ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
3 ต.ค. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 09:19
Editdate : 12 ก.ย. 2559 09:19
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด218, 108
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 26 ก.ย. 2559 11:37
Editdate : 26 ก.ย. 2559 11:37
ประชุมระดมสมองการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 2
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ต.ค. 2559
11:00 - 12:00 น.

Registered : 27 ก.ย. 2559 09:39
Editdate : 27 ก.ย. 2559 09:39
VDO Conference เรื่องการบริหารงานในปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผอ.รพช. และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 29 ก.ย. 2559 13:22
Editdate : 29 ก.ย. 2559 13:50
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณณสุข
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ต.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 4 ต.ค. 2559 09:27
Editdate : 4 ต.ค. 2559 09:27
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ต.ค. 2559
14:00 - 16:00 น.

Registered : 4 ต.ค. 2559 09:37
Editdate : 4 ต.ค. 2559 09:37
ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน คภส
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภัทรนัน ไทยดี
เบอร์โทรผู้จัด055412227
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ต.ค. 2559
14:00 - 16:30 น.

Registered : 4 ต.ค. 2559 10:15
Editdate : 4 ต.ค. 2559 10:15
ประชุมกลุ่มงาน คภส. ครั้งที่ 1/2560
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน คภส.
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภัทรนัน
เบอร์โทรผู้จัด109
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ต.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 ต.ค. 2559 07:49
Editdate : 5 ต.ค. 2559 07:49
ประชุมทำแผนปี2560 งานคร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สาธารณสุข
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงาน คร
เบอร์โทรผู้จัด055411439
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ต.ค. 2559
10:00 - 16:00 น.

Registered : 5 ต.ค. 2559 09:43
Editdate : 5 ต.ค. 2559 09:43
ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด055411439-202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ต.ค. 2559
13:30 - 16:30 น.

Registered : 4 ต.ค. 2559 10:06
Editdate : 4 ต.ค. 2559 10:06
ประชุมชี้แจงเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางอมรรัตน์ จันทร์สุข
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ต.ค. 2559
10:00 - 12:00 น.

Registered : 6 ต.ค. 2559 09:32
Editdate : 6 ต.ค. 2559 09:32
ประชุมบุคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 ต.ค. 2559 18:19
Editdate : 4 ต.ค. 2559 09:28
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด , ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 4 ต.ค. 2559 09:15
Editdate : 4 ต.ค. 2559 09:28
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ห้องเหล็กน้ำพี้
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด , ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ต.ค. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 6 ต.ค. 2559 15:28
Editdate : 6 ต.ค. 2559 15:28
สอบสวน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ต.ค. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 09:20
Editdate : 12 ก.ย. 2559 09:20
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 ต.ค. 2559 11:30
Editdate : 5 ต.ค. 2559 11:30
ประชุมนำเสนอแผนของกลุ่มงาน เตรียมรับคณะ รองฯรมต.วันที่ 19 ต.ค. 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ต.ค. 2559 - 13 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ก.ย. 2559 14:51
Editdate : 28 ก.ย. 2559 14:51
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ต.ค. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 10 ต.ค. 2559 17:34
Editdate : 10 ต.ค. 2559 17:34
ประชุมจัดลำดับความสำคัญปัญหาสาธารณสุขอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน+สสอ.+รพ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 ต.ค. 2559 11:35
Editdate : 5 ต.ค. 2559 11:35
นพ.สสจ.รับฟังการนำเสนอแผนของกลุ่มงาน เตรียมรับคณะ รองฯรมต.วันที่ 19 ต.ค. 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ต.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ต.ค. 2559 11:52
Editdate : 7 ต.ค. 2559 11:52
VDO Conference (ศูนย์แพทย์) กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ต.ค. 2559
09:00 - 16:00 น.

Registered : 10 ต.ค. 2559 11:24
Editdate : 10 ต.ค. 2559 11:24
ประชุมวิเคราะห์จัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มงานความคุมโรคไม่ติดต่อ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน NCD โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ต.ค. 2559 11:04
Editdate : 6 ต.ค. 2559 11:04
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานงบลงทุน จ.อต. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ต.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2559 11:31
Editdate : 13 ต.ค. 2559 11:31
ซ่อมสาย RGB ห้องประชุม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานพัฒนาคุุณภาพและรูปแบบบริการ
เป้าหมาย 3 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 ต.ค. 2559 09:14
Editdate : 12 ต.ค. 2559 16:58
จัดทำแผนงานโครงการผู้สูงอายุ(LTC.)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย Care Manerger
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นงนุช ทองคำนุช กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด0869790949
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ต.ค. 2559 - 16 ต.ค. 2559
09:00 - 16:30 น.

Registered : 12 ต.ค. 2559 17:21
Editdate : 12 ต.ค. 2559 17:21
ประชุมจัดลำดับความสำคัญปัญหาสาธารณสุขอุตรดิตถ์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบแผน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ต.ค. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 09:20
Editdate : 12 ก.ย. 2559 09:21
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ต.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 13 ต.ค. 2559 16:08
Editdate : 13 ต.ค. 2559 16:08
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การรับสมัครพนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ต.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 14 ต.ค. 2559 17:03
Editdate : 14 ต.ค. 2559 17:03
ประชุม MCATT
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.MCATT
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มส่งเสริม
เบอร์โทรผู้จัด081-5323661
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 15 ต.ค. 2559 13:32
Editdate : 15 ต.ค. 2559 13:32
ประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ต.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 17 ต.ค. 2559 10:37
Editdate : 17 ต.ค. 2559 10:38
ประชุมจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ระยะ 5 ปี (2560-2564) ของเขตสุขภาพที่ 2 (จังหวัดอุตรดิตถ์)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่และ หน.พยาบาล
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ต.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 18 ต.ค. 2559 09:43
Editdate : 18 ต.ค. 2559 09:43
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ต.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 11 พ.ค. 2559 17:22
Editdate : 15 ต.ค. 2559 13:28
ประชุมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ต.ค. 2559
13:30 - 15:00 น.

Registered : 10 ต.ค. 2559 16:55
Editdate : 13 ต.ค. 2559 11:46
Vdo conference ติดตามผลการดำเนินด้านข้อมูลสุขภาพ HDC 1. พัฒนาการเด็ก 2. ติดตามวัคซีน(MMR) 3. ติดตามGIS Health4. ติดตามความครบถ้วนของข้อมูล HDC ข้อมูลประชากร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.+ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง + ผู้ดูแลฐานข้อมูล
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ต.ค. 2559 - 21 ต.ค. 2559
08:00 - 16:30 น.

Registered : 17 ต.ค. 2559 11:00
Editdate : 17 ต.ค. 2559 11:00
ประชุมถอดบทเรียนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สสจ.อต , ตำรวจ ,ทหาร,ฝ่ายปกครอง,เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ส.ค. 2559 14:08
Editdate : 7 ต.ค. 2559 09:43
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 4/2559
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทยและจพ.สธ.แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 13:53
Editdate : 20 ต.ค. 2559 13:57
ประชุม กลุ่มงาน นำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (นพ.สสจ.อต.ประธาน)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานในระดับจังหวัด
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 13:56
Editdate : 20 ต.ค. 2559 13:56
ประชุมกลุ่มงาน นำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (รอง ว.ประธาน)
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานในระดับจังหวัด
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ต.ค. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 09:21
Editdate : 12 ก.ย. 2559 09:21
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ต.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 18 ต.ค. 2559 10:25
Editdate : 18 ต.ค. 2559 10:25
ประชุมถอดบทเรียนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สสส.)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สสจ.อต , ตำรวจ ,ทหาร,ฝ่ายปกครอง,เครือข่ายองค์กรงดเหล้า,สสส
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ต.ค. 2559
14:00 - 16:30 น.

Registered : 19 ต.ค. 2559 15:16
Editdate : 19 ต.ค. 2559 15:21
vdo conference การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการบันทึกผลการดำเนินงานลงโปรแกรมกระทรวงฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ายุทธ์ หัวหน้างานแผน งานการเงิน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานแผน
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ต.ค. 2559
08:30 - 12:00 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 13:53
Editdate : 20 ต.ค. 2559 13:53
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางอมรรัตน์ จันทร์สุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ต.ค. 2559 - 26 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 14:00
Editdate : 20 ต.ค. 2559 14:00
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ระดับจังหวัดร่วมระดับอำเภอ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด , ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางอมรรัตน์ จันทร์สุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ต.ค. 2559 - 26 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 14:04
Editdate : 20 ต.ค. 2559 14:05
ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2560 ระดับจังหวัดร่วมระดับอำเภอ(ห้องหลงลับแล)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด , ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางอมรรัตน์ จันทร์สุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ต.ค. 2559 - 26 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 14:07
Editdate : 20 ต.ค. 2559 14:07
ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2560ระดับจังหวัดและระัดบอำเภอ(ห้องสมุด)
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด , ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ต.ค. 2559 - 26 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 ต.ค. 2559 14:11
Editdate : 20 ต.ค. 2559 14:11
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (ห้องกลุ่มงานทันตฯ)
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด , ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ต.ค. 2559 - 26 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ต.ค. 2559 09:44
Editdate : 21 ต.ค. 2559 09:44
ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560(ห้องเหล็กนำ้พี้)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด , ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ต.ค. 2559
13:00 - 16:30 น.

Registered : 25 ต.ค. 2559 16:14
Editdate : 25 ต.ค. 2559 16:14
ขอเชิญประชุม VDO Conference เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พกส.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.งานการเจ้าหน้าที่,งานการเงิน รพ. สสอ.
เป้าหมาย 34 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 ต.ค. 2559 16:51
Editdate : 25 ต.ค. 2559 16:51
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางอมรรัตน์ จันทร์สุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ต.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 6 ต.ค. 2559 16:43
Editdate : 6 ต.ค. 2559 16:43
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 10 ต.ค. 2559 10:45
Editdate : 10 ต.ค. 2559 10:45
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ต.ค. 2559
09:00 - 12:00 น.

Registered : 12 ต.ค. 2559 10:21
Editdate : 12 ต.ค. 2559 10:21
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ./รพศ./รพช. และประธาน อสม.ระดับจังหวัด
เป้าหมาย 23 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ต.ค. 2559
08:00 - 16:00 น.

Registered : 17 ต.ค. 2559 09:14
Editdate : 17 ต.ค. 2559 09:15
การวิเคราะห์ข้อมูล NCD
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.อรรถเกียรติ ศนย.NCD,นพ.จามร รพ.ลับแล,สคร.2 พล., ผู้รับผิดชอบงาน NCD
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด0935965145
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ต.ค. 2559
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2558 10:11
Editdate : 28 ธ.ค. 2558 10:11
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ./ผอก.รพศ/รพท./คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ต.ค. 2559
08:30 - 09:00 น.

Registered : 12 ก.ย. 2559 09:23
Editdate : 12 ก.ย. 2559 09:23
มอร์นิ่ง ทอร์ค
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขา
เบอร์โทรผู้จัด108 218
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ต.ค. 2559
13:00 - 16:00 น.

Registered : 18 ต.ค. 2559 09:47
Editdate : 18 ต.ค. 2559 09:48
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(พตส.1/2560)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด ทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
ตุลาคม 2559
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0002371


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am