DHF03

กิจกรรมการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอ : พ.ศ.
เดือน
จำนวน
หมู่บ้าน
(หมู่)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 1)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 2)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 3)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 4)
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
มกราคม
610
 152
 17
 0
 145
 19
 0
 67
 13
 0
 0
 0
 0
กุมภาพันธ์
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
มีนาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
เมษายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
พฤษภาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
มิถุนายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
กรกฏาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
สิงหาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
กันยายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ตุลาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
พฤศจิกายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ธันวาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ภาพรวมจังหวัด