DHF03

กิจกรรมการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอ : พ.ศ.
เดือน
จำนวน
หมู่บ้าน
(หมู่)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 1)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 2)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 3)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 4)
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
มกราคม
610
 166
 20
 0
 163
 22
 1
 165
 21
 0
 140
 27
 3
กุมภาพันธ์
610
 147
 23
 0
 100
 18
 0
 66
 3
 0
 55
 6
 0
มีนาคม
610
 45
 5
 0
 24
 4
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
เมษายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
พฤษภาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
มิถุนายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
กรกฏาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
สิงหาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
กันยายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ตุลาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
พฤศจิกายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ธันวาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ภาพรวมจังหวัด