ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
2 พ.ค. 2559
09:30 - 16:30 น.

Registered : 31 มี.ค. 2559 14:09
Editdate : 31 มี.ค. 2559 14:09
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 4 เม.ย. 2559 13:59
Editdate : 4 เม.ย. 2559 14:04
อบรม ครู ค ในการตรวจวัดสายตาเด็กชั้น ป.1 สพฐ.อต.เขต1
สถานที่จัด ห้องประชุม สพฐ.อต.เขต 1
กลุ่มเป้าหมาย ครูอนามัยหรือครูประจำชั้น ป.1(เขต1) และ สสอ./รพ.สต.
เป้าหมาย 200 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0957710008
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 พ.ค. 2559
08:30 - 16:00 น.

Registered : 8 เม.ย. 2559 17:12
Editdate : 18 เม.ย. 2559 17:34
ประชุมพิจารณารายละเอียดแผนงบลงทุน ระยะ 5 ปี(2561-2565)จ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหาร, รอง 4 ท่าน , สสอ.ทุกแห่ง, ผอ.รพ.ทุกแห่ง,หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 พ.ค. 2559 - 4 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 25 มี.ค. 2559 15:20
Editdate : 25 มี.ค. 2559 15:20
ประชุมคณะกรรมการ ม.41
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ ม.41
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 พ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 2 พ.ค. 2559 11:56
Editdate : 2 พ.ค. 2559 11:56
ประชุมบุคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.อต
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 พ.ค. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 29 เม.ย. 2559 13:34
Editdate : 3 พ.ค. 2559 09:49
ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน รองฯ นพ.สสจ.อต.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 พ.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ค. 2559 11:47
Editdate : 3 พ.ค. 2559 11:47
Service Plan
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง service plan
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 พ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 3 พ.ค. 2559 16:50
Editdate : 3 พ.ค. 2559 16:50
Bright Spot การบาดเจ็บทางถนน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ขอเชิญ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท. ทุกแห่งและผู้เกี่ยวข้อ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นิตยา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 26 เม.ย. 2559 17:25
Editdate : 26 เม.ย. 2559 17:25
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ จ.อุตรดิตถ์ ปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผูู้้บริหาร, รอง 2 ท่าน ,ผอ.รพ, สสอ.ทุกแห่ง , หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 เม.ย. 2559 10:02
Editdate : 27 เม.ย. 2559 10:02
การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวกัญญา บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 304-305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 เม.ย. 2559 11:44
Editdate : 11 เม.ย. 2559 11:44
ประชุมคณะกรรมการ service plan สาขาการแพทย์แผนไทย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย, ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย,คณะกรรมการservice plan สาขาการแพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 212
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 25 เม.ย. 2559 09:53
Editdate : 25 เม.ย. 2559 09:53
สรุปผลการประเมินผลงานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ค. 2559
09:30 - 12:00 น.

Registered : 3 พ.ค. 2559 16:29
Editdate : 3 พ.ค. 2559 16:29
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2558 15:38
Editdate : 15 ธ.ค. 2558 15:38
VDO Conference กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 เม.ย. 2559 15:51
Editdate : 6 เม.ย. 2559 15:52
การโฆษณาอาหารและยาที่ปลอดภัย
สถานที่จัด ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย สถานีวิทยุ จนท.สธ. ภาคประชาชน
เป้าหมาย 115 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภก.กิติศักดิ์ อ่อนปาน
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 18 เม.ย. 2559 09:35
Editdate : 4 พ.ค. 2559 14:01
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 28 เม.ย. 2559 09:58
Editdate : 28 เม.ย. 2559 09:58
ประชุมการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานบริจาคโลหิต
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2559
10:00 - 12:00 น.

Registered : 29 เม.ย. 2559 09:01
Editdate : 29 เม.ย. 2559 09:01
ติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพช ,หัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2559
08:00 - 12:00 น.

Registered : 10 พ.ค. 2559 09:28
Editdate : 10 พ.ค. 2559 09:29
แนวทางการ การโครงการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบ การออกหน่วยทันตกรรมถิ่นธุรกันดาร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิ พอ.สว
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 11 พ.ค. 2559 12:05
Editdate : 11 พ.ค. 2559 12:05
ประชุมพิจารณาสรุปแผนงบลงทุนระยะ 5 ปี จ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ,รองผอ.รพอต., ผอ.รพ.ลับแล,กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 มี.ค. 2559 15:09
Editdate : 18 เม.ย. 2559 10:31
ประชุมคณะทำงานงานปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2559
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-8952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 พ.ค. 2559
08:30 - 16:00 น.

Registered : 28 เม.ย. 2559 09:54
Editdate : 28 เม.ย. 2559 09:56
การประกวดคนดีศรีสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคนดีศรีสาธารณสุข
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด น.ส.กัญญา บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 4 พ.ค. 2559 15:03
Editdate : 4 พ.ค. 2559 15:03
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 5 ส ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ 5 ส. สสจ.อต
เป้าหมาย 27 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายพิศิษฐ์ พวงนาค
เบอร์โทรผู้จัด0830702169
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ค. 2559
08:00 - 16:30 น.

Registered : 18 มี.ค. 2559 14:19
Editdate : 18 มี.ค. 2559 14:19
ประชุมเภสัชกรระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2559
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ทุกแห่ง จนท.คภส. และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 4 เม.ย. 2559 14:03
Editdate : 4 เม.ย. 2559 14:03
อบรมครู ค ในการตรวจวัดสายตาเด็กชั้น ป.1 สพฐ.อต.เขต2
สถานที่จัด ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
กลุ่มเป้าหมาย ครูอนามัยหรือครูประจำชั้น ป.1 (เขต 2) และ สสอ./รพ.สต.
เป้าหมาย 110 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0957710008
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 21 เม.ย. 2559 11:17
Editdate : 21 เม.ย. 2559 11:17
ประชุมวิชาการร้านยา
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาในจังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภก.กิติศักดิ์ อ่อนปาน
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ค. 2559
10:00 - 12:00 น.

Registered : 11 พ.ค. 2559 19:39
Editdate : 11 พ.ค. 2559 19:39
ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดประจำปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ สสอ./รพช.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นงนุช ทองคำนุช กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด0869790949
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 12 พ.ค. 2559 15:27
Editdate : 12 พ.ค. 2559 15:27
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีระชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด0979247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 11 ก.พ. 2559 10:49
Editdate : 11 ก.พ. 2559 10:49
VDO Conference การจัดการปัญหาขยะ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2559
09:30 - 16:30 น.

Registered : 31 มี.ค. 2559 14:10
Editdate : 15 พ.ค. 2559 15:46
บอร์ดรูม(เช้า), ประชุมติดตามเบิกจ่ายงบ อำเภอ ปี2559(บ่าย)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 2 พ.ค. 2559 09:40
Editdate : 2 พ.ค. 2559 09:40
ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง CFO
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 10 พ.ค. 2559 15:35
Editdate : 10 พ.ค. 2559 15:35
คณะกรรมการ CFO
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ CFO
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 11 พ.ค. 2559 11:14
Editdate : 11 พ.ค. 2559 11:14
การบังคับใช้กฏหมายที่สำคัญ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สสอ./รพ./สสจ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายกฤษณ์ จันทร์เส็ง
เบอร์โทรผู้จัด081-5323661
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 13 พ.ค. 2559 13:28
Editdate : 13 พ.ค. 2559 13:28
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 พ.ค. 2559 13:33
Editdate : 13 พ.ค. 2559 15:24
ประชุมพยาบาลวิชาชีพจบใหม่
สถานที่จัด ห้องประชุมสักใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพจบใหม่
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ค. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 1 เม.ย. 2559 16:20
Editdate : 1 เม.ย. 2559 16:20
คัดเลือกบทละคร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ค. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 17 พ.ค. 2559 08:07
Editdate : 17 พ.ค. 2559 08:07
นักเรียนทุนเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนทุนจบใหม่ปี 2559
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด124
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 17 พ.ค. 2559 09:11
Editdate : 17 พ.ค. 2559 09:11
ประชุมพิจารณาการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 มี.ค. 2559 15:24
Editdate : 2 พ.ค. 2559 11:02
ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ึนางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 พ.ค. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 1 เม.ย. 2559 16:21
Editdate : 1 เม.ย. 2559 16:21
ประชุมคณะทำงานเตรียมการประกวดละครเวที
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 พ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 12 พ.ค. 2559 18:02
Editdate : 12 พ.ค. 2559 18:02
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.พ. 2559 16:32
Editdate : 6 พ.ค. 2559 17:14
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ,รองฯนพ.สสจ., ผอ.รพ.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง , หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานแผนงาน กลุ่มงานยุทธ์ฯ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 1 เม.ย. 2559 16:23
Editdate : 1 เม.ย. 2559 16:23
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดละครเวที
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 19 เม.ย. 2559 23:54
Editdate : 20 เม.ย. 2559 09:02
VDO Conference ระบบข้อมูล HDC Clound กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 จะ Freeze ข้อมูล วันที่ 12/5/2559
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯด้านข้อมูล จนท.IT/ข้อมูล ของทุกกลุ่มงานที่ใช้ข้อมูลจากระบบ HDC 43 แฟ้ม (มีติดตาม วัคซีน OPV3 เพื่อให้100%ทั้งประเทศ)
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มยุทธฯ(Freeze หมายถึงวันตัดข้อมูลของกระทรวงฯ)
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 315,317
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 18 พ.ค. 2559 08:50
Editdate : 18 พ.ค. 2559 08:50
ประชุมเตรียมรับการตรวจ สตง.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ. สสอ.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 พ.ค. 2559
09:30 - 16:30 น.

Registered : 31 มี.ค. 2559 14:11
Editdate : 31 มี.ค. 2559 14:11
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 พ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 21 เม.ย. 2559 16:05
Editdate : 21 เม.ย. 2559 16:05
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมศูนย์พึ่งได้
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้ และ
เป้าหมาย 18 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางสาวปรานี มาทำมา
เบอร์โทรผู้จัด0895634255
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 พ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 12 พ.ค. 2559 15:28
Editdate : 12 พ.ค. 2559 15:28
คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวกัญญา บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด0819722674
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 พ.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 17 พ.ค. 2559 16:14
Editdate : 17 พ.ค. 2559 16:14
ตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่าย งบ สปสช. ของ สตง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สตง.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 18 พ.ค. 2559 15:54
Editdate : 18 พ.ค. 2559 15:54
ประชุมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอ ตรอน และอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, รพ.น้ำปาด, รพ.ตรอน และสาธารณสุขอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 มี.ค. 2559 15:22
Editdate : 4 พ.ค. 2559 10:29
ประชุมคณะทำงานและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด จารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 เม.ย. 2559 14:27
Editdate : 25 เม.ย. 2559 14:27
ประชุมพัฒนาการจัดเก็บข้อมุลต่างด้าว
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลประจำ รพ.ทุกแห่งๆละ 1 คน,สสอ.ทุกแห่งๆละ1 คน,ตัวแทน รพ.สต.,กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในสสจ.
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 13 พ.ค. 2559 15:58
Editdate : 13 พ.ค. 2559 15:58
พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านวังแดง หมู่ 2 ตำบลวังแดง และสถานีอนามัยบ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดารา
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ค. 2559
09:30 - 16:30 น.

Registered : 19 พ.ค. 2559 10:33
Editdate : 19 พ.ค. 2559 10:33
ดำเนินการ ITA
สถานที่จัด ห้องประชุมทันตสาธารณสุข ชั้น 3
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ค. 2559
08:30 - 16:00 น.

Registered : 11 เม.ย. 2559 10:52
Editdate : 26 เม.ย. 2559 11:33
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 2/2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและจพ.สธ.แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 19 เม.ย. 2559 13:57
Editdate : 19 เม.ย. 2559 13:57
ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเงิน การคลัง การบันทึกบัญชีของหน่วยงานในสังกัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 16 พ.ค. 2559 09:37
Editdate : 16 พ.ค. 2559 13:57
เตรียมความพร้อมการนิเทศงาน คปสอ. ผสมผสานประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานผู้นิเทศ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 16 พ.ค. 2559 09:40
Editdate : 16 พ.ค. 2559 13:58
เตรียมความพร้อมการนิเทศงาน คปสอ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานผู้นิเทศ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ค. 2559 - 17 พ.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 29 มี.ค. 2559 12:21
Editdate : 29 มี.ค. 2559 12:21
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 11 พ.ค. 2559 10:14
Editdate : 17 พ.ค. 2559 11:20
ค่าตอบแทน
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพช., สสอ., คณะกรรมการค่าตอบแทน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 พ.ค. 2559 10:58
Editdate : 11 พ.ค. 2559 10:58
ประชุมงานตอบโต้ภัยพิบัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 303
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ค. 2559
14:00 - 16:30 น.

Registered : 16 พ.ค. 2559 13:40
Editdate : 16 พ.ค. 2559 13:40
ประชุมเจ้าหน้าที่ สสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 110 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด124
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ค. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 16 พ.ค. 2559 13:48
Editdate : 16 พ.ค. 2559 14:00
เลือกสถานที่นักเรียนทุนสายงานพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและนักเรียนทุนพยาบาลวิชาชีพ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด124
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 พ.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 16 พ.ค. 2559 16:10
Editdate : 16 พ.ค. 2559 16:10
ประชุมการตามจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตามจ่ายสิทธิต่างด้าว
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.รพ.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 พ.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2558 14:16
Editdate : 13 ต.ค. 2558 14:16
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ. และประธาน อสม.จังหวัด/อำเภอ
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 พ.ค. 2559
09:30 - 16:30 น.

Registered : 31 มี.ค. 2559 14:12
Editdate : 31 มี.ค. 2559 14:12
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 พ.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 10 พ.ค. 2559 15:04
Editdate : 10 พ.ค. 2559 15:04
บูรณาการท้องซ้ำ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานบูรณาการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 13 พ.ค. 2559 14:28
Editdate : 13 พ.ค. 2559 14:28
ประชุมคณะกรรมการบริจาคโลหิตอำเภอ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ึคณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 พ.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2558 10:06
Editdate : 28 ธ.ค. 2558 10:06
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอก.รพศ/รพท./คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 พ.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 18 พ.ค. 2559 09:00
Editdate : 18 พ.ค. 2559 09:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
พฤษภาคม 2559
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0001179


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am