ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
3 เม.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 21 ก.พ. 2560 14:39
Editdate : 4 มี.ค. 2560 13:12
ประชุมคณะกรรมการMCH Board
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการMCH Board
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุมงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439ต่อ307
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2560
13:30 - 16:30 น.

Registered : 31 มี.ค. 2560 14:43
Editdate : 31 มี.ค. 2560 14:43
ประชุมจัดแผน 20 สสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. รองฯ หน.กลุ่มงาน หน.cluster ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 เม.ย. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 10 มี.ค. 2560 14:54
Editdate : 10 มี.ค. 2560 14:54
ประชุมคณะกรรมการ ม.41
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ ม.41
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 เม.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 30 มี.ค. 2560 13:57
Editdate : 31 มี.ค. 2560 11:23
Vdo Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สารสนเทศสาธารณภัย
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักสาธารณสุขฉุกฉิน
เบอร์โทรผู้จัด02 590 1967
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 เม.ย. 2560
08:30 - 14:30 น.

Registered : 3 เม.ย. 2560 13:25
Editdate : 4 เม.ย. 2560 08:23
ประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานและรองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด หน.วิศณุ
เบอร์โทรผู้จัด0877375911
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 เม.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2559 11:31
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 11:31
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 เม.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 28 มี.ค. 2560 08:53
Editdate : 28 มี.ค. 2560 11:21
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 เม.ย. 2560
08:30 - 12:30 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 09:40
Editdate : 5 เม.ย. 2560 09:40
ประชุมทีมงานจัดทำร่างแผน 20 ปี สสจ.อต. ยุทธ์5
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รอง.บริหาร คร. ยุทธ์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 เม.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2560 16:38
Editdate : 1 มี.ค. 2560 16:38
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ครั้งที่ ๑
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการศูนย์บริหารกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
เป้าหมาย ๒๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 เม.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 28 ก.พ. 2560 10:28
Editdate : 28 ก.พ. 2560 10:28
ประชุมชี้แจงการให้วัคซีน HPV นักเรียนหญิงป5
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ/รพ ทุกแห่ง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด สคร2ร่วมกับคร
เบอร์โทรผู้จัด055 411439ต่อ 116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 เม.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 09:32
Editdate : 5 เม.ย. 2560 09:33
กำหนดส่งแผน 20 ปี และนำเสนอเบื้องต้น ทีละยุทธ์ พร้อมรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อทำ ปร.4-ปร.5
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงาน/คณะทำงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 เม.ย. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 14:05
Editdate : 5 เม.ย. 2560 14:05
จัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเหล้า สสอ.และรพช/รพศ ทุกแห่ง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 เม.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 19:24
Editdate : 5 เม.ย. 2560 19:24
กำหนดส่งแผน 20 ปี และนำเสนอเบื้องต้น ทีละยุทธ์ พร้อมรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อทำ ปร.4-ปร.5
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงาน/คณะทำงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.พ. 2560 11:08
Editdate : 21 ก.พ. 2560 11:08
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 14 มี.ค. 2560 15:56
Editdate : 14 มี.ค. 2560 15:56
วิทยากรอบรมการจัดการอุบัติภัยหมู่
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 31 มี.ค. 2560 11:03
Editdate : 31 มี.ค. 2560 11:03
Vdo Conference การเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ครั้งที่ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. และ เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2560
08:00 - 16:30 น.

Registered : 2 เม.ย. 2560 11:27
Editdate : 4 เม.ย. 2560 16:19
ประชุมสถานการณ์อัตรากำลังและจัดสรรนักเรียนทุน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 4 เม.ย. 2560 10:00
Editdate : 4 เม.ย. 2560 10:00
ประชุมสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 เม.ย. 2560 17:47
Editdate : 7 เม.ย. 2560 17:47
กำหนดส่งแผน 20 ปี และนำเสนอเบื้องต้น ทีละยุทธ์ พร้อมรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อทำ ปร.4-ปร.5
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงาน/คณะทำงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 เม.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 มี.ค. 2560 16:17
Editdate : 6 มี.ค. 2560 16:17
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่บุคลากรในสสจ.อต
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด จุติพร,วรุฒ
เบอร์โทรผู้จัด0954156901
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 เม.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ต.ค. 2559 13:11
Editdate : 7 ต.ค. 2559 13:11
VDO Conference (ศูนย์แพทย์) กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 เม.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2559 11:32
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 11:32
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 เม.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มี.ค. 2560 11:41
Editdate : 16 มี.ค. 2560 11:41
ประชุมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 เม.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 21 มี.ค. 2560 18:33
Editdate : 21 มี.ค. 2560 18:33
ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 18 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 เม.ย. 2560
14:00 - 16:00 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 11:40
Editdate : 10 เม.ย. 2560 09:55
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.จริยธรรมทางการวิจัย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 เม.ย. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 2 เม.ย. 2560 11:26
Editdate : 2 เม.ย. 2560 11:26
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.รพ.บ้านโคก
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 เม.ย. 2560
15:00 - 16:30 น.

Registered : 12 เม.ย. 2560 08:55
Editdate : 17 เม.ย. 2560 12:01
ประชุมเลขา ผช.เลขา service plan จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เลขา ผช.เลขา service plan จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ก.ยุทธ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 เม.ย. 2560
09:30 - 12:30 น.

Registered : 17 เม.ย. 2560 12:04
Editdate : 17 เม.ย. 2560 12:04
ประชุมทีมงานจัดทำร่างแผน 20 ปี สสจ.อต.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ีทีมงาน 15 คน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ก.ยุทธ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 เม.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2559 11:33
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 11:33
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 เม.ย. 2560
09:00 - 12:30 น.

Registered : 15 มี.ค. 2560 14:58
Editdate : 31 มี.ค. 2560 11:08
VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 4/2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. และ เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 เม.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 31 มี.ค. 2560 11:21
Editdate : 31 มี.ค. 2560 11:21
Vdo Conference ประชุมเรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ผู้ประสานงาาน ชนัฐชิดา สมสุข
เบอร์โทรผู้จัด02-5904420 025904424
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 เม.ย. 2560
13:30 - 16:30 น.

Registered : 10 เม.ย. 2560 09:54
Editdate : 10 เม.ย. 2560 09:56
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.จริยธรรมวิจัย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นส.สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 เม.ย. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2559 11:05
Editdate : 21 ธ.ค. 2559 11:05
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 เม.ย. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 7 เม.ย. 2560 10:37
Editdate : 7 เม.ย. 2560 10:37
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำเดือน เมษายน 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒน์ฯ ชั้น 3
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน โรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 เม.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ก.พ. 2560 12:15
Editdate : 24 ก.พ. 2560 12:15
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 เม.ย. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 19 เม.ย. 2560 09:19
Editdate : 19 เม.ย. 2560 09:19
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 เม.ย. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 20 เม.ย. 2560 20:38
Editdate : 20 เม.ย. 2560 20:39
Vdo Conference กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัดผู้ประสานงาน นายสรศักดิ์ ฮับซัน โทร 025901979
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 เม.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 14 มี.ค. 2560 10:18
Editdate : 14 มี.ค. 2560 10:18
กำหนดเครื่องมือติดตามกำกับแผนทางการเงิน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพศ/รพช/สสอ/รพ.สต.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 เม.ย. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 09:48
Editdate : 5 เม.ย. 2560 09:48
สรุปการนิเทศติดตามservice plan สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติดและการปรึกษาหารือการดำเนินงานฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการservice plan สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด ปรานีมาทำมา และปิยภาสน์ อุทัย
เบอร์โทรผู้จัดโทร 0895634255และ โทร 0818862753
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 เม.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 14 มี.ค. 2560 10:21
Editdate : 14 มี.ค. 2560 10:21
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลังฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี รพศ./รพช.ทุกแห่ง/นักจัดการฯ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 เม.ย. 2560
08:00 - 13:00 น.

Registered : 10 เม.ย. 2560 13:16
Editdate : 10 เม.ย. 2560 13:16
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุยภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 เม.ย. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2559 11:33
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 11:33
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 เม.ย. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 4 เม.ย. 2560 14:25
Editdate : 4 เม.ย. 2560 14:25
ถอดบทเรียนกระบวนการ MI
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สธ รพ./รพ.สต.
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด0935965145
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 เม.ย. 2560
14:00 - 16:30 น.

Registered : 19 เม.ย. 2560 11:00
Editdate : 19 เม.ย. 2560 11:00
ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.คภส.
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภญ.ภัทรนัน ไทยดี
เบอร์โทรผู้จัด109
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 เม.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 21 เม.ย. 2560 08:23
Editdate : 21 เม.ย. 2560 08:23
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 เม.ย. 2560
08:00 - 16:30 น.

Registered : 7 มี.ค. 2560 11:04
Editdate : 7 มี.ค. 2560 11:04
ประชุมแพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานสาธารณสุขแผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
เบอร์โทรผู้จัด0998634415
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 เม.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2560 10:13
Editdate : 15 ก.พ. 2560 10:13
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.กวป
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 เม.ย. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 13:02
Editdate : 5 เม.ย. 2560 13:21
ประชุม กวป..
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2560 - 19 เม.ย. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 7 เม.ย. 2560 10:41
Editdate : 7 เม.ย. 2560 10:41
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน โรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
เมษายน 2560
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0004218


Last modified Thursday, 26th January, 2017 @ 06:51pm