DHF03

กิจกรรมการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอ : พ.ศ.
เดือน
จำนวน
หมู่บ้าน
(หมู่)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 1)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 2)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 3)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 4)
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
มกราคม
610
 170
 20
 0
 167
 22
 1
 169
 21
 0
 156
 31
 3
กุมภาพันธ์
610
 313
 35
 0
 310
 35
 3
 127
 10
 4
 272
 24
 3
มีนาคม
610
 273
 25
 1
 262
 33
 1
 261
 35
 0
 268
 25
 3
เมษายน
610
 248
 39
 4
 157
 10
 2
 112
 16
 5
 118
 12
 3
พฤษภาคม
610
 121
 15
 2
 118
 13
 2
 107
 10
 2
 115
 9
 2
มิถุนายน
610
 67
 33
 26
 69
 13
 40
 53
 14
 45
 66
 18
 28
กรกฏาคม
610
 71
 25
 5
 73
 27
 5
 88
 20
 4
 81
 24
 7
สิงหาคม
610
 74
 14
 1
 64
 10
 1
 47
 10
 0
 0
 0
 0
กันยายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ตุลาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
พฤศจิกายน
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ธันวาคม
610
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
ภาพรวมจังหวัด