ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ก.พ. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ม.ค. 2561 13:20
Editdate : 18 ม.ค. 2561 13:20
ประชุมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 133 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.พ. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ม.ค. 2561 13:36
Editdate : 15 ม.ค. 2561 13:36
สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.พ. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ม.ค. 2561 11:02
Editdate : 24 ม.ค. 2561 11:02
คณะทำงานพัฒนาการดูแลพัฒนาการดูแลเด็ก 0-5 ปี
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน CORE team
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.พ. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 31 ม.ค. 2561 13:50
Editdate : 31 ม.ค. 2561 13:50
สอบทักษะพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.พ. 2561
09:00 - 12:00 น.

Registered : 5 ก.พ. 2561 09:21
Editdate : 5 ก.พ. 2561 09:21
ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-895-2638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.พ. 2561
13:30 - 16:30 น.

Registered : 17 ม.ค. 2561 13:08
Editdate : 17 ม.ค. 2561 13:08
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.พ. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 ก.พ. 2561 19:20
Editdate : 3 ก.พ. 2561 19:20
นิเทศงานคปสอ.เมืองฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คปสอ.เมืองฯ ,ทีมนิเทศ สสจ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ก.พ. 2561
13:00 - 15:00 น.

Registered : 6 ก.พ. 2561 10:25
Editdate : 6 ก.พ. 2561 10:25
การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คภส อนว บริหาร ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.พ. 2561
13:30 - 16:30 น.

Registered : 15 ม.ค. 2561 13:39
Editdate : 15 ม.ค. 2561 13:39
VDO Conference พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายจากอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.พ. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 ม.ค. 2561 14:13
Editdate : 17 ม.ค. 2561 11:29
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ลูกจ้างประจำ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ก.พ. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 13 ก.พ. 2561 10:26
Editdate : 13 ก.พ. 2561 10:26
ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ happy money
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ก.พ. 2561
09:00 - 10:00 น.

Registered : 13 ก.พ. 2561 16:23
Editdate : 13 ก.พ. 2561 16:23
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ลูกจ้างประจำ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.พ. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 25 ม.ค. 2561 10:30
Editdate : 25 ม.ค. 2561 10:30
คณะทำงานขับเคลื่อน พรบ.ตั้งครรภ์ในวัยวัยรุ่น
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน ตามคำสั่ง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.พ. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 14 ก.พ. 2561 09:30
Editdate : 14 ก.พ. 2561 09:30
Vdo Conference เวชปฏิบัติเเผนไทยว่าด้วยโรคสตรี(ยาในบัญชียาหลักเเห่งชาติ)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.พ. 2561
15:00 - 16:30 น.

Registered : 15 ก.พ. 2561 09:35
Editdate : 15 ก.พ. 2561 09:35
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.พ. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.พ. 2561 14:04
Editdate : 8 ก.พ. 2561 14:06
การเบิกจ่ายเงินฉ11/12
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน ฉ11/12
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.พ. 2561
09:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ก.พ. 2561 13:48
Editdate : 13 ก.พ. 2561 14:02
การจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพช./สสอ.เมือง,ลับแล,ท่าปลา/นักบัญชี รพช.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางนภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จัด055411439
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.พ. 2561
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2561 16:45
Editdate : 15 ก.พ. 2561 16:45
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะจากจังหวัดตาก
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.พ. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ก.พ. 2561 09:27
Editdate : 6 ก.พ. 2561 09:27
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี รพ. พัสดุ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.พ. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 ก.พ. 2561 15:52
Editdate : 7 ก.พ. 2561 15:53
ประชุมติดตาม pmqa เขต2
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน pmqa เขต2
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ก.ยุทธ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.พ. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 15 ก.พ. 2561 10:00
Editdate : 15 ก.พ. 2561 10:12
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ สสจ.อต.
สถานที่จัด ห้องประชุม สันทนาการ ชั้น 1 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง งานคร. ผู้บริหารฯ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด งานควบคุมโรค วัณโรค สสจ.อต.
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 112
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.พ. 2561
09:00 - 12:00 น.

Registered : 16 ก.พ. 2561 11:09
Editdate : 16 ก.พ. 2561 11:24
แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและเอดส์ และการจัดบูธ 100 สธ.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นและเอดส์/รพ.อต./คปสอ.ตรอน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.พ. 2561
14:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ก.พ. 2561 15:14
Editdate : 16 ก.พ. 2561 15:14
ประชุมเตรียมการจัดกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ.ทุกแห่ง ,สสอ.ทุกแห่ง ,ผอ.วพบ.อต.หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตฯ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.พ. 2561
08:30 - 16:00 น.

Registered : 1 ก.พ. 2561 13:27
Editdate : 16 ก.พ. 2561 11:18
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.พ. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 8 ก.พ. 2561 12:10
Editdate : 8 ก.พ. 2561 12:10
พิจารณาผลเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการใน สสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานและผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ก.พ. 2561
11:00 - 12:00 น.

Registered : 18 ก.พ. 2561 16:55
Editdate : 18 ก.พ. 2561 16:55
ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถบุคคล
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ก.พ. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 5 ก.พ. 2561 15:52
Editdate : 5 ก.พ. 2561 15:52
ประชุมคณะทำงาน pmqa หมวด6 จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน จากหัวหน้าส่วนราชการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ก.ยุทธ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.พ. 2561
08:30 - 16:00 น.

Registered : 14 ก.พ. 2561 10:12
Editdate : 14 ก.พ. 2561 10:12
ประชุมจัดทำสัญญาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ด้านเอดส์ และองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายศรัณยู แก้วสุวรรณ
เบอร์โทรผู้จัด0900564428
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.พ. 2561
11:00 - 12:00 น.

Registered : 18 ก.พ. 2561 17:05
Editdate : 18 ก.พ. 2561 17:05
พิจารณาประเมินความรู้ ความสามารถ บุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.พ. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 19 ก.พ. 2561 13:53
Editdate : 19 ก.พ. 2561 13:53
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานตามคำสั่ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 ต.ค. 2560 15:34
Editdate : 19 ต.ค. 2560 15:34
ประชุมติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปี 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 26 ม.ค. 2561 11:32
Editdate : 26 ม.ค. 2561 11:45
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 8 ก.พ. 2561 12:12
Editdate : 8 ก.พ. 2561 12:12
พิจารณาผลเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.โรงพยาบาลทุกแห่ง และสสอ.ทุกแห่ง หัวหน้างาน สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 8 ก.พ. 2561 12:20
Editdate : 8 ก.พ. 2561 12:20
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.โรงพยาบาลชุมชน สสอ. ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.อต
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 14 ก.พ. 2561 09:31
Editdate : 14 ก.พ. 2561 09:31
Vdo Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 2/2561
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2561
09:00 - 12:00 น.

Registered : 14 ก.พ. 2561 09:32
Editdate : 14 ก.พ. 2561 09:49
Vdo Conference การดำเนินงานการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กองเศรษฐกิจสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ก.พ. 2561
07:00 - 19:30 น.

Registered : 20 ก.พ. 2561 16:22
Editdate : 20 ก.พ. 2561 16:22
ตรวจสถานพยาบาลประจำปี
สถานที่จัด สถานพยาบาล สาขาเวชกรรม
กลุ่มเป้าหมาย สถานพยาบาล สาขาเวชกรรม
เป้าหมาย คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.พ. 2561
07:00 - 19:30 น.

Registered : 20 ก.พ. 2561 16:23
Editdate : 20 ก.พ. 2561 16:23
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี
สถานที่จัด สถานพยาบาล สาขาเทคนิคการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย สถานพยาบาล สาขาเทคนิคการแพทย์
เป้าหมาย ๑๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.พ. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.พ. 2561 11:00
Editdate : 8 ก.พ. 2561 11:00
ประชุมCoreteam LTC
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ LTC
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด อรรถโกวิท ใจดี
เบอร์โทรผู้จัด306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.พ. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ก.พ. 2561 15:05
Editdate : 16 ก.พ. 2561 15:05
เชิญมาให้ถ้อยคำฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นานิรันดร์ คงยอด และผู้ประกอบการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรัยดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.พ. 2561
09:00 - 12:00 น.

Registered : 20 ก.พ. 2561 14:21
Editdate : 20 ก.พ. 2561 14:21
การจัดทำแผนคำของบลงทุนปี 2563
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพศ./รพช./สสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.พ. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ม.ค. 2561 15:40
Editdate : 30 ม.ค. 2561 15:40
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี รพ.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.พ. 2561
08:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.พ. 2561 14:22
Editdate : 8 ก.พ. 2561 14:22
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ
เบอร์โทรผู้จัด095 481 7233
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ก.พ. 2561
07:00 - 19:30 น.

Registered : 20 ก.พ. 2561 16:44
Editdate : 20 ก.พ. 2561 16:44
ตรวจแนะนำร้านนวดให้มายื่นขออนุญาต
สถานที่จัด สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เป้าหมาย คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.พ. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ต.ค. 2560 08:56
Editdate : 2 ต.ค. 2560 08:56
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.พ. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ต.ค. 2560 09:09
Editdate : 2 ต.ค. 2560 09:12
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.).
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.พ. 2561
07:00 - 19:30 น.

Registered : 20 ก.พ. 2561 16:45
Editdate : 20 ก.พ. 2561 16:45
ตรวจแนะนำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สถานที่จัด สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เป้าหมาย คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ก.พ. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.พ. 2561 15:17
Editdate : 21 ก.พ. 2561 15:17
ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สถานที่จัด ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติ, ครูอนามัยโรงเรียน, ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด อำเภอ
เป้าหมาย 67 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097 - 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มี.ค. 2561 - 15 ก.พ. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.พ. 2561 09:26
Editdate : 21 ก.พ. 2561 09:26
ประชุมคณะทำงานติดตาม กำกับ ประเมินผลงานยาเสพติด
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ สสอ./รพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายจรูญ เทพจันทร์
เบอร์โทรผู้จัด08-2228-9898
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กุมภาพันธ์ 2561
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0006965


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am