DHF03

กิจกรรมการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจังหวัดอุตรดิตถ์

เดือนที่รายงาน : พ.ศ.
อำเภอ
จำนวน
หมู่บ้าน
(หมู่)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 1)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 2)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 3)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 4)
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
  เมืองอุตรดิตถ์
158
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ตรอน
47
 18
 5
 0
 12
 4
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ท่าปลา
76
 27
 0
 0
 12
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  น้ำปาด
58
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ฟากท่า
31
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  บ้านโคก
28
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  พิชัย
98
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ลับแล
65
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ทองแสนขัน
49
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
รวม
 610
 45
 5
 0
 24
 4
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0