Webstats4U Login Name : ( ) Level :
Login
ระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


- ระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
การเพิ่มข้อมูล ระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสรุปข้อมูลให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   

- สรุปรายงานข้อมูล ระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สรุประบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ.
   

 

กลับหน้า Login