ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ก.พ. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2558 17:14
Editdate : 21 ธ.ค. 2558 17:15
รายงานตัวและทำสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พกส.ผู้ผ่านการสอบฯ
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุมงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316,204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.พ. 2559 - 5 ก.พ. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2558 14:20
Editdate : 5 ม.ค. 2559 13:43
นิเทศงานผสมผสาน คปสอ. ครั้งที่ 1/2559
สถานที่จัด ตามที่ คปสอ.กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานผู้นิเทศ และผู้รับนิเทศ คปสอ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ชาญญรงค์ ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.พ. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 2 ก.พ. 2559 13:21
Editdate : 2 ก.พ. 2559 13:21
สรุปผลการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สมเด็จพระเทพฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด อภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ก.พ. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 3 ก.พ. 2559 17:11
Editdate : 3 ก.พ. 2559 17:11
ประชุมเตรียมการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 , 2561
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , ผอ.รพ.ทุกแห่ง , สสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.พ. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 29 ม.ค. 2559 09:48
Editdate : 29 ม.ค. 2559 09:48
การนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษา ทันตสาธารณสุข วสส.พล.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ทันตแพทย์,ทันตแพทย์พี่เลี้ยง ,นศ.ทันตสาธารณสุข
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ทพ.ธัจสะพณ ปั้นจาด
เบอร์โทรผู้จัด0956394624
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ก.พ. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 1 ก.พ. 2559 14:46
Editdate : 1 ก.พ. 2559 14:46
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของ สสจ. สสอ.และประธาน อสม.ระดับจังหวัด
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.พ. 2559
08:30 - 16:00 น.

Registered : 29 ม.ค. 2559 16:18
Editdate : 29 ม.ค. 2559 16:18
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 1/2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย)
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.พ. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 30 ม.ค. 2559 09:42
Editdate : 30 ม.ค. 2559 09:42
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.พ. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 4 ก.พ. 2559 12:51
Editdate : 4 ก.พ. 2559 12:51
การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ก.พ. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 ก.พ. 2559 09:38
Editdate : 5 ก.พ. 2559 09:38
ประสานแผนทำสัญญาด้านเอดส์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย องค์กรด้านเอดส์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.พ. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2558 14:54
Editdate : 18 ธ.ค. 2558 10:26
VDO Conference กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมสักใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.พ. 2559
09:30 - 12:00 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2558 15:30
Editdate : 21 ธ.ค. 2558 15:30
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.พ. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 28 ม.ค. 2559 10:37
Editdate : 6 ก.พ. 2559 10:08
พิจารณาย้ายหัวหน้าสถานีอนามัย (นวก.ชำนาญการ) สอ.พญาแมน, สอ.คุุ้งตะเภาและสอ.วังแดง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ก.พ. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ก.พ. 2559 09:28
Editdate : 1 ก.พ. 2559 09:28
ประชุมคณะกรรมการ CFO และ ผอก./สสอ.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กรรมการ CFO รพช/สสอ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.พ. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2558 14:45
Editdate : 14 ม.ค. 2559 14:45
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทย (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและจพ.สธ.แผนไทย
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ก.พ. 2559
10:00 - 12:00 น.

Registered : 3 ก.พ. 2559 09:55
Editdate : 3 ก.พ. 2559 09:58
ทดสอบระบบ Cloud Conference TOT
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด บริษัท TOT
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.พ. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 29 ม.ค. 2559 10:00
Editdate : 29 ม.ค. 2559 10:00
ประชุมคณะกรรมการ ม.41
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ก.พ. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 29 ม.ค. 2559 11:53
Editdate : 29 ม.ค. 2559 11:53
ประชุมคณะกรรมการService Plan จ.อุตรดิตถ์ ปี 2559 ครั้งที่1
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ประธาน , รองประธาน , เลขานุการ และผู้ช่วยเลขาฯคณะทำงานฯ 12 สาขา
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.พ. 2559 - 16 ก.พ. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 29 ธ.ค. 2558 13:47
Editdate : 29 ธ.ค. 2558 13:47
อบรมการลงข้อมูล ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ก.พ. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ม.ค. 2559 16:05
Editdate : 21 ม.ค. 2559 16:05
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ก.พ. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ก.พ. 2559 09:35
Editdate : 1 ก.พ. 2559 09:39
ประชุมการพิจารณาเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้างบเหมาจ่ายรายหัว ฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอก.รพศ/รพช/สสอ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ก.พ. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 29 ม.ค. 2559 10:09
Editdate : 29 ม.ค. 2559 10:11
ประชุมคณะกรรมการ ม.41
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.พ. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ม.ค. 2559 16:48
Editdate : 29 ม.ค. 2559 11:02
ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน รองฯนพ.สสจ.อต. ,นพ.สสจ.อต.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัดงานยุทธ์ ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ก.พ. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 29 ม.ค. 2559 10:57
Editdate : 29 ม.ค. 2559 11:54
ประชุมคณะทำงาน Service plan จ.อุตรดิตถ์ ปี 2559 ครั้งที่ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ประธาน , รองประธาน, เลขาฯ และผู้ช่วยเลขาฯคณะทำงาน Service Plan จ.อต.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2559 - 24 ก.พ. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 11 ม.ค. 2559 14:44
Editdate : 2 ก.พ. 2559 16:32
อบรมเชิงปฎิบัติการการสอบมาตรฐานการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด้กปฐมวัย
สถานที่จัด ห้องประชุมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลลับแล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานระดับตำบล/อำเภอ
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ก.พ. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 22 ม.ค. 2559 08:27
Editdate : 22 ม.ค. 2559 08:27
ประชุมการบริหารจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1/2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน รพช.,สสอ.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ก.พ. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ม.ค. 2559 11:00
Editdate : 29 ม.ค. 2559 09:26
อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกด้านการควบคุมการติดเชื้อและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกด้านการควบคุมการติดเชื้อและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เป้าหมาย ๕๐ คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จัด081-9734026
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.พ. 2559
08:30 - 16:00 น.

Registered : 28 ม.ค. 2559 17:46
Editdate : 28 ม.ค. 2559 17:46
ประชุมการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นางสาววันทนา อองกุลนะ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ก.พ. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 29 ม.ค. 2559 10:28
Editdate : 29 ม.ค. 2559 10:28
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง ครั้งที่ 3/59
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.พ. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 4 ม.ค. 2559 14:23
Editdate : 6 ม.ค. 2559 14:21
ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนงานสนับสนุนและติดตามการลงทะเบียนประชาชนในกองทุนสิทธิด้านการรักษาพยาบาล ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ,ผู้รับผิดชอบงานประจำโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 210
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ก.พ. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 22 ม.ค. 2559 12:50
Editdate : 22 ม.ค. 2559 12:50
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.พ. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2558 14:11
Editdate : 13 ต.ค. 2558 14:11
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ. และประธาน อสม.จังหวัด/อำเภอ
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ก.พ. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2558 10:02
Editdate : 28 ธ.ค. 2558 10:02
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอก.รพศ/รพท./คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
กุมภาพันธ์ 2559
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0000212


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am