ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ก.ย. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ก.ย. 2557 12:38
Editdate : 1 ก.ย. 2557 12:39
ประชุมพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัด สสจ.อุตรดิตถ์ รอบ 2 (1 ตุลาคม 57)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ส.ค. 2557 13:28
Editdate : 18 ส.ค. 2557 13:28
ประชุมพิจารณาจัดลำดับปัญหาสาธารณสุข เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหารฯ รอง 4 ท่าน , หัวหน้ากลุ่มงาน , สสอ.ทุกแห่ง, รพ.ทุกแห่ง ,ตัวแทน รพ.สต.
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ก.ย. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 22 ส.ค. 2557 13:30
Editdate : 22 ส.ค. 2557 13:30
ประชุมรับรองผลการเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2557
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ก.ย. 2557
08:00 - 09:00 น.

Registered : 1 ก.ย. 2557 12:40
Editdate : 1 ก.ย. 2557 12:40
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ก.ย. 2557 - 4 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ส.ค. 2557 11:41
Editdate : 1 ก.ย. 2557 14:09
โครงการจัดอบรมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสารบรรณ สาสุข
สถานที่จัด Convention Hall รพ.อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ รพศ. รพช. รพ.ค่ายฯ สสอ. ทุกแห่ง
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด บริหารทั่วไป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.ย. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 29 ส.ค. 2557 15:06
Editdate : 5 ก.ย. 2557 08:46
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) และทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO)
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ก.ย. 2557
09:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ย. 2557 15:56
Editdate : 3 ก.ย. 2557 15:56
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ย. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 10:04
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 10:04
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต./รองฯ นพ.สสจ.อต./หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ส.ค. 2557 13:35
Editdate : 18 ส.ค. 2557 15:03
ประชุมระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏบัต้ิการประจำปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหาร, รอง 4 ท่าน , หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ส.ค. 2557 18:08
Editdate : 27 ส.ค. 2557 18:08
ประชุมอีโบลา
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลIC ,ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคในโรงพยาบาล, สสอ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล,เจ้าหน้าทีห้องLAB
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด งานควบคุมโรค
เบอร์โทรผู้จัด113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ก.ย. 2557 06:48
Editdate : 6 ก.ย. 2557 06:48
สอบข้อเขียนเพื่อเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคุมสอบฯ,ผู้เข้าสอบ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.ย. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 6 ส.ค. 2557 10:22
Editdate : 6 ส.ค. 2557 10:22
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้สมัคร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.ย. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 11:20
Editdate : 2 ก.ย. 2557 10:50
MCH Board
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมMCH Boardระดับจังหวัด
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ย. 2557
08:30 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ย. 2557 16:26
Editdate : 9 ก.ย. 2557 14:29
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการประเภท คปสอ.ดีเด่น/ประเภทวิชาการ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-8952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.ย. 2557 - 16 ก.ย. 2557
08:30 - 16:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2557 09:22
Editdate : 12 ก.ย. 2557 09:22
ประชุมของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร, จนท.ของกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.ย. 2557
09:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ย. 2557 16:50
Editdate : 3 ก.ย. 2557 16:50
ประชุมคณะทำงานประชุมวิชาการสาธารณสุขประจำปี 2557
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-8952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ก.ย. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 15 ก.ย. 2557 09:38
Editdate : 15 ก.ย. 2557 09:45
ประชุมคณะอนุกรรมการ อปสจ.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ อปสจ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ก.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ส.ค. 2557 13:37
Editdate : 12 ก.ย. 2557 09:18
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหาร, รอง 4 ท่าน , หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกกลุ่มงาน, อำเภอ
เป้าหมาย 140 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ก.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ส.ค. 2557 12:21
Editdate : 12 ก.ย. 2557 09:18
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558 จังหวัดร่วมกับอำเภอ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหาร, รอง 4 ท่าน , หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกกลุ่มงาน, อำเภอ
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ก.ย. 2557 - 19 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ส.ค. 2557 14:10
Editdate : 12 ก.ย. 2557 09:19
ประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558ระดับจังหวัดร่วมอำเภอ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหาร, รอง 4 ท่าน , หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกกลุ่มงาน, อำเภอ
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.ย. 2557
08:30 - 12:00 น.

Registered : 15 ก.ย. 2557 16:37
Editdate : 15 ก.ย. 2557 16:37
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ฯ ครั้งที่ 4/2557
สถานที่จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 3
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ส.ค. 2557 11:29
Editdate : 28 ส.ค. 2557 11:29
ประชุมประสานแผนงานทันตบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ชั้น 3
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055-411-439 ต่อ 310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ก.ย. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 10:20
Editdate : 19 มิ.ย. 2557 10:20
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต./รองฯ นพ.สสจ.อต./หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 ส.ค. 2557 15:24
Editdate : 27 ส.ค. 2557 15:24
ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานเอดส์ชายรักชาย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด งานเอดส์ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 ก.ย. 2557 16:00
Editdate : 1 ก.ย. 2557 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการ อปสจ.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ อปสจ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ส.ค. 2557 15:42
Editdate : 12 ก.ย. 2557 10:48
การบริหารจัดการความขัดแย้งจากการร้องเรียนการฟ้องร้องโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธี
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับรับคำร้องเรียน
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.ย. 2557
08:30 - 12:00 น.

Registered : 5 ก.ย. 2557 16:28
Editdate : 12 ก.ย. 2557 16:01
ประชุมพิจารณาพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการ กรณีการตามจ่ายเงินop refer /ค่า lab/เงินเหมาจ่ายรายหัวปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ย. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 7 ส.ค. 2557 10:20
Editdate : 27 ส.ค. 2557 14:47
ข้อมูลงานอนามัยแม่และเดด็ก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ย. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 1 ก.ย. 2557 11:38
Editdate : 1 ก.ย. 2557 11:38
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าฝ่ายบริหารและนักบัญชี/ผู้เกี่ยวข้องการจัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 11 ก.ย. 2557 10:49
Editdate : 11 ก.ย. 2557 10:49
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการ เกณฑ์จริยธรรม และการส่งเสริมการขาย ในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
สถานที่จัด ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ. หน.เภสัช หน.ทันตะ หน.แล็บ หน.เอ๊กซเรย์ หน.ฝ่ายบริหาร ผู้ที่ทำการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา สสอ.
เป้าหมาย 90 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภญ.พิชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 109
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 มิ.ย. 2557 11:16
Editdate : 12 ก.ย. 2557 10:44
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย, จพ.แพทย์แผนไทย,ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติแผนไทยในหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ก.ย. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 12 ก.ย. 2557 09:09
Editdate : 12 ก.ย. 2557 09:39
คณะทำงานพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด0819625409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กันยายน 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0028369


Last modified Friday, 01st August, 2014 @ 04:27pm