ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 20 เม.ย. 2560 14:38
Editdate : 20 เม.ย. 2560 15:13
ประชุมเยี่ยมเสริมพลังงานแม่และเด็กในพื้นที่เขต 2
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย สสอ. รพช. รพศ. และตัวแทน รพ.สต.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0957710008
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 พ.ค. 2560
09:00 - 14:30 น.

Registered : 25 เม.ย. 2560 10:34
Editdate : 25 เม.ย. 2560 10:34
ประชุมบอร์ด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด0877375911
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 พ.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 26 เม.ย. 2560 13:51
Editdate : 26 เม.ย. 2560 13:51
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ./รพ. และประธาน อสม.จังหวัด
เป้าหมาย 21 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 28 เม.ย. 2560 09:49
Editdate : 28 เม.ย. 2560 09:49
สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 พ.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 21 เม.ย. 2560 08:39
Editdate : 21 เม.ย. 2560 08:39
พิจารณาประเมินผลงานตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มี.ค. 2560 13:20
Editdate : 30 มี.ค. 2560 13:20
การพัฒนาแบบสำรวจสุขภาพด้วย google drive
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สังกัด สสจ.อต
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด ดร ผาสุข
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 พ.ค. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 20 เม.ย. 2560 13:32
Editdate : 25 เม.ย. 2560 10:10
พัฒนาระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จัด0935965145
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 พ.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 19 เม.ย. 2560 15:10
Editdate : 28 เม.ย. 2560 12:25
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรม 12 เป้าหมาย ตาม IHR 2005
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มควบคุมโรค กลุ่มงานคภส. กลุ่มงานยุทธ์ ผู้บริหาร
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานยุทธ์
เบอร์โทรผู้จัด055-411438 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 พ.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 28 เม.ย. 2560 12:21
Editdate : 28 เม.ย. 2560 12:21
ประชุมกรรมการคอมพิวเตอร์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานข้อมูล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 พ.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 19 เม.ย. 2560 13:18
Editdate : 2 พ.ค. 2560 08:20
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการให้บริการจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการให้บริการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 พ.ค. 2560 14:43
Editdate : 1 พ.ค. 2560 14:46
ประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคมะเร็ง
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพช.
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 พ.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 5 พ.ค. 2560 08:46
Editdate : 5 พ.ค. 2560 08:46
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 พ.ค. 2560
13:00 - 17:00 น.

Registered : 15 มี.ค. 2560 14:22
Editdate : 19 เม.ย. 2560 10:27
ประชุมคณะทำงาน service plan สาขาพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 2/60
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน service plan สาขาพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 พ.ค. 2560 14:45
Editdate : 1 พ.ค. 2560 14:45
ประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคไต
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพศ รพช รพสต
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 พ.ค. 2560
13:30 - 16:30 น.

Registered : 2 พ.ค. 2560 13:21
Editdate : 2 พ.ค. 2560 13:21
VDO Conference แนวทางการบันทึกการจัดเก็บ การรายงานผลระบบบริการยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและตัวชี้วัด
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบงานการเงิน ผู้ดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 พ.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2559 11:38
Editdate : 15 ธ.ค. 2559 11:38
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 22 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ต.ค. 2559 13:13
Editdate : 7 ต.ค. 2559 13:13
VDO Conference (ศูนย์แพทย์) กำกับ ติดตามและประเมินผลงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. วิทยาลัยพยาบาล
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 เม.ย. 2560 10:14
Editdate : 25 เม.ย. 2560 10:14
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบบูรณาการงานการแพทย์แผนไทย งานกิจกรรมบำบัด และงานกายภาพบำบัด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด0998634415
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 พ.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.พ. 2560 11:08
Editdate : 21 ก.พ. 2560 11:08
ประชุม VDO Conference การบังคับใช้กฎหมาย
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 พ.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 8 พ.ค. 2560 09:25
Editdate : 8 พ.ค. 2560 09:25
พิจารณาค่าตอบแทน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการค่าตอบแทน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางนภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2560
09:00 - 14:30 น.

Registered : 29 พ.ย. 2559 08:45
Editdate : 3 พ.ค. 2560 09:58
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 24 เม.ย. 2560 16:07
Editdate : 24 เม.ย. 2560 16:07
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบบูรณาการงานการแพทย์แผนไทย งานกิจกรรมบำบัด และงานกายภาพบำบัด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด0998634415
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 พ.ค. 2560 10:46
Editdate : 1 พ.ค. 2560 10:46
สรุปการประเมิน ECS
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน ECS
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081-962-2286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ค. 2560 10:04
Editdate : 3 พ.ค. 2560 10:05
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 27 เม.ย. 2560 10:43
Editdate : 27 เม.ย. 2560 10:43
สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 27 เม.ย. 2560 16:02
Editdate : 27 เม.ย. 2560 16:03
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ค. 2560 10:02
Editdate : 3 พ.ค. 2560 10:02
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ค. 2560 10:03
Editdate : 3 พ.ค. 2560 10:03
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป3
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 4 พ.ค. 2560 09:39
Editdate : 4 พ.ค. 2560 09:52
คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
สถานที่จัด ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ค. 2560 18:16
Editdate : 3 พ.ค. 2560 18:16
สอบสัมภาษณ์ พกส
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ค. 2560 20:10
Editdate : 3 พ.ค. 2560 20:10
สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป3
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2560 - 19 เม.ย. 2560
09:00 - 16:00 น.

Registered : 7 เม.ย. 2560 10:41
Editdate : 7 เม.ย. 2560 10:41
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน โรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายปิยภาสน์ อุทัยฉาย
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 3 พ.ค. 2560 16:07
Editdate : 5 พ.ค. 2560 14:48
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 พ.ค. 2560
11:00 - 12:00 น.

Registered : 18 พ.ค. 2560 12:49
Editdate : 18 พ.ค. 2560 12:49
Vdo Conference การจัดสรรเงินห้าพันล้านบาท - การเพิ่มประสิทธิภาพในสถานพยาบาล - การจัดสรรพยาบาลและกรอบอัตรากำลัง โดย ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ทุกแห่ง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 29 มี.ค. 2560 10:49
Editdate : 29 มี.ค. 2560 10:49
รายงานตัวแพทย์ ทันตแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด ผกามาศ
เบอร์โทรผู้จัด136
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2560
13:30 - 16:30 น.

Registered : 24 เม.ย. 2560 17:08
Editdate : 17 พ.ค. 2560 15:34
คัดเลือกผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 2 พ.ค. 2560 09:30
Editdate : 2 พ.ค. 2560 09:30
VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 4/2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ. ผอ.รพศ. รพท. เจัาหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ทุกแห่ง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 4 พ.ค. 2560 11:29
Editdate : 4 พ.ค. 2560 11:29
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(รับรองผล)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2560
11:00 - 12:00 น.

Registered : 17 พ.ค. 2560 15:28
Editdate : 19 พ.ค. 2560 15:36
ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการชมรม อสม.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-924-7552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 18 พ.ค. 2560 11:22
Editdate : 18 พ.ค. 2560 11:22
ประชุมคณะกรรมการส่งต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ 2560
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ชั้น 3
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด055414033 ต่อ 303
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 พ.ค. 2560
09:00 - 14:00 น.

Registered : 19 พ.ค. 2560 14:33
Editdate : 19 พ.ค. 2560 14:51
จัดประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต. ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด สมยงค์ พรหมฝาย
เบอร์โทรผู้จัด0841801558
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ค. 2560
09:00 - 14:00 น.

Registered : 21 ธ.ค. 2559 08:41
Editdate : 25 ม.ค. 2560 14:44
ประชุม Executive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานและรองหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายวิศณุ เมฆา
เบอร์โทรผู้จัด0877375911
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 พ.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 23 พ.ค. 2560 17:06
Editdate : 24 พ.ค. 2560 12:14
คนไทยคุณภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 24 เม.ย. 2560 17:09
Editdate : 22 พ.ค. 2560 15:11
คัดเลือกผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 พ.ค. 2560 14:51
Editdate : 19 พ.ค. 2560 14:54
ประชุมคณะทำงาน FAI Grading
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย การเงิน รพศ,รพช ทุกแห่ง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 พ.ค. 2560
13:00 - 16:30 น.

Registered : 24 พ.ค. 2560 11:20
Editdate : 24 พ.ค. 2560 11:20
VDO Conference การติดตามงานกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 24 มี.ค. 2560 12:12
Editdate : 24 มี.ค. 2560 12:12
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 มี.ค. 2560 11:13
Editdate : 19 เม.ย. 2560 17:05
อบรมพัฒนาข้อมูลเด็กไทยสายตาดีและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
สถานที่จัด อาคารแพทย์แผนไทยชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการเด็กปฐมวัย วัยเรียนจาก รพ.สต. สสอ. รพช. รพศ. เทศบาล และนักโภชนาการ รพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด นางน้อมจิตร เรียงสี
เบอร์โทรผู้จัด0957710008 0897024090
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2560
09:00 - 16:30 น.

Registered : 26 เม.ย. 2560 08:57
Editdate : 26 เม.ย. 2560 08:57
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี รพ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 2 พ.ค. 2560 14:43
Editdate : 2 พ.ค. 2560 14:43
พัฒนาข้อมูลเด็กไทยสายตาดีและพัฒนาศักยภาพจนท.สธ.ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนร.และเด็กปฐมวัย
สถานที่จัด ห้องประชุมฟูบุญถึง อาคารแพทย์แผนไทยช้ัน 2โรงพยาบาลลับแล
กลุ่มเป้าหมาย ผุู้รับผิดชอบงานวัยเรียนและโภชนาการงานวัยเรียนและงานเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด นางน้อมจิตร เรียงสี
เบอร์โทรผู้จัด095 7710008, 089 7024090
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 21 พ.ค. 2560 09:19
Editdate : 21 พ.ค. 2560 09:19
พิจารณารับย้าย/โอน จพ.ธุรการ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 23 พ.ค. 2560 14:16
Editdate : 23 พ.ค. 2560 14:16
รายงานตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2560
13:00 - 16:00 น.

Registered : 24 พ.ค. 2560 09:54
Editdate : 24 พ.ค. 2560 09:54
ประชุมเตรียมความพร้อมสาธารณภัย
สถานที่จัด ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ PHER
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางจิตสวรรค์ ศรีสังข์
เบอร์โทรผู้จัด063-635-5441
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 พ.ค. 2560
09:00 - 12:00 น.

Registered : 24 พ.ค. 2560 13:30
Editdate : 24 พ.ค. 2560 13:30
เชิญมาให้ถ้อยคำ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าข่ายกระทำผิด ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
เป้าหมาย 2 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560
08:30 - 16:30 น.

Registered : 3 พ.ค. 2560 17:56
Editdate : 26 พ.ค. 2560 14:34
อบรมเชิงปฏิบัติการ RCA
สถานที่จัด ห้องประชุมพิชัยนที อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สังกัด สสจ.อต
เป้าหมาย 130 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 พ.ค. 2560 14:24
Editdate : 15 พ.ค. 2560 14:24
คณะกรรมการพยาบาล QA
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 พ.ค. 2560
08:30 - 12:00 น.

Registered : 23 พ.ค. 2560 14:18
Editdate : 23 พ.ค. 2560 14:18
รายงานตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ก.พ. 2560 10:14
Editdate : 15 ก.พ. 2560 10:14
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.กวป
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด312
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 พ.ค. 2560
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 เม.ย. 2560 13:04
Editdate : 5 เม.ย. 2560 13:23
ประชุม กวป..
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 พ.ค. 2560
08:30 - 16:00 น.

Registered : 1 พ.ค. 2560 10:23
Editdate : 8 พ.ค. 2560 14:55
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานNGOด้านโรคเอดส์ ครั้งที่1/2560
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายNGO, คณะกรรม และพี่เลี้ยงNGO งานเอดส์ฯ ทุกโรงพยาบาล
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายศรัณยู แก้วสุวรรณ
เบอร์โทรผู้จัด0900564428
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 พ.ค. 2560
08:00 - 17:00 น.

Registered : 23 พ.ค. 2560 08:33
Editdate : 23 พ.ค. 2560 08:33
ประชุมอบรมโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สสอ. และรพ. ทุกแห่ง
เป้าหมาย 385 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด0918402332
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
พฤษภาคม 2560
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0004580


Last modified Thursday, 26th January, 2017 @ 06:51pm