2559 13:04
กิจกรรมพบปะยามเช้า
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานเลขาฯ
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 มิ.ย. 2559
14:00 - 16:00 น.

Registered : 15 มิ.ย. 2559 15:41
Editdate : 15 มิ.ย. 2559 15:41
ประชุมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 2 มิ.ย. 2559 11:48
Editdate : 2 มิ.ย. 2559 11:48
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นางสาววันทนา อองกุลนะ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 มิ.ย. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2558 14:18
Editdate : 13 ต.ค. 2558 14:18
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ. และประธาน อสม.จังหวัด/อำเภอ
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.ค. 2559 - 11 มิ.ย. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 24 มิ.ย. 2559 10:17
Editdate : 24 มิ.ย. 2559 10:23
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS) ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครู ข จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ รพ.และ สสอ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด ปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จัด0862150450
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.ค. 2559 - 14 มิ.ย. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 มิ.ย. 2559 16:49
Editdate : 6 มิ.ย. 2559 16:49
เอดส์ในแม่และเด็ก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด พลิศวัชร์ เปลี่ยนอำรุง
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
มิถุนายน 2559
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0001532


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am